Raport 2007 Grupa ORLEN PL (4Boxy)
Teraz jesteś w: Strona głównaGrupa ORLEN › Strategia Grupy ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Strategia Grupy ORLEN

Zobacz wszystkie w raporcie


Główne cele w strategii na lata 2007 – 2012

W listopadzie 2007 roku PKN ORLEN ogłosił strategię rozwoju Grupy ORLEN na lata 2007 – 2012 „Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera”. Fundamentem planowania strategicznego było połączenie oczekiwań akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów z potrzebami oraz możliwościami Koncernu.

Główne korporacyjne cele finansowe w perspektywie 2012 roku przedstawiają się następująco:
1) EBITDA [1] ....................................................11 mld zł
2) ROACE [2] ....................................................14%
3) Nakłady inwestycyjne CAPEX .......................21,3 mld zł
4) Dźwignia finansowa [3] ....................................30 – 40 %
5) Polityka dywidendy ........................................oparta na FCFE [4]


Najbliższe lata będą okresem dużych inwestycji rozwojowych realizowanych wzdłuż całego łańcucha wartości. Stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału ROACE dla realizowanych projektów osiągnie poziom 14%. Ponadto, w trosce o utrzymanie odpowiedniej noty ratingu inwestycyjnego, poziom zadłużenia kapitałem obcym mierzonym wskaźnikiem dźwigni finansowej, kształtował się będzie w przedziale 30% – 40%. Konsekwentnie realizowany program rozwoju wygeneruje na koniec 2012 roku wartość EBITDA na poziomie 11 mld zł względem 5 mld zł EBITDA z 2006 roku.

Strategia nie zakłada zmiany dotychczasowej polityki dywidendy. Zgodnie z jej założeniem, co najmniej połowa wolnych przepływów pieniężnych (FCFE) będzie wypłacana akcjonariuszom.

Podstawą rewizji strategii był splot czynników wewnętrznych (tj. dynamiczny rozwój Grupy ORLEN w ostatnich latach) oraz zewnętrznych (tj. ewolucja otoczenia biznesowego i makroekonomicznego). Szczególny wpływ na aktualizację podejścia do procesu kreacji nowej wartości miało przejęcie litewskiej spółki AB Mažeikių Nafta. W wyniku ewolucji podejścia do procesu tworzenia wartości nową strategię oparto o dwa komplementarne filary kreacji wzrostu: filar wzrostu organicznego i filar wzrostu nieorganicznego. Osiągnięcie celów szczegółowych strategii segmentowych (biznesowych) umożliwi Koncernowi umocnienie pozycji lidera regionalnego w Europie Środkowo – Wschodniej.

Po pierwsze wzrost organiczny

Zgodnie z przyjętym podejściem planowania strategicznego w pierwszej kolejności uwalniany będzie potencjał wewnętrznego wzrostu, w ramach którego zakłada się poprawę efektywności, optymalizację i inwestycje w obszarze działalności podstawowej w celu umocnienia lub osiągnięcia pozycji lidera rynkowego. Strategia koncentruje się na pogłębianiu synergii płynących z integracji z czeskim Unipetrolem oraz wyzwalaniu potencjału wartości poprzez realizację Programu Tworzenia Wartości litewskiej spółki AB Mažeikių Nafta. Celem Koncernu jest także znaczne zwiększenie sprzedaży hurtowej. W obszarze sprzedaży detalicznej, na polskim i czeskim rynku, kontynuowane będzie wdrażanie strategii dwóch marek (premium i ekonomicznej) oraz koncentracja działań na rzecz zwiększenia efektywności sprzedażowej stacji.

Po drugie wzrost nieorganiczny

Wraz z procesem uwalniania kontrolowanego potencjału wewnętrznego, a co za tym idzie osiąganiem odpowiednich wyników operacyjnych i finansowych. Koncern będzie aktywnie analizować dostępne opcje wzrostu zewnętrznego. Dlatego też drugi filar to proces monitorowania opcji rozwoju – ekspansji, m.in. na otwierające się rynki krajów bałtyckich oraz Ukrainę. Mając na uwadze silne ekonomiczne przesłanki krajowej konsolidacji branży naftowej i chemicznej, Koncern dostrzega w tej opcji rozwoju szczególne źródło nowej wartości dla akcjonariuszy.

Kontynuowany będzie proces budowy kompetencji w zakresie działalności poszukiwawczo - wydobywczej ropy naftowej (upstream). Decyzja o rozpoczęciu projektów w tym obszarze zostanie podjęta z uwzględnieniem akceptowalnego poziomu ryzyka oraz przy zagwarantowaniu odpowiedniej stopy zwrotu. Wzmacniane będą działania integrujące handel ropą naftową i hurtowy handel produktami naftowymi.

Inwestycje

Założony budżet nakładów inwestycyjnych (CAPEX) w przyjętym horyzoncie strategii wyniesie 21 mld zł średniorocznie 3,5 mld zł. Zaplanowane inwestycje będą realizowane głównie w obszarach działalności, które w opinii Koncernu wydają się być szczególnie perspektywiczne i w których posiada on największe doświadczenie i silne przewagi konkurencyjne.

Segment rafineryjny
Największą część nakładów kapitałowych pochłoną inwestycje w segmencie rafineryjnym (8,4 mld zł). Zakłada się, iż segment ten wygeneruje dodatkowe 3,8 mld zł względem wyniku z roku bazowego (2006 rok). Główne cele operacyjne segmentu to osiągnięcie ok. 33 mln t/r efektywnych mocy przerobowych z 80% udziałem produktów białych przy założonym wykorzystaniu przeszło 95% mocy przetwórczych. Duży nacisk położono na poprawę efektywności instalacji przetwórczych – wdrażanych na bazie benchmarkingu Solomona w całej Grupie ORLEN.

Segment detaliczny
Inwestycje w segmencie detalicznym pochłoną kwotę 3,2 mld zł generując w perspektywie 2012 roku dodatkowe 600 mln zł na poziomie EBITDA względem 2006 roku. W tym obszarze działalności wyraźnie widoczne będzie połączenie wzrostu organicznego i nieorganicznego. Pierwszy z nich będzie generowany poprzez, m.in. poprawę efektywności sprzedaży jednostkowej, dopasowanie oferty do potrzeb rynków lokalnych oraz zwiększeniu udziału w sprzedaży ogółem na wszystkich rynkach. Wzrost nieorganiczny będzie realizowany poprzez ekspansję rynkową i produktową na obecnych i nowych rynkach.

Segment petrochemiczny i chemiczny
Dzięki inwestycjom realizowanym w perspektywicznym sektorze petrochemicznym, które pochłoną 5,8 mld zł Koncern będzie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem kwasu tereftalowego (PTA). W segmencie chemii strategia zakłada, że udział Grupy ORLEN w rynku PCW w 2012 roku wyniesie 55% w Polsce i 40% w Czechach. Łącznie segmenty wygenerują dodatkowy 1 mld zł na poziomie EBITDA w perspektywie 2012 roku.

Cele strategii w horyzoncie krótkookresowym – 2008

Rok 2008 będzie okresem zrównoważonego wzrostu Koncernu. Kontynuowane będą kolejne etapy inwestycji rafineryjnych mających na celu sprostanie zmieniającym się potrzebom rynkowym., m.in. dynamiczny wzrost popytu na olej napędowy. Dodatkowo, aby w pełni wykorzystać perspektywy rosnącego rynku produktów petrochemicznych, zrealizowane zostaną kolejne etapy przygotowania budowy instalacji PX/PTA. Zakładany jest wzrost przerobu ropy naftowej o 19%, w samej rafinerii Mažeikių Nafta wzrośnie o ok. 80% rok do roku. Dzięki intensywnym i konsekwentnym działaniom strategicznym w obszarze handlu produktami naftowymi oraz wykorzystaniu trendów rynkowych planuje się istotne zwiększenie sprzedaż hurtowej i detalicznej.

Kluczowe osiągnięcia w ramach strategii 2005 – 2009

Segment rafineryjny
Zakończono sukcesem remont rafinerii Mažeikių Nafta. Rozbudowane zostały moce przetwórcze instalacji hydrokrakingu w rafinerii Litvinov (Unipetrol a.s.). Dzięki tym działaniom zwiększono moce przetwórcze Koncernu i podniesiono efektywność instalacji przetwórczych. W 2007 roku wartość EBIT dla segmentu rafineryjnego wyniosła 1,7 mld zł (wzrost o 4,6% rok do roku).

Segment detaliczny
Kontynuowana była restrukturyzacja i optymalizacja sieci detalicznej. Na rynku polskim i czeskim skutecznie wdrażano zapoczątkowaną w 2005 roku strategię dwóch marek. Na Litwie wprowadzona została nowa marka ORLEN Lietuva. Na rynku tym zrezygnowano ze strategii dwóch marek upatrując w tym źródła większej wartości ekonomicznej.

Petrochemia i chemia
Podpisana została umowa z japońską firmą Mitsubishi Heavy Industries na projekt techniczny oraz dostawę materiałów, urządzeń i usług technicznych związanych z budową wytwórni PTA (oczyszczony kwas tereftalowy). Zawarty został kontrakt z Polimex – Mostostal SA na kompleksową realizację projektu. W obszarze działalności chemicznej w ramach porządkowania struktury Grupy ORLEN, ANWIL SA przejął czeską Spolanę a.s.
 

[1] EBIDA= zysk operacyjny przed opodatkowaniem i potrąceniem kosztów finansowych powiększony o amortyzację; dotyczy Grupy ORLEN, metodą wyceny zapasów wg. LIFO
[2] ROACE=zysk operacyjny po opodatkowaniu / średni kapitał zaangażowany w okresie (kapitał własny + dług netto)
[3] Dźwignia finansowa = dług netto / kapitał własny.
[4] FCFE = Free Cash Flow to Equity (wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy).


Marki Grupy ORLEN