Raport_2010_PL_grupa_orlen
Teraz jesteś w: Strona głównaGrupa ORLEN › Strategia Grupy ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Strategia Grupy ORLEN

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Budowanie pozycji do dalszego dynamicznego wzrostu

Zgodnie z założeniami strategii rozwoju w latach 2009-2013, w roku 2010 w Koncernie kontynuowane były działania prorozwojowe, koncentrujące się na: poprawie wyników operacyjnych i finansowych, wzroście efektywności, obniżeniu zadłużenia oraz zakończeniu największych projektów inwestycyjnych. Rok 2010, mimo relatywnie niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, był dla PKN ORLEN bardzo udany.

W 2010 roku PKN ORLEN osiągnął najlepszy od pięciu lat zysk operacyjny (EBIT) oraz zysk netto w wysokości odpowiednio: 3,1 mld zł oraz 2,5 mld zł. Zrealizował także największe w historii łączne wolumeny sprzedaży (ponad 34 mln ton). Koncern konsekwentnie redukował zadłużenie. Na koniec 2010 roku wyniosło ono 7,8 mld zł i w porównaniu z rokiem 2009 było niższe o 2,5 mld zł. Dzięki znaczącemu obniżeniu zadłużenia, PKN ORLEN osiągnął cel założony w strategii – poziom dźwigni finansowej wyniósł 39% i znajduje się w bezpiecznym przedziale 30-40%. Przychody ze sprzedaży wzrosły w minionym roku o 23% - do ok. 84 mld zł, a zysk operacyjny EBIT i zysk netto były wyższe niż w 2009 roku odpowiednio o: 2 mld zł (wzrost do 3,1 mld zł) i 1,2 mld zł (wzrost do 2,5 mld zł) wyższe niż w 2009 r. Strategiczne sukcesy PKN ORLEN obiektywnie i obrazowo zweryfikował rynek kapitałowy. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych kurs akcji Koncernu wzrósł o ok. 35%, gdy w tym samym czasie indeks WIG20 wzrósł o ok. 15%.

W zmiennym otoczeniu rynkowym 2010 roku priorytetem Spółki było zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, które osiągnięto dzięki precyzyjnie opracowanym i skutecznie wdrożonym inicjatywom w zakresie optymalizacji kapitału pracującego. Jedną z nich było pionierskie na rynku polskim rozwiązanie, w ramach którego w pierwszym i czwartym kwartale 2010 roku dokonano sprzedaży części zapasów obowiązkowych ropy naftowej PKN ORLEN za łączną kwotę ok. 1,7 mld złotych. Proces odbył się za aprobatą Agencji Rezerw Materiałowych.

Dzięki przemyślanym i konsekwentnie prowadzonym działaniom optymalizacyjnym oraz inwestycyjnym PKN ORLEN jest gotów do realizacji drugiego etapu strategii rozwoju w latach 2011-2013. Obejmuje on m.in. budowę nowych segmentów biznesowych i przekształcenie Firmy w zintegrowany koncern paliwowo-energetyczny posiadający zdywersyfikowany portfel aktywów.


Działania strategiczne w segmentach

Jednym z kluczowych wyzwań w segmencie produkcji rafineryjnej była – zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi - modernizacja Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz poprawa wskaźników energochłonności procesów produkcji. Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego przerób ropy w Grupie Kapitałowej ORLEN wzrósł o 3% w stosunku do roku poprzedniego (28,08 mln ton w roku 2010 i 27,36 mln ton w roku 2009). Istotnym elementem działań w obszarze segmentu rafineryjnego było opracowanie i przyjęcie strategii olejowej i asfaltowej, zakładającej m.in. konsolidację aktywów sprzedażowych segmentu rafineryjnego. W czwartym kwartale, po raz pierwszy od 10 lat, litewska rafineria Koncernu pracowała z wykorzystaniem pełnych mocy przerobowych, a średnie wykorzystanie mocy przerobowych w całym roku wyniosło 90%. Dobre wyniki wypracował również należący do Grupy ORLEN czeski Unipetrol. Przerób ropy wzrósł tam o ok. 6%, dzięki czemu o 4 pkt proc. poprawiono wskaźnik wykorzystania mocy przerobowych.

W segmencie petrochemicznym finalizowana była budowa instalacji PX/PTA - priorytetowego dla PKN ORLEN przedsięwzięcia - wykorzystującego najnowocześniejsze w Europie technologie. Zakończono już jej rozruch mechaniczny, natomiast w chwili publikacji niniejszego raportu trwały rozruchy technologiczne instalacji. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 1 mld euro. W warunkach ostrej konkurencji i mocnego uzależnienia od koniunktury na petrochemikalia segment petrochemiczny wykazał się w 2010 roku obniżaniem kosztów oraz wprowadzaniem nowych inicjatyw efektywnościowych.

Poprawę efektywności w obszarze logistyki produktów naftowych przyniosło zakończenie budowy rurociągu produktowego Ostrów Wielkopolski-Wrocław. Istotnym zadaniem realizowanym w 2010 roku była również rozbudowa terminalu paliwowego we Wrocławiu. Jej celem było zwiększenie pojemności magazynowej, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zdolności przesyłowych rurociągu. Wdrożenie strategii kawernowej, przyjętej w 2009 roku, miało natomiast na celu modernizację podziemnych magazynów ropy i produktów naftowych w IKS "Solino". Zagwarantuje również lepsze zabezpieczenie przyszłych – własnych i komercyjnych – potrzeb magazynowych ropy naftowej i jej pochodnych.

W segmencie handlu hurtowego paliwami w 2010 roku ukończono prace wdrożeniowe nad nowymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi sprzedaż i obsługę klienta, konsekwentnie podnoszono standardy operacyjne oraz kontynuowano budowę organizacji sprzedaży morskiej.

Zgodnie z założeniami biznesowymi podjęte zostały działania mające rozwinąć sprzedaż na Ukrainie, nastąpił rozwój kanałów eksportowych w Czechach i na Słowacji, powstała nowa organizacja sprzedaży w Czechach, a także wprowadzono nowe inicjatywy wspierające sprzedaż.

W segmencie detalicznym Koncern osiągnął rekordowe wyniki sprzedaży głównie dzięki znacznemu zwiększeniu sprzedaży paliw na stację i ponad 5-proc. wzrostowi marży pozapaliwowej będącego efektem stałego poszerzania oferty i skutecznego zarządzania sprzedażą. Zgodnie z założonym planem zmodernizowano stacje, wybudowano nowe miejsca obsługi podróżnych przy autostradach, uruchomiono 45 nowych stacji DOFO. Dodatkowo, dobre wyniki operacyjne i finansowe ORLEN Deutschland (Niemcy) oraz atrakcyjna oferta cenowa na rynku zbywanych aktywów detalicznych były przesłankami do zakupu kolejnych 56 stacji paliw w Niemczech (łącznie 571 stacje). Jest to kolejny dowód, że długofalowa strategia Koncernu polegająca na rozwoju niemieckich aktywów jest skuteczna.


Budowa i rozwój nowych obszarów działalności

Zgodnie ze strategią zakładającą generowanie nowych obszarów wzrostu trwają przygotowania do budowy elektrowni gazowej we Włocławku. PKN ORLEN otrzymał już pozytywną decyzję środowiskową dla dwóch bloków, wybrano wykonawcę projektu budowlanego oraz rozpoczęto wybór wykonawcy. Jest to projekt ważny zarówno dla Koncernu, jak i miasta oraz całego regionu. Podpisana została również umowa z PSE Operator na przyłączenie bloku do sieci. Jego uruchomienie planowane jest na 2014 rok. W minionym roku realizowane były też prace przy modernizacji elektrociepłowni w Płocku w celu dostosowania do norm środowiskowych obowiązujących od 2016 roku. W Unipetrolu prowadzone są analizy budowy nowej elektrociepłowni mającej zastąpić obecnie eksploatowaną jednostkę.

Konsekwentnie, jednak z zachowaniem akceptowalnego poziomu ryzyka i z uwzględnieniem możliwości kapitałowych Koncernu, budowany był segment poszukiwania i wydobycia węglowodorów (upstream). Projekty poszukiwawczo-wydobywcze prowadziła spółka zależna ORLEN Upstream. W ubiegłym roku spółka prowadziła m.in. projekty w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego we współpracy (JV) z Kuwait Energy Company oraz w okolicach Sierakowa (Polska) we współpracy z PGNiG. W grudniu 2010 roku zawarto porozumienie z Ministerstwem Środowiska Ukrainy o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów w tym kraju. Zakłada ono zarówno możliwość rozpoczęcia prac w ramach nowych koncesji, jak również wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów rozpoznanych wcześniej przez partnerów ukraińskich.

PKN ORLEN podjął szereg działań zmierzających do wykorzystania potencjału złóż gazu niekonwencjonalnego i budowy mocnej pozycji w tym segmencie. Służy temu uruchomienie projektu Lublin Shale, w ramach którego w latach 2011-2012 planowane są trzy odwierty. Trwają prace przygotowawcze do pierwszego odwiertu zaplanowanego na drugą połowę 2011 roku.


Marki Grupy ORLEN