Raport_2011_PL_grupa_orlen
Teraz jesteś w: Strona głównaGrupa ORLEN › Strategia Grupy ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Strategia Grupy ORLEN

Miniony rok był kolejnym etapem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju na lata 2009 – 2013. W 2011 roku skoncentrowano się na działaniach, sprzyjających wzrostowi wartości Koncernu, umocnieniu jego pozycji na rynkach macierzystych oraz ekspansji produktowej i geograficznej. Obejmowały one trzy obszary:

  • wzrost efektywności w podstawowych segmentach działalności,
  • rozwój segmentu wydobycia oraz budowa segmentu energetycznego,
  • dezinwestycje aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Skuteczne działania wzmacniające efektywność, skupione na zapewnieniu sprawności operacyjnej, integracji aktywów i zarządzaniu segmentowym stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju Spółki w obszarze działalności podstawowej, wydłużania łańcucha wartości, jak również wykorzystania nowych obszarów działalności jako dźwigni dynamicznego wzrostu.

Rok 2011 był trudny dla branży rafineryjnej w naszym regionie. Niska marża rafineryjna, zmienna różnica cen ropy Urals i ropy Brent oraz drożejąca ropa i osłabienie złotego – wszystko to składało się na otoczenie makroekonomiczne PKN ORLEN. Jednak 2011 rok, mimo relatywnie niesprzyjającego otoczenia zewnętrznego, był dla Koncernu bardzo udany. W 2011 roku Koncern zwiększył łączne wolumeny sprzedaży o 4%, do najwyższego w swojej historii poziomu prawie 35,5 mln ton. Również przychody ze sprzedaży były rekordowe i sięgnęły niemal 107 mld zł. Sprzedaż w segmencie rafineryjnym wzrosła o 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, przy jednoczesnym spadku przerobu ropy o 1%.

Oddanie do użytku w czerwcu 2011 roku kompleksu PX/PTA oraz wprowadzenie do sprzedaży kwasu tereftalowego, a także wyższa sprzedaż tworzyw sztucznych zaowocowały wzrostem wolumenów sprzedaży w segmencie petrochemicznym o 7%. W 2011 roku kontynuowane były również działania służące wzmocnieniu pozycji finansowej PKN ORLEN: zadłużenie zostało zredukowane do poziomu 7,6 mld zł, podpisano także umowy kredytowe refinansujące zadłużenie na łączną wartość prawie 3 mld euro, dzięki czemu zapewniono finansowanie Koncernu przez 5 lat.

Działania strategiczne w segmentach

Jednym z kluczowych zadań w 2011 roku było podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności, koncentrujących się na utrzymaniu sprawności operacyjnej, integracji aktywów i zarządzaniu segmentowym. Przyniosły one wymierne korzyści finansowe oraz pozwoliły na dalszy rozwój Grupy ORLEN.

Rozwój i wzmocnienie efektywności kluczowych segmentów operacyjnych były możliwe dzięki realizacji programu remontowego. Przeprowadzono m.in. duży remont połączony z wymianą katalizatora na instalacji Hydrokrakingu w Płocku, a także remont instalacji Krakingu Katalitycznego, Alkilacji oraz Hydroodsiarczania Gudronu (HOG). Dokonano również znaczącego remontu instalacji Wytwórni Wodoru I. W Czechach wyremontowano rafinerię w Litvinovie.

Sukcesem był także zrealizowany program inwestycyjny. W 2011 roku uruchomiono m.in. instalację Odzysku Siarki – Claus II, dzięki której w kolejnych latach możliwe będzie dalsze zwiększenie przerobu ropy. W obszarze logistyki wdrażana jest strategia kawernowa, która ma na celu zabezpieczenie własnych i komercyjnych potrzeb magazynowych ropy oraz produktów naftowych.

W segmencie petrochemicznym zrealizowano budowę instalacji Paraksylenu (PX) i Kwasu Tereftalowego (PTA). 30 kwietnia 2011 roku podpisano protokoły przekazania ich do użytkowania, a w maju i czerwcu przeprowadzono testy wydajnościowe. Potwierdziły one wszystkie parametry gwarantowane i oba obiekty produkcyjne uzyskały tzw. PAC (Performance Acceptance Certificate).

Rok 2011 charakteryzował się również dalszym rozwojem segmentu detalicznego. Działania Koncernu w tym obszarze koncentrowały się na poprawie efektywności sprzedaży. Jednocześnie dbano o utrzymywanie, mimo wzrostu cen energii i kosztów pracy, jak najniższych kosztów operacyjnych. Udało się to dzięki ciągłej pracy nad poprawą i utrzymaniem wysokich standardów operacyjnych, a także aktywnemu wspieraniu sprzedaży paliwowej oraz pozapaliwowej poprzez działania promocyjne. Zakup dodatkowych stacji w Niemczech przyczynił się do wzmocnienia obecności Koncernu na tym rynku. PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy w Polsce, wprowadził do sprzedaży nowoczesne paliwo pochodzenia naturalnego BIO85.

Konsekwentnie jest też rozwijana oferta pozapaliwowa. W grudniu 2011 roku w Gdańsku uruchomiony został pierwszy w kraju Meeting Point, który poszerza ofertę dotychczasowych punktów Stop Cafe oraz Stop Cafe Bistro.

Rozwój nowych obszarów

Zasadniczym celem strategii PKN ORLEN jest budowa zintegrowanego, wielosegmentowego podmiotu paliwowo-energetycznego o zdywersyfikowanej strukturze aktywów (model multi-utility). Główne inwestycje rozwojowe koncentrują się na nowych segmentach działalności − poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów oraz produkcji energii elektrycznej. Działania te będą prowadzone zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi partnerami branżowymi.

W zakresie projektów poszukiwawczo-wydobywczych w 2011 roku realizowano te, które charakteryzowały się akceptowalnym poziomem ryzyka i zapewniały budowę kompetencji w stabilnym otoczeniu. Należą do nich m.in. projekty Kambr, Karbon, Lublin Shale i Sieraków oraz nowo uruchomione projekty Hrubieszów Shale i Mid-Poland Unconventionals, które pozwolą na istotne wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej PKN ORLEN na rynku zasobów niekonwencjonalnych w Polsce. W 2011 roku rozpoczęto m.in. prace wiertnicze w ramach projektu Lublin Shale, które mają na celu oszacowanie zasobów i możliwości wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych (typu shale gas). Projekt Lublin Shale stanowi znakomity przykład synergii z innym celem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, czyli rozwojem segmentu energetycznego. Powodzenie tego przedsięwzięcia zapewni bowiem źródło paliw dla przyszłych elektrowni gazowych.

W ramach projektów dotyczących rozwoju sektora energetycznego kluczowe działania w 2011 roku związane były z wdrożeniem przyjętej w 2009 roku strategii energetycznej. Realizowane one były w trzech dziedzinach: projekt budowy elektrowni gazowej we Włocławku (w tym rozpoczęcie działań w zakresie przyszłych dostaw gazu), budowa pozycji PKN ORLEN w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz działania mające na celu dostosowanie źródeł wytwarzania do norm środowiskowych 2016 (Elektrociepłownia Płock, Elektrociepłownia Litvinov, ORLEN Lietuva oraz Trzebinia).

Pierwszym krokiem przyjętej strategii energetycznej jest budowa elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Uruchomienie bloku planowane jest na przełomie 2014 i 2015 roku. Obecnie zakończono wszystkie kluczowe kwestie związane z przygotowaniem inwestycji. W ramach wdrożenia założeń strategii energetycznej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii prowadzono analizy możliwości pozyskania energii z farm wiatrowych.

W związku z koniecznością dostosowania zakładowych elektrociepłowni Koncernu do nowych wymogów środowiskowych obowiązujących od 2016 roku, przeprowadzano szereg prac projektowych. Kluczowym przedsięwzięciem jest dostosowanie do wspomnianych norm Elektrociepłowni Płock. Obecnie trwają przetargi na wybór wykonawcy układów odazotowania spalin dla siedmiu zainstalowanych w elektrociepłowni kotłów oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin dla wszystkich kotłów.

Dalsze wzmocnienie Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

W zakresie realizacji trzeciego filaru strategii, związanego z reorganizacją Grupy ORLEN, podejmowano działania, nakierowane przede wszystkim na:

  • wzmocnienie mechanizmów zarządzania segmentowego w Grupie,
  • podniesienie efektywności spółek w ramach działalności podstawowej,
  • wycofanie się ze spółek niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością PKN ORLEN.

Rok 2011 był kolejnym rokiem porządkowania struktury Grupy ORLEN zgodnie z przyjętym modelem zarządzania segmentowego. Koncern zwiększył udział w spółkach zależnych: ANWIL, IKS Solino i Rafineria Trzebinia. W listopadzie 2011 roku zrealizowano umowę sprzedaży Polkomtela, co pozwoliło uwolnić kapitał w wysokości 3,7 mld zł, który ułatwi dalszy wzrost. Ponadto, w ramach wzmacniania zarządzania Grupą Kapitałową, w roku 2011 przeprowadzono procesy wykupu akcjonariuszy mniejszościowych m.in. w spółkach ORLEN Automatyka, ORLEN Wir, Rafineria Jedlicze, oraz dokonano konsolidacji i restrukturyzacji aktywów Paramo.


Marki Grupy ORLEN