Raport_2012_PL_grupa_orlen
Teraz jesteś w: Strona głównaGrupa ORLEN › Strategia Grupy ORLEN
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Strategia Grupy ORLEN

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Rok 2012 był zwieńczeniem okresu realizacji pięcioletniej Strategii, której założenia zostały osiągnięte pomimo wyjątkowo trudnych okoliczności zewnętrznych. Fundamentalne zmiany, które przeprowadziliśmy, wzmocniły nasz potencjał i dziś możemy wyznaczać sobie nowe, ambitne cele, odzwierciedlone w zaktualizowanej Strategii na lata 2013-2017, zgodnej z naszym credo „ORLEN. Napędzamy przyszłość”.

Realizacja Strategii PKN ORLEN na lata 2008-2012 przypadła na wyjątkowo trudny okres spowolnienia gospodarczego, głębokiego kryzysu finansowego oraz pogorszenia warunków dla działalności biznesu rafineryjnego, zwłaszcza w Europie.

Mimo obiektywnych trudności zrealizowaliśmy wszystkie główne założenia Strategii, a przede wszystkim:

  • znacząco obniżyliśmy zadłużenia m.in. poprzez redukcję dźwigni finansowej do poziomu poniżej 30% oraz przeprowadzenie jednej z największych europejskich transakcji M&A w roku 2011 – sprzedaży udziałów w Polkomtelu,
  • zakończyliśmy inwestycje w podstawowe aktywa produkcyjne: Hydroodsiarczanie ON i PX/PTA,
  • przygotowaliśmy fundamenty pod dalszy rozwój w segmencie energetycznym i wydobywczym.

W trakcie realizacji Strategii 2008-2012 zadłużenie Grupy PKN ORLEN spadło o ponad 8 mld zł. Na koniec 2012 roku poziom dźwigni finansowej osiągnął 26%, a wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,58. Odzyskaliśmy także ratingi inwestycyjne (Fitch BB+, Moody’s Ba1) ze wzrostem perspektywy ze stabilnej na pozytywną. Dzięki ustabilizowaniu sytuacji finansowej mogliśmy przyjąć na kolejne lata podejście prorozwojowe, wiążące się m.in. z planowaniem i realizacją perspektywicznych inwestycji.

Rok 2012 był pierwszym rokiem pełnego wykorzystania powstałego w 2011 roku kompleksu PX/PTA - najnowocześniejszej tego typu instalacji w Europie oraz jednej z największych inwestycji przemysłowych w Polsce oddanych do użytku w ostatnich latach. Ponadto zrealizowaliśmy szereg mniejszych projektów modernizacyjnych, związanych z poprawą stanu technicznego istniejących instalacji, obniżeniem energochłonności czy poprawą niezawodności. W celu dalszego zwiększania wartości i poprawy efektywności segmentu petrochemicznego przygotowaliśmy do realizacji kolejne rentowne projekty inwestycyjne.

W segmencie energetycznym podpisaliśmy kontrakt na wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego we Włocławku. Realizowaliśmy także kolejne etapy przygotowawcze projektów budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Płocku oraz projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Jesteśmy liderem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. W 2012 roku przeprowadziliśmy łącznie pięć odwiertów pionowych i poziomych, kontynuując jednocześnie przedsięwzięcia związane z wydobyciem węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych.

Aktualizacja strategii koncernu na lata 2013-2017

Dążymy do tego, aby Grupa ORLEN stała się koncernem multienergetycznym, bazującym na trzech filarach: downstream (rafineria, petrochemia, detal), energetyka i wydobycie.

30 listopada 2012 roku zaprezentowaliśmy kierunki strategicznych działań PKN ORLEN na lata 2013-2017. Zaktualizowana „Strategia PKN ORLEN na lata 2013-2017” opiera się na trzech filarach:

  • akcjonariusze - potwierdziliśmy dążenie do regularnych wypłat z zysku zakładając systematyczny wzrost stopy dywidendy do 5% w odniesieniu do średniego kursu akcji za poprzedni rok,
  • wzrost wartości - w obszarach rafinerii, petrochemii i sprzedaży (downstream) koncentrujemy się na doskonaleniu efektywności i maksymalizacji wartości, a w obszarze energetyki i wydobycia zakładamy wykorzystanie lokalnego potencjału jako dźwigni budowy wartości z wykorzystaniem mocnych stron PKN ORLEN,
  • fundamenty finansowe - z uwagi na ryzyko utrzymania się kryzysu finansowego w dłuższym okresie oraz niestabilność otoczenia makroekonomicznego, szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa finansowego. Stąd planujemy dalsze wzmacnianie i utrzymywanie silnych fundamentów finansowych poprzez utrzymanie bezpiecznego tj. poniżej 30% poziomu dźwigni finansowej.

Aktualizacja Strategii zakłada dwukrotny (z 7,7 do 15,1 mld zł) wzrost środków na inwestycje w obszarach rozwojowych. Łącznie na projekty inwestycyjne, ukierunkowane na rozwój i niezbędne modernizacje w Grupie ORLEN, zamierzamy przeznaczyć w ciągu pięciu lat do 22,5 mld zł. Na tę kwotę składa się: 6,1 mld zł na działalność rafineryjną, 4,7 mld zł na petrochemię, 2,4 mld zł na projekty w obszarze działalności detalicznej, 4,2 mld zł na energetykę oraz 5,1 mld zł na wydobycie (w tym głównie gaz z łupków).

Suma 6,9 mld zł z 22,5 mld zł będzie uruchamiana w zależności od ekonomiki poszczególnych projektów i sytuacji finansowej Grupy oraz warunków makroekonomicznych. Plan inwestycji dodatkowych oparty jest o sektory najbardziej perspektywiczne, tj. energetykę (2,4 mld zł) oraz wydobycie (2,7 mld zł). Pozostała jego część dzieli się między segment rafineryjny (0,5 mld zł), petrochemiczny (1,2 mld zł) oraz detaliczny (0,1 mld zł).

Rafineria

Segment rafineryjny pozostanie podstawą działalności Grupy. Dysponuje on wysokiej klasy zintegrowanymi aktywami produkcyjnymi, pozwalającymi utrzymać silną pozycję na konkurencyjnym rynku, przede wszystkim dzięki doskonaleniu efektywności.

Zakładana poprawa efektywności w tym segmencie ukierunkowana będzie na osiągnięcie w 2017 roku:

  • zwiększenia przerobu ropy naftowej o dalsze 2,2 mln ton rocznie do poziomu 30 mln ton,
  • zwiększenia do 78% uzysku paliw,
  • zmniejszenia o 4 jednostki (wskaźnik Solomona EII) energochłonności procesów.

Zakładane nakłady inwestycyjne segmentu na lata 2013–2017 to ponad 6 mld zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na optymalizację działalności rafinerii poprzez nakłady remontowe i obligatoryjne. Projekty rozwojowe będą skoncentrowane selektywnie wyłącznie na projektach o wysokiej rentowności.

Planujemy wzrost średniego poziomu EBITDA według LIFO w segmencie o 0,7 mld zł w latach 2013–2017 (w porównaniu z okresem 2008–2012).

Petrochemia

Aktywa i pozycja największej firmy petrochemicznej w regionie oraz lidera w produkcji olefin oraz poliolefin, w połączeniu z prognozami stałego wzrostu popytu na te produkty w naszym regionie, tworzą potencjał dalszego wzrostu wartości, przy uwzględnieniu przebiegu cyklu koniunkturalnego.

Plany segmentu petrochemicznego przewidują wykorzystanie potencjału PKN ORLEN poprzez dociążenie kluczowych instalacji i uzyskanie wyższej efektywności w produkcji olefin, a także zwiększenie sprzedaży polimerów oraz PTA.

Po zakończeniu kluczowej inwestycji – instalacji PTA we Włocławku - segment nie wymaga znaczących inwestycji rozwojowych, dlatego nakłady tego rodzaju w tym obszarze będą niższe niż w ostatnich pięciu latach. Niemniej wciąż będą one znaczące i wyniosą do 4,7 mld zł. Rozwój zostanie skoncentrowany na projektach mogących poszerzyć ofertę produktów wysokomarżowych.

Zakładamy, że zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz poszerzenie oferty przyczyni się do wzrostu średniego EBITDA według LIFO w segmencie o 1 mld zł w latach 2013-2017 (w porównaniu z okresem 2008-2012).

Detal

Działalność segmentu detalicznego opierać się będzie na największej sieci sprzedaży w Europie Środkowej. Zakładamy wzrost udziału w rynkach macierzystych o 3 punkty procentowe przy średnim wzroście sprzedaży na stację o 0,6 mln litrów. Będziemy dążyli również do wzrostu marży pozapaliwowej o 55%.

Nakłady inwestycyjne wiązać się będą z rozwojem sieci, w tym w lokalizacjach autostradowych. Ważnym kierunkiem rozwoju będzie intensyfikacja oferty pozapaliwowej. Poziom nakładów inwestycyjnych zwiększy się w latach 2013-2017 o 0,2 mld zł w porównaniu z okresem 2008-2012, przy czym większa część budżetu będzie przeznaczona na wydatki rozwojowe.

Oczekujemy, że średnie EBITDA według LIFO w segmencie w latach 2013–2017 wzrośnie o 0,4 mld zł (w porównaniu z okresem 2008–2012).

Energetyka

Perspektywy rozwoju rynku energetyki w połączeniu z posiadanymi dobrymi lokalizacjami oraz możliwą do uzyskania synergią z pozostałymi segmentami, przesądziły o kontynuacji przez nas działań rozwojowych w tym obszarze.

PKN ORLEN posiada bogate doświadczenie w dziedzinie energetyki - Koncern zarządza największym zakładowym blokiem wytwórczym w Polsce, a do produkcji energii i ciepła wykorzystujemy olej opałowy i gaz ziemny. Jest też największym odbiorcą gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem liberalizacji rynku gazu ziemnego.

Sprzyjające okoliczności rynkowe (przewidywana przewaga popytu nad podażą) oraz względy wewnętrzne (dobre lokalizacje, potencjał synergii) sprawiły, że rozwój segmentu energetycznego stał się jednym z filarów zaktualizowanej Strategii.

Na najbardziej zaawansowany projekt elektrowni CCGT we Włocławku przeznaczyliśmy 1,6 mld zł. Przewidujemy dodatkowe 2,4 mld zł m.in. na CCGT Płock, EC Litvinov oraz OZE (w zależności od ostatecznych parametrów wspomnianych projektów i sytuacji finansowej).

Osiągnięcie stabilnych, pozytywnych przepływów pieniężnych w segmencie energetyki planujemy już na 2016 rok. Zakładamy, że w roku 2017 EBITDA segmentu według LIFO osiągnie 0,3 mld zł.

Wydobycie

Kontynuacja poszukiwań na posiadanych perspektywicznych koncesjach, szczególnie obejmujących już zaawansowane projekty związane z gazem ze złóż niekonwencjonalnych oraz stały monitoring możliwości uczestniczenia w atrakcyjnych transakcjach M&A w regionach stabilnych politycznie.

Przewidujemy dalszy rozwój działalności wydobywczej, realizowany w rejonach politycznie bezpiecznych, takich jak Europa Środkowa, ewentualnie Ameryka Północna. W naszych scenariuszach rozwoju tego obszaru uwzględniamy także partnerstwa strategiczne oraz ewentualne transakcje M&A.

Naszym priorytetem jest działalność poszukiwawcza gazu łupkowego w oparciu o posiadane koncesje. Wydobycie może rozpocząć się już w roku 2016, a rok później wynieść 160 mln m3. Będziemy również wydobywać ropę, a wolumen własnej produkcji może sięgnąć 1 mln baryłek ropy w 2017 roku.

Planujemy, że segment wydobycia osiągnie rentowność w horyzoncie Strategii 2013–2017. W 2017 roku spodziewamy się z tego tytułu dodatkowego 0,4 mld zł EBITDA według LIFO.

Inwestycje w segmencie wydobycia wyniosą co najmniej 2,4 mld zł i przeznaczone będą na odwierty poszukiwawcze i eksploatacyjne gazu łupkowego. Kolejne 2,7 mld zł pochłonie rozszerzenie fazy produkcyjnej, dodatkowe koncesje i/lub opcje M&A (w zależności od ostatecznych parametrów projektów i sytuacji finansowej).

Marki Grupy ORLEN