PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Stan realizacji strategii Grupy ORLEN

Konsekwentna budowa nowych obszarów działalności przy zachowaniu stabilności finansowej.

Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad nową strategią na lata 2013 – 2017 wiedzieliśmy, że przyjdzie nam zmierzyć się z dużą zmiennością warunków, w których będziemy ją realizować. Już wtedy dało się zaobserwować, że rynek rafineryjny w całej Europie znajduje się pod silną presją otoczenia makroekonomicznego. W tym samym czasie szacunki dotyczące handlu paliwami, szczególnie olejem napędowym w Polsce, w tzw. szarej strefie zatrważająco rosły.

W ubiegłym roku zderzyliśmy się więc z wyjątkowo niekorzystnym wpływem otoczenia zewnętrznego dla naszej podstawowej działalności. Istotnym problemem branży pozostawał także nielegalny obrót paliwami, którego rozmiar szacowany jest obecnie na około 15% rynku. O ile u naszych południowych sąsiadów udało się wprowadzić regulacje służące ograniczaniu tego zjawiska, to przepisy w Polsce wymagają dopracowania. Bez wdrożenia dalszych rozwiązań, które bezpośrednio przełożą się na ograniczenie szarej strefy w Polsce, firmom działającym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi trudno będzie utrzymać pozycję konkurencyjną, a wyniki mogą ulegać dalszemu osłabieniu.

Kolejną kwestią do rozwiązania pozostają regulacje dotyczące utrzymywania zapasów obowiązkowych. Dotychczasowy stan prawny, który zobowiązuje firmy do fizycznego zabezpieczenia paliw na poziomie 76-dniowego zużycia, znacznie obciąża ich bilans i przekłada się pośrednio na detaliczne ceny paliw dla klientów. Na koniec 2013 roku wartość zapasów obowiązkowych Grupy ORLEN wynosiła 7,2 mld zł. Prace nad nowelizacją ustawy o zapasach obowiązkowych dobiegają końca i liczymy, że przyjęte rozwiązania będą uwzględniały stanowisko branży.

Na poziomie europejskim obserwowaliśmy prace legislacyjne w obszarze polityki klimatycznej. Z naszej perspektywy kluczowe jest ich ścisłe powiązanie z celami biznesowymi. W Europie, w kolejnych latach niewątpliwie będzie rosła rola gazu ziemnego jako surowca przyjaznego dla środowiska. Grupa ORLEN jest jednym z największych konsumentów paliwa gazowego w Polsce. W związku z naszymi planami zaangażowania w sektor energetyki gazowej, znaczenie tego surowca dla Koncernu będzie rosnąć. Dlatego zależy nam, aby aktywnie uczestniczyć w procesie zmian na rynku gazu. Budujemy relacje z dostawcami tego paliwa zarówno w kraju, jak i za granicą. Oceniamy, że potencjalne korzyści płynące z liberalizacji sektora gazowego w Polsce są istotne, ale rozwój rynku będzie jednak powolny i niewystarczający bez dalszej rozbudowy infrastruktury, a w szczególności połączeń transgranicznych. Ważne z punktu widzenia odbiorców jest także rozwiązanie kwestii kontraktów długoterminowych poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających uzupełnienie części zapotrzebowania na giełdzie, poza obowiązującymi umowami.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy budowę nowego profilu działalności Koncernu tj. poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Upstream stał się jednym z filarów naszej strategii, a w kolejnych latach wydobycie węglowodorów, zarówno ze złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych będzie rozwijane. Dotychczas wykonaliśmy 10 odwiertów poszukiwawczych oraz 2 zabiegi szczelinowania hydraulicznego. W planach są kolejne intensywne prace na naszych koncesjach w Polsce. W ubiegłym roku poszerzaliśmy również obszar poszukiwań gazu łupkowego. Po sfinalizowaniu na początku 2013 roku transakcji z ExxonMobil, dysponujemy 10 koncesjami w Polsce. Zgodnie z naszą strategią, prowadziliśmy również monitoring rynku pod kątem potencjalnych transakcji M&A. W efekcie, pod koniec 2013 r. sfinalizowaliśmy przejęcie kanadyjskiej spółki TriOil Resources. Transakcja jest niezwykle istotna z punktu widzenia naszej strategii – uzyskaliśmy dostęp do aktywów produkcyjnych oraz do unikalnego know-how, które zamierzamy przełożyć i wykorzystać w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce.

Ważnym elementem budowania wartości PKN ORLEN jest segment energetyki. W połowie ubiegłego roku uruchomiliśmy budowę bloku gazowo-parowego o mocy 463 MWe. Istotnym elementem tego projektu jest lokalizacja elektrociepłowni w sąsiedztwie przemysłowych odbiorców, takich jak ANWIL, dająca gwarancję stałego odbioru energii i ciepła, co wpływa korzystnie na ekonomikę planowanych inwestycji. Kolejnym projektem w tym obszarze może stać się budowa elektrociepłowni w Płocku – przewidujemy, że ostateczna decyzja o realizacji inwestycji zapadnie w drugiej połowie 2014 roku. Zaangażowanie w projekty w segmencie energetyki oparte jest o prognozy wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce, przy równoczesnym obniżeniu krajowych mocy wytwórczych. Zakładamy, że do 2017 roku moc wytwórcza zainstalowana w PKN ORLEN wzrośnie z obecnych 345 MWe do 1400 MWe. Realizacja zaplanowanych projektów w segmencie energetyki ma przynieść stabilny strumień przychodów już w 2017 roku.

Do sukcesów ubiegłego roku należy zaliczyć utrzymanie silnej pozycji w segmencie petrochemicznym w regionie i lidera w produkcji olefin oraz poliolefin. Jednocześnie prognozy rosnącego popytu na produkty petrochemiczne stwarzają solidne podstawy do dalszego wzrostu wartości w tym obszarze, przy czym priorytetem będzie maksymalizacja wartości generowanej z istniejących aktywów. Zgodnie ze strategią, plany segmentu przewidują wykorzystanie tego potencjału poprzez dociążenie kluczowych instalacji i uzyskanie wyższej efektywności w produkcji olefin, a także zwiększenie sprzedaży polimerów oraz PTA.

Konsekwentnie realizujemy nasze cele także w segmencie detalicznym, który dzięki silnej i ugruntowanej pozycji rynkowej osiągnął w 2013 rekordowe wyniki. Zwiększyliśmy nie tylko sprzedaż paliw, ale inwestowaliśmy także w rozwój oferty pozapaliwowej - tylko w czwartym kwartale 2013 roku na stacjach paliw Koncernu pojawiły się 83 nowe punkty gastronomiczne Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. W kolejnych latach zamierzamy zwiększyć nasze zaangażowanie finansowe w rozwój sieci, w tym przede wszystkim stacji autostradowych.

Miniony rok okazał się niezwykle trudnym czasem dla segmentu rafineryjnego w całej Europie – w 4 kwartale 2013 roku marże były najniższe od 10 lat. Jednocześnie wynik segmentu obciążył negatywny wpływ zjawiska szarej strefy, zarówno na rynku krajowym, jak i w Czechach. Mimo, iż Grupa ORLEN dysponuje wysokiej klasy zintegrowanymi aktywami produkcyjnymi – wobec negatywnego otoczenia makro - koncentrowaliśmy się na dalszej poprawie efektywności i maksymalizacji wartości poprzez wykorzystanie posiadanego potencjału. Słabość sektora rafineryjnego najbardziej odczuwała rafineria w Możejkach, co uwidoczniło się w wynikach ORLEN Lietuva.

Z kolei na rynku czeskim w ubiegłym roku przejęliśmy 16,335% udziałów Shell w Česká Rafinérska. Dzięki tej transakcji Unipetrol – spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN uzyskała kwalifikowaną większość głosów i wzmocniła swój wpływ na zarządzanie czeskimi rafineriami. W ramach prowadzonych działań, zapewniliśmy dostawy ropy naftowej do rafinerii w Litvinowie podpisując w czerwcu 2013 r. umowę długoterminową na dostawy ropy naftowej bezpośrednio z producentem. Na naszą obecność na rynku czeskim patrzymy w perspektywie długoterminowej dlatego zagwarantowanie dostaw surowca, niezbędnych do funkcjonowania rafinerii, było dla nas priorytetem.

"Konsekwencja w działaniu i dbałość o fundamenty finansowe przyniosła pożądane efekty - odzyskaliśmy rating na poziomie inwestycyjnym od wiodących agencji – Fitch i Moody’s, które w minionym roku przyznały PKN ORLEN rating kredytowy odpowiednio BBB- i Baa3 z perspektywą stabilną. Realizując strategię dywersyfikacji źródeł finansowania, przeprowadziliśmy również niezwykle udaną emisję obligacji detalicznych - uplasowaliśmy na rynku papiery dłużne o wartości 700 milionów złotych, które spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem inwestorów indywidualnych.

Sytuacja płynnościowa, wyniki finansowe, oraz inwestycje w kluczowych dla nas obszarach tworzą fundament dalszej budowy wartości Firmy. Oczywiście wiele zależy od otoczenia zewnętrznego, w tym czynników makro - osłabienie gospodarcze dla naszej branży nie jest już stanem przejściowym tylko realnym środowiskiem ekonomicznym i na jego wskazania musimy elastycznie reagować. Dlatego w najbliższych latach będziemy jeszcze więcej uwagi poświęcać poprawie efektywności przy jednoczesnym inwestowaniu w bardziej perspektywiczne obszary, by uodpornić ORLEN na wahania rynku, lub długotrwałą dekoniunkturę sektora rafineryjnego."

- Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Schowek

Zwiń