PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

Stosowany zbiór zasad ładu korporacyjnego

W 2013 roku PKN ORLEN stosował zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” („DPSN”), obowiązujący na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kodeks „DPSN” dostępny jest na stronie internetowej poświęconej ładowi korporacyjnemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie www.corp-gov.gpw.pl oraz na korporacyjnej stronie internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl w sekcji przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki – Relacje inwestorskie w zakładce Giełda/Dobre Praktyki GPW (http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/DobrePraktykiGPW.aspx).

Spółka obecnie nie stosuje zasady zawartej w części IV pkt 10 „DPSN”, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegających na transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w zakresie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Pozostałe obligatoryjne zasady ładu korporacyjnego zawarte w kodeksie „DPSN” są przez PKN ORLEN stosowane.

Komunikacja z rynkiem kapitałowym

Spółka podejmuje szereg działań usprawniających komunikację z jej otoczeniem. W celu dotarcia do szerokiego grona odbiorców stosuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne narzędzia komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Organizuje bezpośrednie transmisje internetowe, z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski, z konferencji medialnych organizowanych po każdym ważnym wydarzeniu
w życiu Spółki, takim jak publikacja wyników kwartalnych, ogłoszenie strategii, a także z obrad Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN. Zapisy wideo z konferencji archiwizowane są na stronie internetowej Spółki, dzięki czemu możliwe jest obejrzenie wybranego wydarzenia także po jego zakończeniu.

Korporacyjna strona internetowa www.orlen.pl

PKN ORLEN prowadzi korporacyjną stronę internetową, która jest wiarygodnym i użytecznym źródłem informacji o Spółce dla przedstawicieli rynku kapitałowego. Specjalnie dla akcjonariuszy Spółki oraz inwestorów i analityków giełdowych na korporacyjnej stronie internetowej działa serwis Relacji inwestorskich (http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie). Zawartość serwisu internetowego przygotowywana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i kompletny, tak aby umożliwić inwestorom i analitykom podejmowanie decyzji na podstawie prezentowanych przez Spółkę informacji. Sekcja Relacji inwestorskich jest prowadzona jednocześnie w języku polskim i angielskim.
Serwis podzielony jest na kilka zakładek, w których znaleźć można wszystkie opublikowane przez Spółkę raporty bieżące i okresowe, a także prezentacje przygotowane z okazji ważniejszych wydarzeń w firmie oraz nagrania dźwiękowe i wideo z tych wydarzeń.

Sekcja Relacji inwestorskich zawiera wiele nowoczesnych narzędzi i przydatnych inwestorom i analitykom giełdowym informacji o Spółce. Jest ona nieustannie udoskonalana zgodnie z najnowszymi standardami rynkowymi.

Można znaleźć tam między innymi:

- interaktywne wykresy i tabele służące do szybkich porównań wskaźników finansowych dla Spółki w różnych przedziałach czasowych,
- interaktywne wykresy i tabele notowań akcji PKN ORLEN z kalkulatorem zwrotu z inwestycji w akcje Spółki. Wykresy te umożliwiają porównywanie notowań akcji PKN ORLEN z głównymi indeksami giełdowymi, w skład których wchodzą akcje Spółki. Do wykresu notowań akcji PKN ORLEN można dołączyć wykres notowań jednego z indeksów: WIG, WIG 20, WIG 30 lub WIG PALIWA,
- zebrane w jednym miejscu sprawozdania finansowe wraz z omawiającymi je prezentacjami przygotowywanymi dla przedstawicieli rynku kapitałowego, zapisami telekonferencji z analitykami i inwestorami giełdowymi z okazji publikacji wyników finansowych oraz arkusze kalkulacyjne z danymi z prezentacji wynikowych i ze sprawozdań finansowych, ułatwiające analizę danych,
- specjalny formularz służący do skontaktowania się ze Spółką w sprawach Walnych Zgromadzeń PKN ORLEN, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,
- możliwość zapisania się na różnego rodzaju newslettery PKN ORLEN, w tym najnowsze wiadomości z obszaru relacji inwestorskich. Sekcja posiada także kanał RSS, dzięki któremu wszystkie nowe informacje w niej umieszczane, szczególnie raporty giełdowe oraz dane makroekonomiczne docierają błyskawicznie do odbiorców,
- funkcję zapisywania się na przypomnienia o wydarzeniach umieszczonych w Kalendarzu wydarzeń. Można wpisać automatycznie wybrane terminy do kalendarzy swoich programów pocztowych, a także zapisać się na wysyłane poprzez e-mail lub SMS przypomnienia o wydarzeniach. Można decydować o tym, przed którymi wydarzeniami otrzymać przypomnienie – może to być jedno lub kilka z nich, jak również wszystkie wpisane do kalendarza relacji inwestorskich PKN ORLEN zarówno w bieżącym roku, jak i w latach następnych.

W ramach ciągłego udoskonalania serwisu Relacji inwestorskich na www.orlen.pl oraz mając na względzie potrzeby informacyjne przedstawicieli rynku kapitałowego w 2013 roku:
- stworzono nową zakładkę „Obligacje dla inwestorów indywidualnych”. Prezentowane są tam wszystkie istotne informacje o programie publicznych emisji obligacji PKN ORLEN, skierowanym do inwestorów indywidualnych. Można tam pobrać dokumenty związane z całym programem (prospekt emisyjny wraz z aneksami) jak i z poszczególnymi emisjami (ostateczne warunki oferty, tabele odsetkowe). W zakładce tej zebrane są także wszystkie raporty bieżące opublikowane przez Spółkę dotyczące tego programu oraz dane kontaktowe do biur maklerskich obsługujących program emisji,
- sekcję zawierającą komplet materiałów związanych ze sprawozdaniami finansowymi uzupełniono o dane finansowe ze sprawozdań w wersji edytowalnej.

Na stronie internetowej w sekcji Relacji inwestorskich umieszczona jest także zakładka poświęcona ładowi korporacyjnemu. Z tego miejsca można pobrać roczne raporty Spółki z wypełniania dobrych praktyk, a także kodeks „DPSN”. Znajduje się tam także krótka informacja
o stosowanych przez Spółkę dobrych praktykach, zasadach wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a także informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki oraz w jej Radzie Nadzorczej w okresie ostatnich dwóch lat.

Zakładka Walne zgromadzenie znajdująca się w serwisie Relacji inwestorskich zawiera komplet dokumentów korporacyjnych oraz przewodnik dla akcjonariuszy „Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN”, aktualizowany zgodnie z pojawiającymi się zmianami w prawie powszechnie obowiązującym. Udostępniane są tam także informacje dotyczące terminów Walnych Zgromadzeń, projekty uchwał oraz cały komplet dokumentów prezentowanych akcjonariuszom na Walnych Zgromadzeniach. Spółka zapewnia także komunikację ze swoimi akcjonariuszami poprzez specjalny internetowy formularz kontaktowy w sprawie walnych zgromadzeń.

Ponadto PKN ORLEN posiada mobilną wersję swojej strony internetowej (m.orlen.pl) oraz mobilną wersję raportu rocznego on-line (m.raport.orlen.pl). Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą w łatwy i szybki sposób korzystać z dostępu do kluczowych informacji dotyczących PKN ORLEN znanych z klasycznych wersji tych stron internetowych. Serwis m.orlen.pl umożliwia dostęp m.in. do raportów giełdowych, notowań akcji, wyników finansowych czy informacji prasowych. Na urządzeniach mobilnych można posłuchać branżowego audiobooka o historii polskiego przemysłu naftowego lub sięgnąć po publikacje elektroniczne. W zakładce Centrum Prasowe dostępne są pliki audio z nagraniami konferencji prasowych. Wersja mobilna korporacyjnej strony umożliwia także szybkie nawiązanie połączenia telefonicznego ze Spółką za pomocą funkcji "click to call". Serwis mobilny raportu rocznego zawiera wszystkie treści klasycznego raportu rocznego. Należy podkreślić, że ma ona formę serwisu internetowego a nie aplikacji dzięki temu nie wymaga aktualizacji oprogramowania.

Serwisy m.orlen.pl i m.raport.orlen.pl dostępne są w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Bezpośrednie kontakty z przedstawicielami rynku kapitałowego

Spółka regularnie i aktywnie uczestniczy w spotkaniach z inwestorami i analitykami zarówno w kraju, jak i zagranicą. Organizowane są konferencje, spotkania indywidualne oraz grupowe, jak i telekonferencje z interesariuszami rynku kapitałowego. Przedstawiciele Spółki regularnie realizują także roadshows – cykle spotkań z inwestorami w ich miejscu pracy, w kraju i zagranicą. Dla przedstawicieli rynku kapitałowego zainteresowanych działalnością Spółki organizowane są także tzw. site visits, czyli wizyty akcjonariuszy lub analityków
w zakładzie produkcyjnym i innych miejscach działalności produkcyjnej lub handlowej, co umożliwia lepsze poznanie specyfiki Spółki.

Podczas spotkań reprezentanci PKN ORLEN przekazują wiadomości na temat Spółki, ale jest to także okazja do pozyskania informacji zwrotnej ze strony akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Dzięki tej informacji zwrotnej Spółka, znając potrzeby informacyjne odbiorców, może rozwijać i udoskonalać swoje relacje z rynkiem kapitałowym.

Spółka dąży do poszerzenia i dywersyfikacji bazy inwestorów. W tym celu podejmuje działania aktywnego promowania swojej działalności wśród potencjalnych akcjonariuszy, także w nowych ośrodkach finansowych na całym świecie.

Mając na względzie rozwój form i polepszenie jakości komunikacji z rynkiem kapitałowym Spółka publikowała co kwartał tzw. „trading statement”, czyli szacunki danych operacyjnych i finansowych oraz przewidywania co do trendów kształtowania się zysku operacyjnego (EBIT), z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych i znaczących zdarzeń jednorazowych na zysk operacyjny (EBIT). Celem powyższych raportów było przekazanie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o szacunkowych wynikach Grupy ORLEN w okresie pomiędzy końcem kwartału i publikacją raportu okresowego za ten okres. W lutym 2013 roku Spółka zrezygnowała z kontynuowania publikacji „trading statement”.
W efekcie przyspieszenia przez Spółkę terminów publikacji raportów okresowych, „trading statement” przestał w istotnym stopniu spełniać swoją rolę.

Do istotnych działań, jakie Spółka przeprowadziła w ubiegłym roku dla szerokiego grona inwestorów, należy zaliczyć m.in.:
- zorganizowanie dni Inwestora i Analityka PKN ORLEN. Pierwszy dzień poświęcony był pogłębionej dyskusji na temat strategii PKN ORLEN na lata 2013-2017. Drugiego dnia zaproszeni goście zwiedzali wiertnię PKN ORLEN służącą do poszukiwań gazu z łupków na koncesji Lubartów,
- ogłoszenie programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych. W ramach programu, w 2013 roku, zostały wyemitowane 4 serie obligacji o łącznej wartości 700 mln PLN. Wyemitowane obligacje znajdują się w obrocie giełdowym na rynku Catalyst,
- udział PKN ORLEN w kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie” skierowanej do indywidualnych inwestorów giełdowych.

Dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego została ponownie doceniona w minionym roku, czego wyrazem są nagrody jakie otrzymała Spółka w obszarze relacji inwestorskich:
- II miejsce w kategorii Relacje Inwestorskie w konkursie "Giełdowa Spółka Roku 2012" organizowanym przez Puls Biznesu,
- główna nagroda w kategorii polskich spółek giełdowych należących do indeksów WIG20 i mWIG40 w konkursie „Złota Strona Emitenta”, organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,
- nagroda „Best investor relations by a Polish company 2013”, w konkursie organizowanym przez miesięcznik IR Magazine,
- w 2013 roku PKN ORLEN utrzymał swoją obecność w VI i VII edycji projektu Respect Index,
- PKN ORLEN znalazł się w pierwszej trójce rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (dane pozafinansowe)w grupie polskich spółek należących do indeksów WIG20 i mWIG40 oraz w grupie spółek z sektora energetycznego, II edycji rankingu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido Business Consulting,
- nagroda specjalna „The Best of The Best” w konkursie The Best Annual Report 2012, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz wyróżnienie specjalne Programu Edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj Świadomie” za zdobycie największej liczby punktów w historii konkursu oraz modelowe prowadzenie sprawozdawczości finansowej z punktu widzenia akcjonariuszy i inwestorów.

Reakcje Spółki na pojawiające się publicznie opinie i informacje szkodzące jej wizerunkowi

W PKN ORLEN obowiązuje wewnętrzna regulacja dotycząca zasad prowadzenia działań kształtujących wizerunek Spółki, kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, a także przekazywania do Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej informacji mających znaczenie dla wizerunku PKN ORLEN. Zarządzenie to zobowiązuje do wieloetapowej weryfikacji informacji na temat przedstawicieli Spółki lub samej Spółki, zanim zostaną one upublicznione.

Wspomniane regulacje kształtują również zasady reakcji w sytuacji pojawienia się opinii i informacji wypowiedzianych publicznie przez osoby z zewnątrz, szkodzących wizerunkowi Spółki. Proces ten koordynowany jest przez Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej. Po pojawieniu się takich opinii i informacji, Spółka sprawdza ich wiarygodność, ocenia wagę i potencjalne skutki, a następnie decyduje o wystosowaniu sprostowania lub też zamknięciu sprawy ze względu na interes PKN ORLEN lub niską wagę zaistniałych nieścisłości. W przypadku, gdy stopień przedstawionej przez osobę z zewnątrz informacji bądź też opinii stwarza poważny skutek opiniotwórczy Spółka konstruuje treść sprostowania w celu wyjaśnienia nieprawdziwych opinii lub informacji.

W zależności od charakteru sprawy, przygotowane sprostowanie wysyłane jest do instytucji, która przekazała krzywdzące dla PKN ORLEN informacje i/lub zamieszczane jest na korporacyjnej stronie internetowej www.orlen.pl w zakładce Centrum Prasowe czy też rozsyłane w formie komunikatu prasowego.

Raportowanie na temat działalności PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu

PKN ORLEN kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności bazując na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN S.A.”. Dokument przyjęty przez Zarząd spółki we wrześniu 2012 roku określił nową misję. Wdrożone zostały nowe wartości, odpowiadające obecnym wyzwaniom i wspierające realizację strategii biznesowej. Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność to wartości wytyczające drogę do osiągania ambitnych celów firmie i ludziom ją tworzącym.

Zmianom towarzyszą elementy stałe. To między innymi udział PKN ORLEN już od roku 2003 w GLOBAL COMPACT, inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ. Dziesięć zasad z obszaru praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji od wielu lat stanowi priorytety funkcjonowania Spółki.

Spółka komunikuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu opracowując regularnie raporty społeczne. Od chwili powstania opublikowała ich dziewięć. Od roku 2008 są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative). Raport CSR 2012 został opracowany zgodnie z Wytycznymi GRI G3.1 na poziomie B. Raport szczegółowo informuje m.in. o kwestiach dotyczących środowiska, zatrudnienia i godnej pracy, respektowania praw człowieka. Podobnie jak poprzednie został opublikowany na stronie internetowej Spółki: http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Raporty/RaportyCSR.

Niezmienna troska o ludzi znajduje wyraz w realizowanych przez PKN ORLEN i Fundację ORLEN – DAR SERCA akcjach społecznych, programach kierowanych do obecnych i byłych pracowników, czy projektach na rzecz społeczności lokalnych. Fundacja ORLEN – DAR SERCA jest organizacją pożytku publicznego, powołaną do realizowania społecznej misji Fundatora. Misją korporacyjnej Fundacji (jednej z pierwszych na polskim rynku) jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej, służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej oraz aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

O prowadzonych projektach Fundacja informuje na swojej stronie internetowej w corocznie sporządzanych sprawozdaniach:
http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/Sprawozdanie-z-dzialalnosci.aspx.

Schowek

Zwiń