Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościCzechy › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych Unipetrolu w latach 2007-2008 (tys. ton)

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy naftowej 4 136 4 533 9,60%
Benzyny razem 769 821 6,70%
Oleje napędowe razem 1 592 1 910 19,90%
Lekki olej opałowy 42,3 82 93,80%
Paliwo lotnicze 74 91 22,90%
Gaz płynny 124 151 21,70%
Paliwa ogółem 2 601,30 3 055 17,44%
Uzysk paliw % 62,9 67,4 7,2 p.p.
Wskaźnik wykorzystania rafinerii % 75,2 81,7 8,64 p.p.

* 51% Litvinov (2,8 mt/r), 51% Kralupy (1,7 mt/r).

W 2008 r. w czeskich rafineriach Grupy ORLEN (Litwinov i Kralupy) przerobiliśmy łącznie ponad 4,5 mln ton ropy, tj. o 9,6% więcej niż w roku poprzednim. Wzrost przerobu surowca był efektem pełnego i niezakłóconego funkcjonowania instalacji w Litvinovie. Utrzymujący się bardzo wysoki popyt na paliwa lotnicze w Czechach miał wyraźne odzwierciedlenie we wzroście ich podaży. Pomimo blisko 23-procentowego wzrostu wolumenu produkcji w czeskich rafineriach Grupy ORLEN, ponad 50% paliwa lotniczego dostępnego na rynku pochodziło z importu.

Spowolnienie krajowej konsumpcji paliw samochodowych w 2008 r. udało się nam zrekompensować zwiększonym eksportem, który w porównaniu do 2007 r. wzrósł o prawie 38%. Głównymi odbiorcami naszych produktów były firmy ze Słowacji, Polski, Austrii oraz Niemiec.

Asfalty

Wielkość produkcji* asfaltów w zakładach Uniraf; Litvinov w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Asfalty drogowe 112 693 114 012 1,17%

* Całość produkcji kierowana jest do Paramo a.s.

 Wielkość produkcji asfaltów w Paramo a.s. w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Asfalty drogowe 74 000 79 000 6,70%
Asfalty modyfikowane 4 000 8 500 112,50%
Asfalty przemysłowe 48 000 39 000 -18,70%
Pozostałe 1 000 500 -50%
RAZEM 127 000 127 000 0,00%

Wielkość sprzedaży asfaltów w Paramo a.s. w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Asfalty drogowe 220 000 203 000 -7,70%
Asfalty modyfikowane 4 000 8 500 112,50%
Asfalty przemysłowe 48 000 39 000 -18,70%
Pozostałe 1 000 5 000 -50%
Razem* 273 000 251 000 -8%

* Asfalty i pozostałe produkty.

Spadek sprzedaży asfaltów drogowych w Paramo wynikał głównie z przejścia jednego z głównych klientów, jakim jest BHG CZ, do portfela obsługiwanego bezpośrednio przez PKN ORLEN. Zmniejszone zapotrzebowanie na asfalty przemysłowe wynikało z przesunięcia popytu na asfalty modyfikowane. W 2008 r. ponad 100 tys. ton produktów wyeksportowaliśmy m.in. na Węgry, do Rumunii, Chorwacji, Danii oraz Francji.


Marki Grupy ORLEN