Raport_2011_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościLitwa › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Produkcja paliw

W 2011 roku rafineria przerobiła łącznie ponad 9 mln ton ropy REBCO, tj. o 0,2% więcej niż w roku poprzednim. Uzysk paliw wzrósł do poziomu 75 %.

W 2011 roku Spółka wdrożyła całą gamę projektów nakierowanych na poprawę jakości produktów oraz efektywności operacyjnej.

Dzięki realizacji projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej udało się obniżyć zużycie paliw w rafinerii, co w efekcie przełożyło się również na obniżenie wartości Indeksu Efektywności Energetycznej EII Rafinerii o 4,5 punktu.

Dążąc do efektywniejszego przygotowania planowanych postojów remontowych, wdrożono system komputerowy wsparcia utrzymania ruchu CMMS-D7i, który umożliwia m.in. ewidencjonowanie i rozliczanie prac. Uruchomiono także automatyczny system ewidencji bilansowej, dzięki któremu można będzie szybciej i dokładniej prowadzić ewidencję produktów naftowych, obliczać uzyski i minimalizować straty. Ponadto wymieniono system sterowania pneumatycznego na nowoczesne systemy cyfrowego sterowania rozproszonego DCS oraz blokadowego zabezpieczenia instalacji ESD.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska rozpoczęto w grudniu realizację projektu modernizacji instalacji odzysku i granulacji siarki. Aktualnie rafineria produkuje ok. 250 ton siarki dziennie. Po modernizacji produkcja wzrośnie do 350 t/dzień z możliwością rozbudowy do 450 t/dzień.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (ORLEN Lietuva, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy naftowej 8 985 9 007 0,2%
Inne wsady 302 468 55,0%
Wsady razem 9 287 9 475 2,0%
Benzyny razem 2 767 2 781 0,5%
Oleje napędowe 3 531 3 682 4,3%
Lekki olej opałowy 9 9 0,0%
Paliwo JET 240 275 14,6%
LPG 274 248 -9,5%
Paliwa razem 6 821 6 995 2,6%
Uzysk paliw (%) 73,8 74,8 1,0 p.p.

Asfalty

W 2011 roku produkcja asfaltów drogowych na Litwie była o 8% większa niż w 2010 roku . To rezultat zwiększonego zapotrzebowania, związanego z przesunięciem znaczącej części robót drogowych z 2010 roku. Udział sprzedaży na rynek polski przez ORLEN Lietuva spadł o 7%, na rynek litewski i łotewski wzrósł odpowiednio o 2% i 5%, natomiast na rynku estońskim utrzymał się na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Wielkość produkcji asfaltów w ORLEN Lietuva w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Asfalty drogowe 121 131 8%
Lepiki dachowe 5 1 -80%
Razem 126 132 5%

Struktura sprzedaży asfaltów przez ORLEN Lietuva w latach 2010 – 2011

  2010 2011
Polska 10% 3%
Litwa 51% 53%
Łotwa 21% 26%
Estonia 18% 18%


 


Marki Grupy ORLEN