Raport_2008_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

W styczniu 2008 r. w rafinerii w Płocku rozpoczęliśmy produkcję oleju napędowego z dodatkiem 5% estru w ramach kontynuacji działań na rzecz spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wolumeny uzyskane w PKN ORLEN było uruchomienie w lutym 2008 r. instalacji hydrorafinacji frakcji oleju napędowego z instalacji Hydroodsiarczania Gudronu, dzięki której uzyskaliśmy możliwość zwiększonej produkcji gotowego oleju napędowego wymiennie z olejem grzewczym Ekoterm Plus.

 

 

 

 

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2007–2008 (Płock; tys. ton).

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy naftowej 13 646 14 218 4,20%
Benzyny razem 2 610 2 800 7,30%
Oleje napędowe razem 4 568 5 078 11,20%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 840 840 0,00%
Paliwo lotnicze 355 418 17,80%
Frakcja propano-butanowa 190 221 16,30%
Paliwa ogółem 8 563 9 358 9,30%
Uzysk paliw (%) 62,75 65,82 4,9 p.p.
Uzysk produktów białych % 77,94 77,98 0,05 p.p.


Inwestycje

Kontynuowaliśmy prace związane z budową instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII o zdolności produkcyjnej 2,2 mln ton/rok. W efekcie uruchomienia nowego obiektu z eksploatacji wyłączone zostaną dwie najstarsze jednostki HON.

Równolegle realizowaliśmy budowę instalacji Wytwórni Wodoru II koniecznej do produkcji wodoru dla wszystkich nowych, rozbudowywanych i modernizowanych instalacji produkcyjnych zużywających wodór w celach konwersyjnych, odsiarczających oraz zmieniających strukturę łańcuchową związków chemicznych. Uruchomienie instalacji o wydajności 5 ton wodoru na godzinę planujemy w 2009 r.

Na instalacji Reformingu V od marca 2008 r. realizujemy prace budowlane na węzłach usuwania chlorków i olefin z reformatu oraz rozdzielania reformatu na frakcje BT. Węzły zapewnią odpowiedniej jakości surowiec dla nowej instalacji Paraksylenu budowanej w Płocku w segmencie petrochemicznym.

Rok 2008 był okresem licznych studiów porównawczych realizowanych w ramach projektu poprawy efektywności produkcji NCM3 firmy Solomon Associates (Net Cash Margin Measurement, Management, Maximazation), którego celem jest zapewnienie korporacji stabilnej pozycji i podniesienie jej konkurencyjności na rynku europejskim.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2007–2008 (Trzebinia; tys. ton)

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy 148 238,7 61,20%
Razem produkcja 208,3 353,7 69,70%
Dział komponowania paliw 153,5 242,2 57,80%
Komponenty benzynowe 45,5 73,8 62,10%
Oleje napędowe 7,3 8,1 11,10%
Oleje opałowe 82,8 103,9 25,60%
Pozostałe produkty 17,2 55,1 219,60%
Gaz z przerobu ropy 677 1,2 85,00%
Zakład produkcji biopaliw 54,9 111,5 103,10%
Estry metylowe oleju rzepakowego 47,7 93,3 95,70%
Gliceryna 6 12 99,50%
Pozostałe 1,2 6,1 428,00%


Podstawowy wpływ na zwiększenie przerobu ropy naftowej w Rafinerii Trzebinia SA miało rozszerzenie współpracy z dostawcą surowca wydobywanego z polskich złóż ropy naftowej – PGNiG Warszawa, co umożliwiło pozyskanie większego wolumenu ropy naftowej pochodzenia krajowego do przerobu w Rafinerii Trzebinia SA. Na realizację planów produkcyjnych miało również wpływ zwiększone zapotrzebowanie na benzynę do procesu pirolizy ze strony PKN ORLEN.

W wyniku przerobu ropy naftowej w rafinerii w Trzebini uzyskujemy produkty stanowiące m.in. wsad do dalszych procesów rafineryjnych w Grupie ORLEN, frakcje benzynowe, frakcje olejów napędowych, jak również cenione na rynku oleje opałowe o zawartości siarki poniżej 1%, stosowane jako paliwo w piecach przemysłowych, kotłach c.o. i piecach technologicznych, a w przypadku ciężkich olejów opałowych także jako paliwo do okrętowych wolnoobrotowych silników tłokowych, parowych kotłów okrętowych oraz do rozruchu energetycznych kotłów przemysłowych.

Inwestycje

W 2008 r. zakończyliśmy projekt optymalizacji wydajności instalacji Biodiesla, mający na celu eliminację „wąskich gardeł” zdiagnozowanych podczas 4-letniej pracy instalacji. W efekcie skróceniu ulegną okresy przestojów technologicznych, związane z koniecznością czyszczenia części aparatów i urządzeń.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2007–2008 (Jedlicze; tys. ton).

  2007 2008 Dynamika
Przerób ropy naftowej 121,9 80 –34,4%
Przerób olejów przepracowanych 31,6 33,3 5,40%
Przerób innych surowców 57,9 71 22,60%
Bazowe oleje smarowe 10,4 12,8 23,10%
Pozostałe oleje opałowe 68,8 59,4 –13,6%
Lekki olej opałowy 96,9 82,9 –14,4%
Rozpuszczalniki 3,2 10,4 225,00%
Produkcja łącznie 202,8 185,6 –8,5%
Wskaźnik wykorzystania DRW 90,40% 59,30% –34,4%


Niemal połowa ropy przerobionej w Rafinerii Nafty Jedlicze pochodziła ze złóż krajowych. Spadek wolumenu przerobu ropy o 42 tys. ton w porównaniu do 2007 r. spowodowany był czynnikami technicznymi i zakłóceniami w dostawach kolejowych ropy naftowej niskoparafinowej z Ukrainy oraz gwałtownym spadkiem notowań cen ropy w II półroczu 2008 r.

Rafineria Nafty Jedlicze SA swoją produkcję opiera głównie na czterech grupach wyrobów, którymi są: oleje opałowe, oleje bazowe, rozpuszczalniki oraz benzyny specjalne. Największą grupą produktów uzyskiwanych w Rafinerii Nafty Jedlicze SA są oleje opałowe wykorzystywane do produkcji ciepła, w tym oleje opałowe ciężkie wykorzystywane m.in. przy produkcji mas bitumicznych.

Drugą co do wielkości grupę produktów stanowią oleje bazowe pochodzące z regeneracji olejów przepracowanych. Głównymi odbiorcami olejów bazowych są krajowi i zagraniczni producenci olejów smarowych i smarów.

Kolejną znaczącą grupą produktów są najwyższej jakości rozpuszczalniki postrzegane zarówno przez odbiorców w kraju, jak i za granicą, jako wyroby „przyjazne środowisku” ze względu na niską zawartość węglowodorów aromatycznych oraz siarki. Głównymi odbiorcami rozpuszczalników są firmy produkujące farby, lakiery, specjalistyczne rozpuszczalniki oraz kleje.

Pozostałe produkty znajdują zastosowanie w branżach: chemicznej, metalowej, motoryzacyjnej oraz górniczej.

Inwestycje

Działania inwestycyjne w Rafinerii Nafty Jedlicze SA koncentrowaliśmy głównie na przygotowaniach do budowy instalacji przystosowanej do przerobu ropy naftowej wydobywanej z 26 złóż lokalnych i wykorzystania jej przy produkcji surowca do rozpuszczalników i komponowania olejów opałowych.

Asfalty

Wielkość produkcji w ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Zmiana
Asfalty drogowe 676 547 692 363 2,34%
Asfalty przemysłowe 30 735 17 066 -44,47%
Specyfiki 446 375 -15,92%
Razem 707 728 709 803 0,29%

W 2008 r. wzrosła sprzedaż asfaltów w kraju o 9%; sprzedaż eksportowa zmalała ilościowo, natomiast rentowność eksportu w relacji do 2007 r. była wyższa. Niezrealizowane ilości eksportowe umożliwiły wzrost sprzedaży sezonowej w kraju.

Wielkość sprzedaży produktów ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w latach 2007–2008 (tony)

  2007 2008 Dynamika
Asfalty drogowe 670 958,06 695 482,56 3,65%
w tym eksport 132 973,78 109 556,54 –17,61%
Asfalty przemysłowe 30 356,15 16 906,72 –44,30%
Asfalty ogółem 701 314,21 712 389,28 -1,57%
w tym eksport 132 973,78 109 556,54 –17,61%


Udziały ORLEN Asfalt w poszczególnych segmentach rynku w 2008 r. kształtowały się na poziomie roku poprzedniego i wynosiły pomiędzy 37% a 52%.

Udziały w krajowym rynku asfaltów w 2008 r. (%)

Udziały w krajowym rynku asfaltów w 2008 r. (%)

Struktura geograficzna eksportu ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w 2008 r. (%)

Struktura geograficzna eksportu ORLEN Asfalt Sp. z o.o. w 2008 r. (%)

 


Marki Grupy ORLEN