Raport_2009_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


Produkcja paliw

W 2009 roku kontynuowaliśmy działania na rzecz spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w zakresie biopaliw. Postawiony przed PKN ORLEN cel NCW został zrealizowany i wyniósł 4,623% energetycznego.

Łącznie w 2009 roku do realizacji NCW wprowadziliśmy:

  • 2 845 tys. t. benzyn;
  • 6 228 tys. t. olejów napędowych;
  • 134 tys. t. etanolu w benzynach;
  • 290 tys. t. estrów w olejach napędowych;
  • 91 tys. t. estrów stanowiących samoistne paliwo – Bioester B-100.

Płock

W listopadzie 2009 roku uruchomiliśmy kolejną wytwórnię wodoru WW II. Instalacja ta została zaplanowana jako docelowo zamykająca gospodarkę wodorową po uruchomieniu instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII i Paraksylenu. Obecnie (do czasu uruchomienia wspomnianych jednostek) WW II stabilizuje sieć wodorową i zapewnia jej efektywne wykorzystanie. W przypadku awarii jednej z Wytworni Wodoru znacznie ograniczone będą straty z tytułu konieczności obniżania obciążania innych jednostek produkcyjnych. Większa dostępność wodoru to większa elastyczność w prowadzeniu procesów konwersyjnych pod względem możliwości i ich intensyfikacji.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku realizujemy również projekt wdrażania systemów zaawansowanego sterowania Advance Process Control (APC). Oczekujemy, że zastosowanie APC wyraźnie zwiększy uzyski najbardziej cennych produktów w zależności od aktualnej sytuacji marżowej.

W konsekwencji realizowanego Studium Paliwowego Solomona we własnym zakresie opracowaliśmy narzędzia do monitoringu kluczowych parametrów, takich jak: zużycie mediów energetycznych, liczba oraz przyczyny zatrzymań instalacji produkcyjnych, parametry jakościowe produktów. Dane z monitoringu wykorzystujemy do obliczeń kluczowych parametrów (KPI) instalacji produkcyjnych oraz rafinerii dla bieżącej oceny konkurencyjności Firmy. Stanowią one także wytyczne dla bieżących i przyszłych decyzji operacyjnych.

W obszarze produkcji realizowaliśmy program poprawy zysku (NCM3) przy współudziale branżowej firmy konsultingowej – Solomon Associates. Efektem tego programu było wypracowanie szeregu inicjatyw, których zadaniem była poprawa efektywności instalacji w Płocku w stosunku do najlepszych na świecie. Efekty ekonomiczne wypracowane w 2009 roku z tytułu realizacji inicjatyw kształtowały się na poziomie 23 mln zł.

W 2009 roku rozpoczęliśmy również przygotowania do przeprowadzenia pilotażowych testów energochłonności na instalacjach DRW III oraz Olefiny II, ze szczególnym uwzględnieniem analizy efektywności energetycznej łącznie z propozycjami działań oraz modernizacji w kierunku obniżenia energochłonności.

W dniu 8 lipca 2009 roku podpisaliśmy kontrakt z firmą Rafako na zaprojektowanie, dostarczenie i budowę (inwestycja „pod klucz”) nowoczesnego kotła odzyskowego na instalacji FKKII, którego zadaniem będzie schładzanie gazów technologicznych. Odzyskana w ten sposób energia zostanie wykorzystana do produkcji pary technologicznej o ciśnieniu 4 MPag i maksymalnej ilości do 40 ton/godz. Włączenie kotła do eksploatacji przewidywane jest na jesień 2010 roku.

Ponadto, na początku lipca wznowiliśmy inwestycję obejmująca zabudowę nowego kotła nr 8 w Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zadaniem tego kotła jest poprawa ogólnego bilansu pary technologicznej oraz umożliwienie realizacji programu modernizacyjnego istniejących jednostek kotłowych Elektrociepłowni. Program ten jest niezbędny do dostosowania wymogów ochrony środowiska w zakresie emisji tlenków azotu i pyłu, które zaczną obowiązywać od początku 2016 roku. Kocioł ten wytwarzać będzie do 420 ton pary/godz. o ciśnieniu 13,6 MPag i temperaturze 540 0C. Uruchomienie kotła nr 8 przewidujemy na koniec czerwca 2012 roku.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (Płock; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy naftowej 14 218 14 526 2,17%
Benzyny razem 2 800 3 055 9,11%
Oleje napędowe razem 5 078 5 330 4,96%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 840 790 -5,98%
Paliwo lotnicze 418 291 -30,38%
Frakcja propano-butanowa 221 210 -4,98%
Paliwa ogółem 9 358 9 676 3,40%
Uzysk paliw (%) 65,82 66,61 1,20%
Uzysk produktów białych (%) 77,98 78,08 0,13 p.p.

Trzebinia

Wyniki 2009 roku w obszarze produkcji biopaliw są potwierdzeniem, że Rafineria Trzebinia jest pionierem w produkcji biopaliw na rynku polskim i doświadczonym graczem na rynku alternatywnych źródeł energii, oferując najwyższej jakości estry metylowe. Jakość produkowanych w Trzebini biopaliw wynika z doboru najlepszych dostawców wysokogatunkowego surowca, posiadania nowoczesnej instalacji do produkcji biokomponentów oraz doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników. Od stycznia do końca grudnia 2009 roku instalacja BIO wyprodukowała blisko 94 tys. ton metyloestrów w postaci RME (przy maksymalnych zdolnościach produkcyjnych instalacji na poziomie 100 tys. ton rocznie).

W obszarze przerobu ropy naftowej w 2009 roku Rafineria Trzebinia wykorzystywała swoje zdolności produkcyjne na poziomie około 65%. Spółka kontynuuje współpracę z PGNiG realizując zawarty w grudniu 2009 roku kontrakt na dostawy ropy naftowej pochodzącej z kopalni Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zachodniej i północno-zachodniej części Polski.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (Trzebinia; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy 238,7 246,1 0,20%
Zakład produkcji biopaliw 111,5 111,7 -9%
Estry metylowe oleju rzepakowego 93,3 93,8 0,56%

Jedlicze

W 2009 roku 75% ropy przerobionej w Rafinerii Nafty Jedlicze pochodziła ze złóż krajowych. Spadek wolumenu przerobu ropy o około 16 tys. ton w porównaniu do 2008 roku spowodowany został niższym o 23,5 tys. ton przerobem ropy z importu.

Rafineria Nafty Jedlicze swoją produkcję opiera głównie na czterech grupach wyrobów, którymi są: oleje opałowe, oleje bazowe, rozpuszczalniki oraz benzyny specjalne. Największą grupą produktów uzyskiwanych w Rafinerii Nafty Jedlicze są oleje opałowe wykorzystywane do produkcji ciepła, w tym oleje opałowe ciężkie wykorzystywane m.in. przy produkcji mas bitumicznych.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2008–2009 (Jedlicze; tys. ton)

  2008 2009 Dynamika 2008/2009
Przerób ropy naftowej 80 67,6 -15,60%
Przerób olejów przepracowanych 33,3 35,4 6,40%
Olej Napędowy Grzewczy 82,9 61,2 -26,20%
Rozpuszczalniki 10,4 15,3 47,60%

Asfalty

W 2009 roku odnotowaliśmy wzrost produkcji asfaltów drogowych, modyfikowanych i przemysłowych w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten był wynikiem zwiększonego zapotrzebowania rynku.

W 2009 roku w ofercie ORLEN Asfalt pojawiły się asfalty modyfikowane wg PN-EN 14023:2009, które zastąpiły asfalty modyfikowane wg Aprobaty Technicznej IBDiM. Asfalty przemysłowe produkowaliśmy wg nowego dokumentu odniesienia PN-EN 13304:2009. Norma dla asfaltów drogowych także uległa zmianie i produkcję wykonywaliśmy wg PN-EN 12591:2009.

W 2009 roku o 21% wzrosła sprzedaż asfaltów w kraju; sprzedaż eksportowa zmalała ilościowo, natomiast rentowność eksportu w relacji do 2008 roku była wyższa. Niezrealizowane ilości eksportowe umożliwiły wzrost sprzedaży sezonowej w kraju.

Udziały w krajowym rynku asfaltów w 2009 roku (1,58 mln t)

Udziały w krajowym rynku asfaltów w 2009 roku (1,58 mln t)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z rynku.

Wielkość produkcji w ORLEN Asfalt w latach 2008–2009 (tys. ton)

  2008 2009 Zmiana wolumen Zmiana
Asfalty drogowe 692,36 741,67 49,31 7%
Asfalty przemysłowe 17,07 21,7 4,63 27%
Specyfiki 0,38 0,18 -0,2 -53%
Razem 709,8 763,54 53,74 8%

Struktura geograficzna eksportu ORLEN Asfalt w 2009 roku (%) – łączna sprzedaż 41,453 Mg

Struktura geograficzna eksportu ORLEN Asfalt w 2009 roku (%) – łączna sprzedaż 41,453 Mg


Marki Grupy ORLEN