Raport_2010_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2010


Produkcja paliw

W 2010 roku PKN ORLEN zrealizował Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) na poziomie 5,767% energetycznych. Łącznie w 2010 roku na rynek wprowadzono:

  • 2 604,8 tys. ton benzyn z biokomponentami,
  • 6 287,2 tys. ton olejów napędowych z biokomponentami,

w tym:

    • 131,6 tys. ton etanolu w benzynach,
    • 294,0 tys. ton estrów w olejach napędowych,
  • 201,3 tys. ton estrów stanowiących samoistne paliwo - BIO100.

Płock

Dostawy ropy naftowej do rafinerii Koncernu są w pełni zabezpieczone stosownymi umowami, strategią zakupową oraz technicznymi możliwościami rafinerii należących do PKN ORLEN. Każda z nich korzysta z minimum dwóch alternatywnych kierunków dostaw ropy naftowej. Najefektywniejszym źródłem dostaw ropy do płockiej rafinerii jest rurociąg Przyjaźń. Istnieje również możliwość wykorzystania rurociągu Pomorskiego oraz Naftoportu.

W listopadzie 2010 roku rozpoczęła pracę nowa instalacja HON VII (Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych). Dzięki niej możliwy jest wzrost produkcji niskosiarkowych komponentów służących do wytwarzania wysokiej jakości olejów napędowych oraz lekkich olejów opałowych. Oddanie do eksploatacji instalacji HON VII umożliwia zwiększenie produkcji olejów napędowych o ok. 1 mln ton rocznie. Wraz z uruchomieniem kompleksu PX/PTA wzrośnie przerób ropy naftowej na instalacjach w Płocku.

Nowa instalacja paraksylenu, która będzie uruchomiona w 2011 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, wykorzystuje surowce wsadowe o bardzo wysokiej jakości. Dlatego też w 2010 roku wybudowano i uruchomiono nowy węzeł ORP (Olefins Removal Process) na instalacji Reformingu V. Dostawcą licencji i projektu bazowego dla procesu ORP jest uznana w branży amerykańska firma UOP. Projekt wykonawczy i dostawy wyposażenia wykonała spółka ORLEN Projekt.

8 marca 2010 roku podpisano akt erekcyjny pod budowę najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej. Rozpoczęto tym samym Program Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Budowa kotła o mocy 300 MW ma być zakończona w drugim kwartale 2012 roku.

Jesienią 2010 roku zakończyła się budowa nowoczesnego kotła odzyskowego na instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego II (FKKII), którego zadaniem jest schładzanie gazów technologicznych. Odzyskana w ten sposób energia zostaje wykorzystana do produkcji pary technologicznej o ciśnieniu 4 MPa.

W celu zwiększenia uzysków najcenniejszych produktów − w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej − Zakład Produkcyjny w Płocku wdraża systemy zaawansowanego sterowania − Advance Process Control (APC).

Spółka we własnym zakresie opracowała narzędzia do monitoringu kluczowych parametrów, takich jak: wskaźnik energetyczny EII, wskaźnik dostępności mechanicznej MA, wskaźnik dostępności operacyjnej OA, wskaźnik wykorzystania instalacji PU. Pozyskiwane w ten sposób dane wykorzystywane są do bieżącej oceny operacyjnej eksploatowanych aktywów. Stanowią one także wytyczne dla bieżących i przyszłych decyzji. Działania te wpisują się w realizowane przez Koncern Studia Paliwowe przeprowadzane przez firmę Solomon Associates, mające na celu ocenę Spółki pod kątem konkurencyjności na światowym rynku rafineryjnym.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009-2010 (Płock; w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy naftowej 14 526 14 452 -1%
Benzyny razem 3 055 2 736 -10%
Oleje napędowe razem (ON) 5 330 5 359 1%
Olej grzewczy Ekoterm Plus (LOO) 790 699 -12%
Paliwo lotnicze (JET) 291 394 35%
Frakcja propano-butanowa (LPG) 210 241 15%
Paliwa ogółem 9 676 9 429 -3%
Uzysk paliw *(%) 78,1 78 -0,1 pkt proc.

* Uzysk paliw liczony jako produkcja: (benzyna, nafta, LPG, ON, LOO, JET)/przerób ropy z uwzględnieniem przepływów półproduktów w ramach spółek produkcyjnych Grupy ORLEN

Rafineria Trzebinia

Działalność Rafinerii Trzebinia w 2010 roku zmierzała do zapewnienia spółce konkurencyjności oraz odpowiedniej efektywności działania w takich kluczowych obszarach, jak m.in.: produkcja biopaliw, przerób ropy, hydrorafinacja parafin oraz usługowa działalność terminalu paliw.

Dążąc do wzrostu wartości firmy i jej konkurencyjnej pozycji na rynku, Rafineria Trzebinia stawia na dywersyfikację i zwiększenie skali działalności. Chce w ten sposób osiągnąć odpowiedni poziom rentowności operacyjnej poprzez budowanie struktury organizacyjnej, która zapewni efektywne działanie Spółki. Kolejnym ważnym czynnikiem jest osiągnięcie optymalnych parametrów w zakresie wielkości i efektywności produkcji biopaliw, przerobu ropy naftowej, wykorzystania potencjału logistycznego oraz handlu produktami pochodzącymi z własnych instalacji.

Produkcja biopaliw

Modyfikacje elementów instalacji BIO, optymalizacja kosztowa i technologiczna oraz monitoring procesów produkcyjnych umożliwiły w 2010 roku pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. Na instalacji BIO od stycznia do grudnia 2010 roku wyprodukowano ponad 100 tys. ton estrów metylowych kwasów tłuszczowych stanowiących biokomponent do konwencjonalnego oleju napędowego. Były one także stosowane jako samoistne paliwo pod nazwą handlową Bioester lub potocznie BIO100. Kolejnym strumieniem produkcji i sprzedaży było biopaliwo stanowiące mieszaninę 80% konwencjonalnego oleju napędowego i 20% biodiesla, figurujące w ofercie handlowej jako BIO20.

Przerób ropy

Rafinacja w Rafinerii Trzebinia odbywa się na instalacji DRW, gdzie przerabiane są ropy krajowe o bardzo zmiennej jakości, zaliczane do tzw. trudnych rop. W 2010 roku przerób wyniósł 250,1 tys. ton ropy naftowej.

W wyniku przerobu ropy naftowej uzyskiwane są produkty i komponenty, stanowiące m.in. wsad do dalszych procesów rafineryjnych, w ramach funkcjonujących instalacji także w innych zakładach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.

Produkcja parafin

Hydrorafinacja parafin odbywa się na uruchomionej w 2005 roku jedynej tego typu instalacji w tej części Europy, która pozwoliła spółce stać się najnowocześniejszym podmiotem w branży parafinowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów z tego segmentu, wytwarzanych w Grupie Rafinerii Trzebinia, jest możliwa dzięki nowoczesnym instalacjom, doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników oraz selekcji najlepszych dostawców wysokogatunkowego surowca do produkcji. W przypadku parafin porozumienie na dostawy gazu parafinowego zawarte ze spółką ORLEN Oil zapewnia dostawy doskonałego jakościowo wsadu do przeróbki. Buduje jednocześnie łańcuch wartości Grupy ORLEN.

Terminal paliw

Rafineria Trzebinia profesjonalnie zarządza łańcuchem dostaw towarów, surowców do produkcji oraz wysyłek wyrobów gotowych w kraju i zagranicą. Terminal Paliw, jako kluczowy element łańcucha logistycznego paliw płynnych PKN ORLEN dla południowej Polski, posiada stosowną infrastrukturę przeznaczoną do wszystkich rodzajów paliw motorowych oraz olejów opałowych. Rafineria objęta jest składem podatkowym i produkcyjnym, co pozwala na przyjmowanie, przechowywanie, komponowanie i wysyłkę produktów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Duża liczba zbiorników umożliwia świadczenie usług logistycznych dotyczących bogatej oferty produktów naftowych i biopaliwowych.

W 2010 roku Rafineria Trzebinia znalazła się w gronie firm wyróżnionych Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za wysoką ocenę stabilności firmy według Dun & Bradstreet Poland.


Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009-2010 (Trzebinia; w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy* 247 250 1%
Zakład produkcji biopaliw 112 115 3%
Estry metylowe oleju rzepakowego 94 101 7%
* Przerób razem z kontaminatem.


Rafineria Nafty Jedlicze

W 2010 roku Rafineria Nafty Jedlicze przerabiała ropę ze złóż krajowych. Spadek przerobu ropy o ok. 24 tys. ton w porównaniu z rokiem 2009 związany był z niższym przerobem surowca pochodzącego z importu oraz ropy krajowej odpowiednio o: 16,5 tys. ton i 7,5 tys. ton. W związku z trudnościami w zakupie ropy z importu na warunkach gwarantujących opłacalność przerobu, w 2009 roku podjęto decyzję o zaniechaniu tego procesu. Niższy przerób ropy krajowej w 2010 roku wynika z okresowego uruchamiania instalacji do przerobu ropy przy braku optymalnej ilości surowca. Zakupy ropy krajowej w 2010 roku były na poziomie porównywalnym do poziomu z 2009 roku.

Rafineria Nafty Jedlicze swoją produkcję opiera głównie na czterech grupach wyrobów: olejach opałowych, olejach bazowych, rozpuszczalnikach oraz benzynach specjalnych. Największą grupą produktów uzyskiwanych w Rafinerii Nafty Jedlicze są lekkie i ciężkie oleje opałowe. Oleje opałowe lekkie są produkowane na licencji PKN ORLEN i w całości sprzedawane do baz Koncernu. Natomiast oleje ciężkie sprzedawane są do elektrowni, elektrociepłowni oraz wykorzystywane m.in. przy produkcji mas bitumicznych.

Drugą co do wielkości grupę produktów stanowią oleje bazowe pochodzące z regeneracji olejów przepracowanych. Ich głównymi odbiorcami są krajowi i zagraniczni producenci olejów smarowych i smarów.

Przyjazne środowisku rozpuszczalniki są kolejną, znaczącą grupą produktów Rafinerii Nafty Jedlicze. Ich wysoką jakość doceniają odbiorcy w kraju i za granicą. Rozpuszczalniki wyróżnia niska zawartość węglowodorów aromatycznych oraz siarki. Głównymi odbiorcami rozpuszczalników są firmy produkujące farby, lakiery, specjalistyczne rozpuszczalniki oraz kleje. Pozostałe produkty znajdują zastosowanie w branżach: chemicznej, metalowej, motoryzacyjnej oraz górniczej.

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 roku przez Rafinerię Nafty w Jedliczu należy zaliczyć m.in.:

  • „Program Optymalizacji Energetyki” polegający na wykorzystaniu strumieni ubocznych (z regeneracji) do celów energetycznych oraz na optymalizacji struktury paliw stosowanych w elektrociepłowni. Pozwala to ograniczyć koszty energetyczne o ok. 2,8 mln zł rocznie oraz skierować do sprzedaży więcej olejów opałowych.
  • modyfikację procesów technologicznych instalacji do produkcji rozpuszczalników, pozwalającą na zwiększenie zdolności przerobowej o 15% w stosunku do założeń projektowych i likwidację „wąskiego gardła” w produkcji rozpuszczalników.
  • ugruntowanie pozycji Rafinerii Nafty Jedlicze jako lidera w produkcji wysokiej klasy rozpuszczalników niskoaromatycznych, zaspokajającego ok. 60% zapotrzebowania rynku krajowego i intensyfikującego sprzedaż tych produktów na eksport (wzrost sprzedaży eksportowej o 6% w stosunku do roku 2009).

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2009-2010 (Jedlicze; w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Przerób ropy naftowej 67 44 -34%
Przerób olejów przepracowanych 35 32 -9%
Olej grzewczy Ekoterm Plus (LOO) 61 65 7%
Rozpuszczalniki 15 15 0%

Asfalty

Rok 2010 w stosunku do roku poprzedniego przyniósł spadek produkcji asfaltów drogowych, modyfikowanych i przemysłowych. Główną przyczyną była stagnacja na krajowym rynku asfaltów. W 2010 r. kontynuowane były prace związane z poprawą efektywności produkcji asfaltów modyfikowanych i przemysłowych. ORLEN Asfalt, posiadając 40-proc. udział w krajowym rynku sprzedaży asfaltów, był liderem tego segmentu.

Wielkość produkcji w ORLEN Asfalt w latach 2009-2010 (w tys. ton)

  2009 2010 Dynamika 2010/2009
Asfalty drogowe 742 694 -6%
Asfalty przemysłowe 22 17 -23%
Razem (asfalty i pozostałe produkty) 764 711 -7%

 


Marki Grupy ORLEN