Raport_2011_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Produkcja paliw

PKN ORLEN, zgodnie z obowiązującym prawem, w 2011 roku był zobligowany do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Wykonanie NCW w 2011 roku wyniosło 6,209% energ. (wymagany poziom 6,2%). Zapas w realizacji NCW w przeliczeniu na BIO100 wyniósł 989 ton.

Łącznie w 2011 roku na rynek wprowadzono:

  • 2 402,4 tys. ton benzyn z biokomponentami,
  • 6 339,1 tys. ton olejów napędowych z biokomponentami,

w tym:

  • 139 tys. ton etanolu w benzynach,
  • 304 tys. ton estrów metylowych w olejach napędowych,
  • 221 tys. ton estrów stanowiących samoistne paliwo BIO100,
  • 11,3 tys. litrów BIO85 (pilotaż).

Płock

W 2011 roku w Rafinerii położono duży nacisk na utrzymanie wysokiego i efektywnego przerobu ropy. W październiku w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN uruchomiono nową instalację utylizacji siarki – Claus II, jedną z największych tego typu jednostek w Europie. Zdolność przerobowa nowej instalacji jest większa dwukrotnie od każdego z już pracujących Oxyclausów i aż czterokrotnie od pojedynczego Clausa. Należy podkreślić, że Claus II wpisuje się na listę konsekwentnie realizowanego Programu Inwestycji Ekologiczno- -Energetycznych.

Jednym z ważniejszych ukończonych zadań inwestycyjnych było uruchomienie instalacji HON VII. W 2011 roku w Zakładzie Rafineryjnym prowadzona była modernizacja instalacji Alkilacji HF, której zakończenie planowane jest na 2012 rok.

W Zakładzie Produkcyjnym w Płocku realizowany jest Program Inwestycji Energetyczno-Ekologicznych w zakładowej elektrociepłowni. Jest ona podstawowym źródłem ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb instalacji produkcyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, odbiorców zewnętrznych przyłączonych do sieci PKN ORLEN oraz miasta Płocka w zakresie dostaw wody grzewczej.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych od 1 stycznia 2016 roku wielkość stężeniowej emisji pochodzącej z procesu energetycznego spalania (dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu) z kotłów zakładowej elektrociepłowni musi zostać zredukowana o ok. 90%. Uzyskanie tak dużej redukcji emisji będzie możliwe dzięki realizacji nowych obiektów obejmujących instalację mokrego odsiarczania spalin, katalitycznego odazotowania spalin oraz zabudowy elektrofiltrów, które umożliwią dostosowanie elektrociepłowni do nowych standardów.

Kontynuowane są procesy przetargowe związane z wyborem realizatora budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin oraz instalacji odsiarczania spalin. Podpisanie kontraktów na zabudowę tych instalacji przewiduje się w połowie 2012 roku.

W celu pokrycia wzrastającego zapotrzebowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku na media energetyczne kontynuowana jest budowa kotła parowego (K8) o mocy 300 MWt, którego uruchomienie powinno nastąpić w 2012 roku. Będzie on spełniał najostrzejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Włączenie nowej jednostki do pracy powinno nastąpić w połowie 2012 roku. Po uruchomieniu nowego kotła planowane jest pojedyncze wyłączanie istniejących kotłów w celu ich dostosowania do wymagań ochrony środowiska określonych w dyrektywie 2010/75/UE w zakresie emisji NOx oraz pyłu.

W 2011 roku produkcję i sprzedaż Oleju Napędowego Miejskiego Super zastąpiono zimowym olejem napędowym ON Ekodiesel Ultra klasy 2 (arktyczny) o polepszonych własnościach niskotemperaturowych.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (Płock, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy naftowej 14 452 14 547 1%
Benzyny razem 2 736 2 469 -10%
Oleje napędowe razem 5 359 5 646 5%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 699 372 -47%
Paliwo lotnicze 394 393 0%
Frakcja propano-butanowa 241 186 -23%
Paliwa ogółem 9 429 9 066 -4%
Uzysk paliw (%) 78,0 76,1 -1,9 p.p.


Rafineria Trzebinia

Działalność Rafinerii Trzebinia w 2011 roku zmierzała do zapewnienia Spółce konkurencyjności oraz odpowiedniej efektywności działania w kluczowych obszarach działalności: produkcja biopaliw, przerób ropy, hydrorafinacja parafin oraz usługowa działalność terminalu paliw. Rok 2011 był pierwszym rokiem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Rafineria Trzebinia na lata 2011 – 2015.

Dążąc do wzrostu wartości Firmy i jej konkurencyjnej pozycji na rynku, Rafineria Trzebinia stawia na dywersyfikację i zwiększenie skali działalności. Celem Spółki jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu rentowności operacyjnej poprzez optymalizację kosztową, intensyfikację wykorzystania infrastruktury, postęp technologiczny oraz wdrażanie nowych inicjatyw. Ważnym czynnikiem jest osiągnięcie optymalnych parametrów w zakresie wielkości i efektywności produkcji biopaliw, przerobu ropy naftowej, wykorzystania potencjału logistycznego oraz handlu produktami pochodzącymi z własnych instalacji.

Modyfikacje elementów instalacji BIO, optymalizacja kosztowa i technologiczna oraz monitoring procesów produkcyjnych umożliwiły w 2011 roku pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych. W kolejnych latach przewidywana jest intensyfikacja zdolności produkcyjnych estrów.

W 2011 roku wyprodukowano 116 tys. ton estrów metylowych kwasów tłuszczowych stanowiących biokomponent do konwencjonalnego oleju napędowego. Były one także stosowane jako samoistne paliwo, występujące pod nazwą handlową Bioester, a potocznie zwane BIO100. Kolejnym strumieniem produkcji i sprzedaży było biopaliwo stanowiące mieszaninę 80% konwencjonalnego oleju napędowego i 20% biodiesla, figurujące w ofercie handlowej jako BIO20.

Produkcja parafin

Hydrorafinacja parafin odbywa się na uruchomionej w 2005 roku, jedynej tego typu instalacji w tej części kontynentu, która pozwoliła Spółce stać się najnowocześniejszym podmiotem w branży parafinowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja parafin w 2011 roku wyniosła blisko 48 tys. ton.

Bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów z tego segmentu są możliwe dzięki nowoczesnym instalacjom, doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników oraz selekcji najlepszych dostawców wysokogatunkowego surowca do produkcji. W przypadku parafin porozumienie dotyczące dostaw gaczy parafinowych, zawarte ze spółką ORLEN Oil, zapewnia dostęp do doskonałego jakościowo wsadu do przeróbki, budując jednocześnie łańcuch wartości Grupy ORLEN.

W 2011 roku Dun & Bradstreet Poland wyróżnił Rafinerię Trzebinia Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za wysoką ocenę stabilności firmy.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (Trzebinia, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy 250 234 -6%
Zakład produkcji biopaliw 115 129 12%
Estry metylowe oleju rzepakowego 101 116 15%

Jedlicze

W 2011 roku Rafineria Nafty Jedlicze przerabiała ropę ze złóż krajowych (53 tys. ton, tj. o 9,8 tys. ton więcej niż w 2010 roku) i ropę z importu (2 tys. ton; wzrost o 1,5 tys. ton).

Rafineria Nafty Jedlicze swoją produkcję opiera głównie na trzech grupach wyrobów: olejach opałowych, rozpuszczalnikach i olejach bazowych. W strukturze produkcji największą grupą produktów uzyskiwanych w Rafinerii Nafty Jedlicze są lekkie i ciężkie oleje opałowe, które stanowią 61% produkcji ogółem. Oleje opałowe lekkie są produkowane na licencji PKN ORLEN i w całości sprzedawane do baz Koncernu. Natomiast oleje ciężkie sprzedawane są do elektrowni, elektrociepłowni oraz wykorzystywane m.in. przy produkcji mas bitumicznych.

Drugą co do wielkości grupę produktów stanowią rozpuszczalniki – 17% produkcji ogółem. Rafineria Nafty Jedlicze jest obecnie jedynym w Polsce producentem niskosiarkowych i niskoaromatycznych rozpuszczalników naftowych. Rozpuszczalniki są produkowane na nowoczesnej instalacji przy wykorzystaniu nowoczesnych katalitycznych procesów wodorowych, dzięki którym z rozpuszczalników usuwane są niepożądane substancje, takie jak kancerogenny benzen oraz szkodliwe dla środowiska związki siarki.

Kolejną grupą w strukturze produkcji Spółki są oleje bazowe, które stanowią 15% produkcji ogółem i pochodzą z regeneracji olejów przepracowanych. Ich głównymi odbiorcami są krajowi i zagraniczni producenci olejów smarowych i smarów.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2010 – 2011 (Jedlicze, w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Przerób ropy naftowej 44 55 25%
Przerób olejów przepracowanych 32 40 25%
Olej grzewczy Ekoterm Plus 65 41 -37%
Rozpuszczalniki 15 21 40%

Asfalty

W 2011 roku spółka ORLEN Asfalt ulokowała na rynku polskim i zagranicznym ponad 800 tys. ton asfaltów, co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku 2010. Kontynuacja polityki priorytetowego zaopatrzenia dla rynku krajowego, przy jednoczesnym zwiększeniu pozycji na rynkach zagranicznych, przyniosła oczekiwane efekty. ORLEN Asfalt utrzymał dominującą pozycję na krajowym rynku asfaltów i odnotował 59-proc. wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych. Wolumen eksportu ORLEN Asfalt w 2011 roku osiągnął prawie 150 tys. ton. Najważniejszym kierunkiem eksportowym była Rumunia.

Istotnym elementem działalności Spółki w 2011 roku była kontynuacja procesów mających na celu konsolidację segmentu asfaltowego w Grupie ORLEN.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez ORLEN Asfalt produktów oraz usług są liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez prestiżowe instytucje i media branżowe. W minionym roku do Spółki trafił tytuł laureata i Złote Godło QI w kategorii: produkt najwyższej jakości za asfalty modyfikowane Orbiton.

Wielkość produkcji w ORLEN Asfalt w latach 2010 – 2011 (w tys. ton)

  2010 2011 Dynamika 2011/2010
Asfalty drogowe 694 790 14%
Asfalty przemysłowe 17 8 -55%
Razem (asfalty i pozostałe produkty) 711 798 12%

Marki Grupy ORLEN