Raport_2012_PL_rynki
Teraz jesteś w: Strona głównaRynki działalnościPolska › Rafinerie
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Rafinerie

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Płock

W październiku 2012 roku w Zakładzie Rafineryjnym w Płocku przerobiliśmy 500-milionową tonę ropy naftowej.

Projekty ukończone w latach 2010-2012 ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych rafinerii, poprawę parametrów jakościowych surowca oraz dostosowanie produkcji do wymogów środowiskowych w zakresie emisji zanieczyszczeń. Kluczowymi elementami było oddanie nowej jednostki Hydroodsiarczania Oleju Napędowego (HON VII) oraz nowej jednostki Clausa, a także modernizacja Alkilacji Fluorowodorowej oraz budowa Kotła OOG 420.

W 2012 roku kontynuowaliśmy również program poprawy efektywności energetycznej w płockiej rafinerii. Zidentyfikowaliśmy ponad 130 inicjatyw efektywnościowych, które będą realizowane do roku 2017. W samym roku 2012 wdrażane inicjatywy pozwoliły na osiągnięcie zysków na poziomie ponad 30 mln zł (według cen z 2012 roku).

W drugim kwartale 2012 roku podpisaliśmy umowę z firmą Honeywell na wdrożenie systemów zaawansowanego sterowania (APC) na części reaktorowej instalacji Hydrokrakingu oraz na instalacji Krakingu Katalitycznego II. Prace wdrożeniowe planujemy zakończyć w połowie 2013 roku.

We wrześniu 2012 roku zakończyliśmy testy na instalacji Hydroodsiarczania Gudronu, sprawdzające możliwości uzyskiwania większej ilości produktów białych. Kontynuowaliśmy również modernizację i odbudowę zbiorników produktowych rafinerii.

Produkcja paliw

Producenci paliw, którzy zapewnili w swojej rocznej strukturze dostaw minimum 70% biokomponentów spełniających kryteria określone w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, w 2012 roku mogli skorzystać z obniżonego poziomu Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w wysokości 5,65% energetycznie. Spełnienie przez PKN ORLEN wszystkich wymogów pozwoliło nam skorzystać z obniżonego poziomu wskaźnika NCW, który standardowo w 2012 roku wynosił 6,65% energetycznie. Łącznie w 2012 roku w ramach NCW na rynek wprowadziliśmy:

  • 2 316,8 tys. ton benzyn z biokomponentami,
  • 6 171,0 tys. ton olejów napędowych z biokomponentami,

w tym:

  • 155 tys. ton etanolu w benzynach,
  • 389 tys. ton estrów metylowych w olejach napędowych,
  • 45,7 tys. ton estrów stanowiących samoistne paliwo BIO100,
  • 15,3 tys. litrów BIO85 (pilotaż).

Przerób ropy naftowej Grupy ORLEN w poszczególnych krajach w latach 2011-2012 (w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Rafinerie w Polsce 14 836 15 479 4%
Rafinerie w Czechach 3 942 3 927 0%
Rafineria na Litwie 9 007 8 533 -5%
Razem 27 785 27 939 1%

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (Płock, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy naftowej 14 547 15 191 4%
Benzyny razem 2 469 2 491 1%
Oleje napędowe razem 5 646 5 829 3%
Lekki olej opałowy 372 745 100%
Paliwo lotnicze 393 388 -1%
Frakcja propano-butanowa 186 225 21%
Paliwa ogółem 9 066 9 678 7%
Uzysk paliw (%) 76,1 77,0 0,9 p.p.


Trzebinia

Działalność Rafinerii Trzebinia w 2012 roku zmierzała do zapewnienia konkurencyjności oraz odpowiedniej efektywności działania w kluczowych obszarach działalności: produkcji biopaliw, przerobie ropy, hydrorafinacji parafin oraz usługowej działalności terminalu paliw.

Modyfikacje elementów instalacji BIO, optymalizacja kosztowa i technologiczna oraz monitoring procesów produkcyjnych umożliwiły w 2012 roku przekroczenie nominalnych zdolności produkcyjnych instalacji. W kolejnych latach przewidywana jest jej dalsza optymalizacja i modernizacja, która pozwoli na intensyfikację zdolności produkcyjnych estrów.

W 2012 roku rafineria wyprodukowała 122 tys. ton estrów metylowych kwasów tłuszczowych, stanowiących biokomponent do konwencjonalnego oleju napędowego. Były one także stosowane jako samoistne paliwo, występujące pod nazwą handlową Bioester, a potocznie zwane BIO100.

Rafineria Trzebinia prowadziła również produkcję parafin dzięki uruchomionej w 2005 roku, jedynej tego typu instalacji w tej części kontynentu, która czyni ze Spółki najnowocześniejszy podmiot w branży parafinowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkcja parafin w 2012 roku wyniosła blisko 44,9 tys. ton i była o 3,0 tys. ton niższa w porównaniu z rokiem 2011.

Bezpieczeństwo i najwyższa jakość produktów z tego segmentu są możliwe dzięki nowoczesnym instalacjom, doświadczeniu wykwalifikowanych pracowników oraz selekcji najlepszych dostawców wysokogatunkowego surowca do produkcji. W przypadku parafin porozumienie dotyczące dostaw gaczy parafinowych, zawarte ze spółką ORLEN OIL, zapewnia dostęp do doskonałego jakościowo wsadu do przerobu, budując jednocześnie łańcuch wartości Grupy ORLEN.

Jedlicze

Rafineria Nafty Jedlicze swoją produkcję opiera na trzech głównych grupach wyrobów: olejach opałowych (54%), olejach bazowych (21%) i rozpuszczalnikach (17%). Oleje opałowe lekkie produkowane są na licencji PKN ORLEN i w całości sprzedawane do baz Koncernu. Natomiast oleje ciężkie sprzedawane są do elektrowni, elektrociepłowni oraz wykorzystywane m.in. przy produkcji mas bitumicznych.

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (Trzebinia, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy 234 230 -2%
Zakład produkcji biopaliw 129 135 5%
Estry metylowe oleju rzepakowego 116 122 5%

Wielkość produkcji wybranych produktów rafineryjnych w latach 2011-2012 (Jedlicze, w tys. ton)

  2011 2012 Dynamika 2012/2011
Przerób ropy naftowej 55 58 5%
Przerób olejów przepracowanych 40 60 50%
Oleje ciężkie 34 38 12%
Lekki olej opałowy 41 29 -29%
Oleje bazowe z regeneracji 19 27 42%
Rozpuszczalniki 21 21 0%

Oleje bazowe pochodzą z regeneracji olejów przepracowanych, a ich głównymi odbiorcami są krajowi i zagraniczni producenci olejów smarowych i smarów. Rafineria Nafty Jedlicze jest obecnie jedynym w Polsce producentem niskosiarkowych i niskoaromatycznych rozpuszczalników naftowych. Są one produkowane na nowoczesnej instalacji przy wykorzystaniu nowoczesnych katalitycznych procesów wodorowych, dzięki którym z rozpuszczalników usuwane są niepożądane substancje, takie jak kancerogenny benzen oraz szkodliwe dla środowiska związki siarki.

Marki Grupy ORLEN