PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

6. Segmenty operacyjne - 6.1. Przychody, wyniki finansowe, zwiększenia nakładów inwestycyjnych segmentów operacyjnych

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach operacyjnych są spójne z polityką rachunkowości Grupy opisaną w nocie ‎3.3.5 Wyniki segmentów operacyjnych oraz funkcji korporacyjnych to wyniki wygenerowane bez alokacji przychodów i kosztów finansowych oraz kosztów z tytułu podatku dochodowego. Zarząd PKN ORLEN oraz zarządy spółek Grupy oceniają wyniki finansowe segmentów na podstawie wyniku z działalności operacyjnej segmentu powiększonego o amortyzację (EBITDA) i decydują o przydziale zasobów.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych. Przychody zewnętrzne segmentu przedstawiane Zarządowi są wyceniane w sposób spójny z zastosowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów.

6.1. Przychody, wyniki finansowe, zwiększenia nakładów inwestycyjnych segmentów operacyjnych

 

2013 rok

  NOTA Segment Rafineria Segment Detal Segment Petrochemia Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna   61 466 36 462 15 837 17 71   113 853
Sprzedaż między segmentami   26 983 162 3 565   246 (30 956)  
Przychody ze sprzedaży 29 88 449 36 624 19 402 17 317 (30 956) 113 853
Koszty operacyjne ogółem 30 (89 437) (35 695) (18 072) (48) (1 084) 30 956 (113 380)
Pozostałe przychody operacyjne 31.1 80 90 112 83 210   575
Pozostałe koszty operacyjne 31.2 (272) (102) (128) (90) (123)   (715)
Zysk/(Strata) operacyjna segmentu   (1 180) 917 1 314 (38) (680)   333
Przychody i koszty finansowe netto 32             (155)
Zysk przed opodatkowaniem               178
Podatek dochodowy 33             (88)
Zysk netto   90
Amortyzacja 30.2 958 351 734 6 121 - 2 170
EBITDA   (222) 1 268 2 048 (32) (559) - 2 503
Zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wraz z kosztami finansowania zewnętrznego) 7,8,9,10 944 467 526 304 268   2 509

2012 rok

  NOTA Segment Rafineria Segment Detal Segment Petrochemia Segment Wydobycie dane przekształcone Funkcje Korporacyjne dane przekształcone Wyłączenia dane przekształcone Razem
Sprzedaż zewnętrzna   65 875 38 142 15 969 1 115   120 102
Sprzedaż między segmentami   28 002 122 3 627   223 (31 974)  
Przychody ze sprzedaży 29 93 877 38 264 19 596 1 338 (31 974) 120 102
Koszty operacyjne ogółem 30 (92 344) (37 588) (18 435) (27) (1 070) 31 974 (117 490)
Pozostałe przychody operacyjne 31.1 332 156 137   101   726
Pozostałe koszty operacyjne 31.2 (938) (185) (93)   (98)   (1 314)
Zysk/(Strata) operacyjna segmentu   927 647 1 205 (26) (729)   2 024
Przychody i koszty finansowe netto Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 32 (1)           601 (1)
Zysk przed opodatkowaniem               2 624
Podatek dochodowy 33             (454)
Zysk netto               2 170
Amortyzacja 30.2 1 040 359 741 2 118 - 2 260
EBITDA   1 967 1 006 1 946 (24) (611) - 4 284
Zwiększenia nakładów inwestycyjnych (wraz z kosztami finansowania zewnętrznego) 7,8,9,10 800 499 477 124 134   2 034

Przekształcenie wcześniej zaprezentowanych informacji segmentowych w związku z wydzieleniem segmentu operacyjnego wydobycie

  dane opublikowane 2012 przekształcenia dane przekształcone
Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia
Sprzedaż zewnętrzna 116 - (1)   (1) 1 115  
Sprzedaż między segmentami 223 (31 975) - 1 1 - 223 (31 974)
Przychody ze sprzedaży 339 (31 975) (1) 1   1 338 (31 974)
Koszty operacyjne ogółem (1 097) 31 975 27 (1) 26 (27) (1 070) 31 974
Pozostałe przychody operacyjne 101 - - -   - 101 -
Pozostałe koszty operacyjne (98) - - -   - (98) -
Zysk/(Strata) operacyjna segmentu (755) - 26 - 26 (26) (729) -

Schowek

Zwiń