PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

6.2. Pozostałe informacje segmentowe

6.2.1. Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

  31/12/2013 31/12/2012 dane przekształcone
Segment Rafineria 28 229 30 200
Segment Detal 5 990 5 956
Segment Petrochemia 12 024 12 779
Segment Wydobycie 1 375 338
Aktywa segmentów 47 618 49 273
Funkcje Korporacyjne 4 286 3 598
Wyłączenia (260) (240)
  51 644 52 631

w tym:

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności
  NOTA 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Segment Rafineria   9 57 6 6
Segment Petrochemia   - 1 6 6
Aktywa segmentów   9 58 12 12
Funkcje Korporacyjne   6 7 - -
  11,20 15 65 12 12

W 2013 roku zwiększenie aktywów segmentu wydobycie wynikało głównie z nabycia jednostki zależnej TriOil w kwocie 828 mln PLN. Dodatkowe informacje dotyczące nabycia przedstawiono w nocie 5.1.1 oraz 7.1.

Do segmentów operacyjnych przyporządkowuje się wszystkie aktywa z wyjątkiem aktywów finansowych (zawartych w notach ‎13, 14,18,19) oraz aktywów podatkowych (nota ‎33.2). Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty operacyjne przydziela się na podstawie przychodów generowanych przez poszczególne segmenty operacyjne.

Przekształcenie wcześniej zaprezentowanych danych dotyczących aktywów w podziale na segmenty operacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

  dane opublikowane 31/12/2012 przekształcenia dane przekształcone 31/12/2012
Segment Rafineria 30 200 - 30 200
Segment Detal 5 956 - 5 956
Segment Petrochemia 12 779 - 12 779
Segment Wydobycie - 338 338
Aktywa segmentów 48 935 338 49 273
Funkcje Korporacyjne 3 935 (337) 3 598
Wyłączenia (239) (1) (240)
  52 631 - 52 631

6.2.2. Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących

  NOTA Utworzenie Odwrócenie
2013 2012 2013 2012
Segment Rafineria   (275) (1 114) 50 91
Segment Detal   (47) (53) 42 31
Segment Petrochemia   (110) (168) 46 96
Segment Wydobycie   (89) - - -
Odpisy aktualizujące segmentów   (521) (1 335) 138 218
Funkcje Korporacyjne   (43) (47) 24 49
Odpisy aktualizujące ujęte w działalności operacyjnej 16.1, 31.1,31.2 (564) (1 382) 162 267
Odpisy aktualizujące ujęte w działalności finansowej 32.1,32.2 (14) (15) 10 8
    (578) (1 397) 172 275

w tym:

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

  NOTA Utworzenie Odwrócenie
2013 2012 2013 2012
Segment Rafineria   (58) (755) 4 33
Segment Detal   (42) (37) 38 24
Segment Petrochemia   (43) (61) 5 21
Segment Wydobycie   (89) - - -
Odpisy aktualizujące segmentów   (232) (853) 47 78
Funkcje Korporacyjne   (6) (11) 6 8
  31.1,31.2 (238) (864) 53 86

Odpisy aktualizujące w podziale segmentowym ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów obejmują odpisy aktualizujące wartość należności, wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych. Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących dokonywane było w związku z przeszacowaniem zapasów, wystąpieniem lub wygaśnięciem przesłanek związanych z przeterminowaniem należności, wystąpieniem należności nieściągalnych bądź dochodzeniem ich na drodze sądowej, jak również z utratą wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

Dodatkowe informacje dotyczące odpisów na majątek trwały zostały przedstawione w nocie 15.

W 2012 roku odpisy dokonane w segmencie rafineria dotyczyły przede wszystkim utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupy Unipetrol. Odpisy dokonane w segmencie detal wynikały głównie ze zmian efektywności funkcjonowania poszczególnych stacji paliw, w tym zmian układu komunikacyjnego oraz budowy stacji konkurencyjnych w pobliskim otoczeniu.

6.2.3. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy

  NOTA 2013 2012
Polska   46 469 51 533
Niemcy   19 102 19 760
Czechy   11 241 12 914
Litwa, Łotwa, Estonia   11 123 10 635
Pozostałe kraje   25 918 25 260
  29 113 853 120 102

Pozycja pozostałe kraje zawiera głównie sprzedaż zrealizowaną dla zleceniodawców ze Szwajcarii, Ukrainy, Danii, Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz Austrii.

Podział geograficzny aktywów trwałych

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Polska   16 168 16 177
Niemcy   862 851
Czechy   3 806 4 139
Litwa, Łotwa, Estonia   4 829 5 199
Kanada   809 -
Pozostałe kraje   - 40
  7,8,9,10 26 474 26 406

Schowek

Zwiń