PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

7. Rzeczowe aktywa trwałe

  31/12/2013 31/12/2012
Grunty 893 909
Budynki i budowle 9 983 10 263
Urządzenia techniczne i maszyny 11 128 11 714
Środki transportu i pozostałe 763 834
Środki trwałe w budowie 1 229 840
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 619 162
Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych 679 22
  25 294 24 744

7.1. Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

            Aktywa poszukiwawcze i wydobywcze Razem
  Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu i pozostałe Środki trwałe w budowie Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych
Wartość księgowa brutto  
1 stycznia 2013 972 18 665 31 205 2 199 974 162 22 54 199
Nakłady inwestycyjne   29 123 42 1 925 279 10 2 408
Pozostałe zwiększenia   5 2 2       9
Koszty finansowania zewnętrznego   4 8   8 2   22
Nabycie jednostki zależnej   1   1   165 661 828
Reklasyfikacje (4) 440 846 101 (1 486) 101 11 9
Sprzedaż   (27) (4) (43)       (74)
Likwidacja   (83) (284) (149) (23)     (539)
Pozostałe zmniejszenia   (9) (24) (14) (3)     (50)
Różnice kursowe (25) (285) (820) (42) (27) (5) (19) (1 223)
31 grudnia 2013 943 18 740 31 052 2 097 1 368 704 685 55 589
Skumulowane umorzenie, odpisy aktualizujące i rozliczone dotacje rządowe  
1 stycznia 2013 63 8 375 19 467 1 362 129     29 396
Amortyzacja 1 615 1 275 177     6 2 074
Pozostałe zwiększenia   4 1 3       8
Odpisy aktualizujące (10) 2 19   (16) 86   81
Reklasyfikacje   (26) (9) (15)       (50)
Sprzedaż   (7) (3) (39)       (49)
Likwidacja   (65) (251) (114)       (430)
Pozostałe zmniejszenia   (3) (18) (13)       (34)
Dotacje rządowe - rozliczenie   2 3 1       6
Różnice kursowe (4) (171) (588) (31) (5) (1)   (800)
31 grudnia 2013 50 8 726 19 896 1 331 108 85 6 30 202
Wartość księgowa brutto  
1 stycznia 2012 1 005 18 499 31 564 2 323 1 232 71 18 54 712
Nakłady inwestycyjne   24 127 54 1 662 91   1 958
Pozostałe zwiększenia   2 3 3 2   18 28
Koszty finansowania zewnętrznego   7 13   1     21
Reklasyfikacje 8 504 1 189 93 (1 851)   (14) (71)
Sprzedaż   (5) (4) (49)       (58)
Likwidacja (1) (56) (341) (158)       (556)
Pozostałe zmniejszenia   (3) (9) (7) (27)     (46)
Różnice kursowe (40) (307) (1 337) (60) (45)     (1 789)
31 grudnia 2012 972 18 665 31 205 2 199 974 162 22 54 199
Skumulowane umorzenie, odpisy aktualizujące i rozliczone dotacje rządowe  
1 stycznia 2012 66 7 603 18 834 1 416 153     28 072
Amortyzacja 1 651 1 316 190       2 158
Pozostałe zwiększenia     2 3       5
Odpisy aktualizujące (1) 316 398 (1) (15)     697
Reklasyfikacje   2 (13) (14)       (25)
Sprzedaż   (1) (4) (46)       (51)
Likwidacja   (45) (302) (140)       (487)
Pozostałe zmniejszenia   (2) 1 (7)       (8)
Dotacje rządowe - rozliczenie   2           2
Różnice kursowe (3) (151) (765) (39) (9)     (967)
31 grudnia 2012 63 8 375 19 467 1 362 129 - - 29 396
Dotacje rządowe
1 stycznia 2013 - 27 24 3 5 - - 59
31 grudnia 2013 - 31 28 3 31 - - 93
1 stycznia 2012 - 29 29 4 - - - 62
31 grudnia 2012 - 27 24 3 5 - - 59
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2013 909 10 263 11 714 834 840 162 22 24 744
31 grudnia 2013 893 9 983 11 128 763 1 229 619 679 25 294
1 stycznia 2012 939 10 867 12 701 903 1 079 71 18 26 578
31 grudnia 2012 909 10 263 11 714 834 840 162 22 24 744

7.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe

  NOTA Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu i pozostałe Środki trwałe w budowie Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Razem
1 stycznia 2013   54 1 402 3 575 67 129 - 5 227
Utworzenie 31.2 7 40 27 3 23 86 186
Odwrócenie 31.1 - (38) (10) (1) (2) - (51)
Wykorzystanie   - (2) (14) (3) (21) - (40)
Reklasyfikacje   (17) 2 16 1 (16) - (14)
Różnice kursowe   (2) (54) (138) (2) (5) (1) (202)
    42 1 350 3 456 65 108 85 5 106
zwiększenia/(zmniejszenia) netto*   (10) 2 19 - (16) 86 81
1 stycznia 2012   57 1 250 3 631 75 153 - 5 166
Utworzenie 31.2 - 346 418 11 16 - 791
Odwrócenie 31.1 (1) (29) (5) (8) (16) - (59)
Wykorzystanie   - (1) (14) (3) (3) - (21)
Reklasyfikacje   - - (1) (1) (12) - (14)
Różnice kursowe   (2) (164) (454) (7) (9) - (636)
    54 1 402 3 575 67 129 - 5 227
zwiększenia/(zmniejszenia) netto*   (1) 316 398 (1) (15) - 697

* Zwiększenia/(zmniejszenia) netto obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie oraz reklasyfikacje.

7.3. Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w użytkowaniu   3 485 3 781
Wartość księgowa netto czasowo nieużywanych rzeczowych aktywów trwałych   12 11
Wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych wycofanych z użytkowania i niezakwalifikowanych do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży   19 54
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości na wycofane rzeczowe aktywa trwałe   (56) (46)
Wartość księgowa netto składników rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym 37.1 155 153

Grupa dokonuje okresowej weryfikacji stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, a korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest prospektywnie.

Zastosowanie w 2013 roku okresów użytkowania składników rzeczowego majątku trwałego z roku 2012 spowodowałoby wzrost amortyzacji o 83 mln PLN.

Dodatkowe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, które stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy przedstawiono w nocie ‎28.

Grupa otrzymała dotacje na:

  • dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych ze zmianą technologii produkcji chloru oraz zakupem pieców fluidalnych,
  • budowę nowoczesnych laboratoriów badawczych wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego,
  • stworzenie w ramach Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego nowych obiektów kubaturowych pochodzących głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7.4. Kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym, wynikające z poszukiwań i oceny zasobów mineralnych

  2013 2012
Koszty poniesione w fazie poszukiwań i oceny zasobów mineralnych (125) (26)
  wstępne analizy i Inne koszty związane z poszukiwaniem złóż    
  zasobów mineralnych ujęte w wyniku finansowym (36) (26)
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (89) -
Aktywa 619 219
Nakłady inwestycyjne 293 124
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (9) (7)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (289) (85)

Schowek

Zwiń