PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

8. Nieruchomości inwestycyjne

  2013 2012
Stan na początek okresu 117 118
Przeklasyfikowanie z rzeczowych aktywów trwałych 12 1
Sprzedaż (2) -
Wyceny do wartości godziwej - 3
  zwiększenia - 3
Różnice kursowe (7) (5)
  120 117

Składnikami nieruchomości inwestycyjnych są głównie budynki socjalno-biurowe oraz grunty. W zależności od charakteru nieruchomości do oszacowania wartości godziwej stosowano metodę porównawczą lub dochodową. Metodę porównawczą stosowano przy założeniu, że wartość wycenianej nieruchomości jest równa cenie możliwej do uzyskania na rynku za nieruchomość o podobnym charakterze. W metodzie dochodowej obliczenia przeprowadzono przy użyciu techniki dyskontowania strumieni pieniężnych. W analizie dla najbardziej istotnych pozycji zastosowano 10-letni okres prognozy. Do dyskontowania zastosowano stopę dyskonta odzwierciedlającą wymaganą przez nabywców nieruchomości relację pomiędzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomości a nakładami, jakie należy ponieść na ich zakup.

Prognozy zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych dla wycenianych obiektów uwzględniają warunki zawarte we wszystkich umowach najmu oraz dowody zewnętrzne, takie jak aktualne rynkowe stawki najmu podobnych obiektów, podobnie zlokalizowanych, będących w porównywalnym stanie technicznym i standardzie oraz służące podobnym celom.

Przychody i koszty związane z nieruchomościami inwestycyjnymi

  2013 2012
Przychody z czynszów dotyczących nieruchomości inwestycyjnych 14 13
Bezpośrednie koszty operacyjne (4) (5)
  generujące w danym okresie przychody z czynszów (4) (4)
  nie generujące w danym okresie przychodów z czynszów - (1)

Dodatkowe informacje dotyczące wyceny nieruchomości inwestycyjnych przedstawiono w nocie ‎3.3.7 i 4.2.

8.1. Ustalenie wartości godziwej

  Hierarchia wartości godziwej
  NOTA Wartość księgowa Wartość godziwa Poziom 2 Poziom 3
31/12/2013 8 120 120 45 75
31/12/2012 8 117 117 39 78

Grupa wycenia nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej na podstawie wyceny dokonanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Przy ustaleniu wartości godziwej posłużono się metodą wykorzystującą wartości rynkowe przez porównanie cen transakcyjnych otrzymanych za inne takie same lub podobne aktywa na wolnym rynku w zbliżonym czasie i w podobnej lokalizacji.

W okresie sprawozdawczym i w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomami 2 i 3 hierarchii wartości godziwej.

Zmiana stanu nieruchomościach inwestycyjnych zaklasyfikowanych do Poziomu 3

  31/12/2013
Stan na początek okresu 78
Transfer ze środków trwałych w budowie na inwestycje w nieruchomości 3
Różnice kursowe (6)
  75

Analiza wrażliwości zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych zaklasyfikowanych do Poziomu 3

Analiza wpływu potencjalnych zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych na wynik przed opodatkowaniem związanych z hipotetyczną zmianą stopy dyskonta:

  Poziom 3
  Wzrost Wpływ łączny Spadek Wpływ łączny
Stopa procentowa 1% (3) -1% 3
    (3)   3

Schowek

Zwiń