PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

9. Wartości niematerialne

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie   20 78
  Wartości niematerialne w trakcie rozwoju   - 57
  Pozostałe   20 21
Pozostałe wartości niematerialne   941 1 369
  Oprogramowanie   42 48
  Patenty, znaki towarowe i licencje   397 491
  Wartość firmy   86 89
  Prawa majątkowe 9.5 270 687
  Pozostałe   146 54
    961 1 447

9.1. Zmiana stanu wartości niematerialnych wytworzonych we własnym zakresie

  Wartości niematerialne w trakcie rozwoju Pozostałe Razem
Wartość księgowa brutto      
1 stycznia 2013 57 83 140
Pozostałe zwiększenia - 1 1
Reklasyfikacje (57) 4 (53)
Likwidacja - (3) (3)
Różnice kursowe - (5) (5)
31 grudnia 2013 - 80 80
Skumulowane umorzenie      
1 stycznia 2013 - 62 62
Amortyzacja - 5 5
Likwidacja - (3) (3)
Różnice kursowe - (4) (4)
31 grudnia 2013 - 60 60
Wartość księgowa brutto      
1 stycznia 2012 50 88 138
Nakłady inwestycyjne 7 - 7
Pozostałe zwiększenia - 3 3
Reklasyfikacje - 2 2
Likwidacja - (6) (6)
Różnice kursowe - (4) (4)
31 grudnia 2012 57 83 140
Skumulowane umorzenie      
1 stycznia 2012 - 68 68
Amortyzacja - 6 6
Pozostałe zwiększenia - 3 3
Likwidacja - (13) (13)
Różnice kursowe - (2) (2)
31 grudnia 2012 - 62 62
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2013 57 21 78
31 grudnia 2013 - 20 20
1 stycznia 2012 50 20 70
31 grudnia 2012 57 21 78

9.2. Zmiana stanu pozostałych wartości niematerialnych

  Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje Wartość firmy Prawa majątkowe Pozostałe Razem
Wartość księgowa brutto            
1 stycznia 2013 268 1 193 431 786 78 2 756
Nakłady inwestycyjne 8 4 - - 60 72
Pozostałe zwiększenia 6 1 10 31 1 49
Reklasyfikacje 2 (4) - 10 135 143
Sprzedaż - - - (40) - (40)
Likwidacja (3) (8) - - - (11)
Pozostałe zmniejszenia - (4) (12) (398) (109) (523)
Różnice kursowe (12) (23) (1) (7) (5) (48)
31 grudnia 2013 269 1 159 428 382 160 2 398
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące          
1 stycznia 2013 220 702 342 99 24 1 387
Amortyzacja 15 74 - - - 89
Pozostałe zwiększenia - 3 - - - 3
Odpisy aktualizujące 2 8 3 15 (5) 23
Likwidacja (3) (8) - - - (11)
Pozostałe zmniejszenia (2) (2) - - (2) (6)
Różnice kursowe (5) (15) (3) (2) (3) (28)
31 grudnia 2013 227 762 342 112 14 1 457
Wartość księgowa brutto            
1 stycznia 2012 275 1 185 434 597 60 2 551
Nakłady inwestycyjne 4 3 - - 37 44
Pozostałe zwiększenia 6 2 - 845 1 854
Reklasyfikacje 1 25 - - - 26
Sprzedaż - - - (30) - (30)
Likwidacja (3) (4) - (15) - (22)
Pozostałe zmniejszenia (1) (3) - (586) (17) (607)
Różnice kursowe (14) (15) (3) (25) (3) (60)
31 grudnia 2012 268 1 193 431 786 78 2 756
Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące          
1 stycznia 2012 214 640 335 90 20 1 299
Amortyzacja 17 73 - - 4 94
Pozostałe zwiększenia 1 - - - - 1
Odpisy aktualizujące 2 3 8 32 - 45
Likwidacja (3) (4) - (15) - (22)
Pozostałe zmniejszenia - (3) - - - (3)
Różnice kursowe (11) (7) (1) (8) - (27)
31 grudnia 2012 220 702 342 99 24 1 387
Wartość księgowa netto  
1 stycznia 2013 48 491 89 687 54 1 369
31 grudnia 2013 42 397 86 270 146 941
1 stycznia 2012 61 545 99 507 40 1 252
31 grudnia 2012 48 491 89 687 54 1 369

Wartość księgowa netto praw majątkowych na dzień 31 grudnia 2013 roku jest efektem rozliczenia praw do emisji CO2 i praw majątkowych do energii za 2012 rok przy jednoczesnym braku rozpoznania nieodpłatnych praw majątkowych.

Pozostałe zmniejszenia praw majątkowych w wartości księgowej netto obejmują głównie rozliczenie uprawnień za 2012 rok i za 2011 rok. Dodatkowe informacje w nocie 9.5.

9.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących pozostałe wartości niematerialne

  NOTA Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje Wartość firmy Prawa majątkowe Pozostałe Razem
1 stycznia 2013   14 42 318 100 8 482
Utworzenie 31.2. 1 6 3 42 - 52
Odwrócenie 31.1. - (2) - - - (2)
Reklasyfikacje   1 4 - (27) (5) (27)
Różnice kursowe   (1) (2) - (3) - (6)
    15 48 321 112 3 499
zwiększenia/(zmniejszenia) netto*   2 8 3 15 (5) 23
1 stycznia 2012   12 41 310 74 7 444
Utworzenie 31.2. 3 3 8 58 - 72
Odwrócenie 31.1. - (1) - (26) - (27)
Wykorzystanie   (1) 1 - - - -
Różnice kursowe   - (2) - (6) - (8)
    14 42 318 100 7 481
zwiększenia netto*   2 3 8 32 - 45

* Zwiększenia/(zmniejszenia) netto obejmują utworzenie, odwrócenie, wykorzystanie oraz reklasyfikacje.

Odpisy aktualizujące w 2013 i 2012 roku dotyczyły głównie utraty wartości nieodpłatnie otrzymanych praw majątkowych do energii. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 9.5.2.

9.4. Pozostałe informacje dotyczące wartości niematerialnych

  2013 2012
Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych będących nadal w użytkowaniu 494 509
Wartość księgowa netto składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania 11 11
Wartość księgowa netto wartości niematerialnych wycofanych z użytkowania i niezakwalifikowanych do wartości niematerialnych przeznaczonych do sprzedaży 1 4

Grupa dokonuje weryfikacji stosowanych stawek amortyzacji wartości niematerialnych, a korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest prospektywnie.

Zastosowanie w 2013 roku okresów użytkowania składników wartości niematerialnych z roku 2012 spowodowałoby wzrost amortyzacji o 7 mln PLN.

Wartość księgowa netto składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania zawiera wydatki związane z rejestracją chemikaliów produkowanych lub importowanych (określonych w Rozporządzeniu nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) – tzw. REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Ponieważ rejestracja jest bezterminowa oraz nieznany jest okres produkcji lub importu poszczególnych chemikaliów przyjęto nieokreślony okres ich użytkowania.

Grupa traktuje również wartość firmy jako składnik wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

Dodatkowe informacje dotyczące wartości niematerialnych, które stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Grupy przedstawiono w nocie 28.

9.5. Prawa majątkowe

9.5.1. Uprawnienia do emisji CO2

Przydział uprawnień do emisji CO2 na rok 2013 dotyczący poszczególnych instalacji nastąpi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 roku w związku z przyjętym przez Unię Europejską Protokołem z Kioto z 11 grudnia 1997 roku do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatycznych.

Na podstawie Dyrektywy 2003/87/WE oraz Decyzji Komisji 2013/448/UE w sprawie ilość bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 skorygowanych międzysektorowym współczynnikiem korygującym, Grupa określiła wstępnie przydziały bezpłatnych uprawnień bazując na wskaźnikach emisyjności obowiązujących w okresie rozliczeniowym zaczynającym się od 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa ujęła w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności - należności z tytułu nieodpłatnych praw do emisji CO2 na rok 2013.

Po faktycznym otrzymaniu przydziału Grupa dokona reklasyfikacji powyższych uprawnień do pozycji wartości niematerialne.

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 w 2013 roku

  NOTA Ilość (w tys. ton) Wartość
Stan na początek okresu   19 663 619
Otrzymane nieodpłatnie   473 -
Rozliczenie za 2012 rok   (10 697) (383)
Zakup/(Sprzedaż) netto   276 -
Odpisy aktualizujące   - 27
Różnice kursowe   - (5)
  9 9 715 258
Należne na dzień sprawozdawczy uprawnienia 17 8 139 164
    17 854 422
Emisja CO2 w 2013 roku   12 951 321

W związku z przewidywanym niedoborem uprawnień na lata 2013-2020 Grupa zawarła transakcje zabezpieczające cenę zakupu uprawnień w przyszłości. Zawarte transakcje zakupu uprawnień pokrywają znaczącą część spodziewanego niedoboru na ten okres, a także zabezpieczają ryzyko związane z nieotrzymaniem na czas darmowych uprawnień potrzebnych do rozliczenia roku 2013.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 20,07 PLN (co odpowiada 4,84 EUR według kursu na dzień 31 grudnia 2013 roku) (źródło: www.theice.com).

9.5.2. Prawa majątkowe do energii

Zmiana stanu posiadanych praw majątkowych do energii w 2013 roku

    Żółte Czerwone Fioletowe Zielone Razem
  NOTA Ilość (w tys. MWh) Wartość
Stan na początek okresu   383 3 311 3 50 68
Otrzymane nieodpłatnie   276 355 - - 31
Rozliczenie za 2012 rok   (16) (104) (3) (51) (15)
Zakup/(Sprzedaż) netto   (317) 631 4 57 (30)
Odpisy aktualizujące   - - - - (42)
  9 326 4 193 4 56 12

Do dnia 31 grudnia 2013 roku Grupa otrzymała na mocy Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nieodpłatnie prawa majątkowe do energii, tzw. certyfikaty żółte i czerwone za I i II kwartał 2013 roku w ilości odpowiednio 386 114 MWh i 635 268 MWh.

Ze względu na trwające prace nad zmianami w Prawie energetycznym i równolegle prowadzony proces pozyskania zgody Komisji Europejskiej na przedłużenie wsparcia dla kogeneracji, na Towarowej Giełdzie Energii nie występuje obrót certyfikatami żółtymi i czerwonymi co uniemożliwia określenie ich wartości. W rezultacie w okresie zakończonym 31 grudnia 2013 roku Grupa nie rozpoznała w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wartości niematerialnych i nie rozpoznała dotacji w pozostałych przychodach operacyjnych z tytułu otrzymanych nieodpłatnie praw.

W 2013 roku Grupa dokonała odpisów aktualizujących certyfikatów energetycznych w związku ze zmianami przepisów prawa energetycznego i brakiem możliwości ich wykorzystania w przyszłości w wysokości (42) mln PLN.

Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 3.3.8.2.
 

Schowek

Zwiń