PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

10. Prawa wieczystego użytkowania gruntów

  2013 2012
Stan na początek okresu 98 96
Nakłady inwestycyjne 7 4
Amortyzacja (2) (2)
Sprzedaż (4) -
  99 98

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83) każda osoba fizyczna i prawna (z pewnymi wyjątkami) może wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o ile w dniu 13 października 2005 roku była użytkownikiem wieczystym lub jest prawnym następcą takiego użytkownika (leasingobiorca). Nowelizacja Ustawy powinna być rozpatrywana przez leasingobiorcę jako zmiana warunków umowy wymagająca ponownej oceny klasyfikacji leasingu, ze względu na wprowadzenie możliwości żądania przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przez osoby prawne. Ponowna ocena przeprowadzona przez Grupę potwierdza obecną klasyfikację umowy wieczystego użytkowania gruntu jako leasingu operacyjnego.

Grunty te w przeważającej części znajdują się na terenie obiektów związanych z podstawową działalnością gospodarczą Grupy. W szczególności umiejscowione są na nich instalacje produkcyjne, terminale paliw, stacje paliw a także inne obiekty dotyczące działalności Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku Grupa rozpoznała w ewidencji pozabilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntów, otrzymane nieodpłatnie na mocy decyzji administracyjnych w kwocie odpowiednio 1 024 mln PLN i 1 011 mln PLN.

Za 2013 rok i za 2012 rok ujęto koszty związane z powyższymi prawami w kwocie odpowiednio (48) mln PLN i (49) mln PLN.
 

Schowek

Zwiń