PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

11. Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

  Wartość księgowa na dzień Udział Grupy w kapitale podstawowym/w ogólnej liczbie głosów na dzień Podstawowa działalność
  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012  
Naftelf 6 6 34,00% 34,00% dystrybucja paliw lotniczych i budowa magazynów do ich przechowywania
Wircom 5 5 49,02% 49,02% obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki
Pozostałe 1 1      
  12 12      

Poniżej ujawniono skrócone informacje finansowe obejmujące łączne wartości aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku, przychodów, kosztów i wyników finansowych za 2013 i 2012 rok w spółce UAB Naftelf (Naftelf), Przedsiębiorstwo Usług technicznych Wircom Sp. z o.o. (Wircom).

Naftelf

  31/12/2013 31/12/2012
Aktywa trwałe 3 4
Aktywa obrotowe 16 16
Aktywa razem 19 20
Zobowiązania krótkoterminowe 2 3
Zobowiązania razem 2 3
  2013 2012
Przychody ze sprzedaży 96 100
Koszt własny sprzedaży (95) (99)
Zysk brutto na sprzedaży 1 1
Zysk/(Strata) netto - -

Wircom

  31/12/2013 31/12/2012
Aktywa trwałe 2 2
Aktywa obrotowe 12 11
Aktywa razem 14 13
Zobowiązania krótkoterminowe 3 2
Zobowiązania razem 3 2
  2013 2012
Przychody ze sprzedaży 28 25
Koszt własny sprzedaży (25) (23)
Zysk brutto na sprzedaży 3 2
Zysk netto 1 -

Schowek

Zwiń