PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

12. Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną

PKN ORLEN posiada 50%-owy udział w spółce joint-venture – Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP), zajmującej się produkcją, dystrybucją i sprzedażą polimerów oraz w spółce Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT), która zajmuje się doradztwem i zarządzaniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniem holdingami oraz zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, udział Grupy w aktywach, zobowiązaniach, przychodach, kosztach oraz wynikach finansowych spółek współkontrolowanych przedstawiał się następująco:

BOP

  31/12/2013 31/12/2012
Aktywa trwałe 512 568
Aktywa obrotowe 660 730
Aktywa razem 1 172 1 298
Zobowiązania długoterminowe 102 162
Zobowiązania krótkoterminowe 485 567
Zobowiązania razem 587 729
  2013 2012
Przychody ze sprzedaży 1 810 1 729
Koszt własny sprzedaży (1 689) (1 638)
Zysk brutto na sprzedaży 121 91
Koszty sprzedaży (51) (54)
Koszty ogólnego zarządu (11) (12)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 2 (1)
Zysk z działalności operacyjnej 61 24
Przychody i koszty finansowe netto (6) 14
Zysk przed opodatkowaniem 55 38
Podatek dochodowy (19) (8)
Zysk netto 36 30
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 121
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (10) (18)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (90) (71)

PPPT

  31/12/2013 31/12/2012
Aktywa trwałe 18 13
Aktywa obrotowe 20 22
Aktywa razem 38 35
Zobowiązania krótkoterminowe 5 1
Zobowiązania razem 5 1
  2013 2012
Przychody ze sprzedaży 3 3
Koszt własny sprzedaży (2) (2)
Zysk brutto na sprzedaży 1 1
Koszty ogólnego zarządu (2) (2)
(Strata) z działalności operacyjnej (1) (1)
(Strata) przed opodatkowaniem (1) -
(Strata) netto (1) -
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1) -
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2) (3)

Schowek

Zwiń