PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

14. Pozostałe aktywa długoterminowe

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne   122 28
  swapy towarowe   94 26
  swapy walutowo - procentowe   16 2
  swapy procentowe   12 -
Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych 35.6.2 8 -
Pożyczki udzielone   5 9
Pozostałe 35.6.2 17 12
Aktywa finansowe   152 49
Zaliczki na środki trwałe w budowie   6 5
Pozostałe   - 1
Aktywa niefinansowe   6 6
    158 55

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów długoterminowych wyniosły 7 mln PLN.

Schowek

Zwiń