PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

15. Utrata wartości aktywów trwałych

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa na podstawie analiz, dostępnych na dzień bilansowy danych finansowych oraz aktualnej Strategii i Planów Średnioterminowych do roku 2017 nie stwierdziła przesłanek utraty wartości aktywów trwałych w ramach poszczególnych jednostek generowania przepływów pieniężnych stanowiących odpowiednie segmenty operacyjne.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych na skonsolidowany rachunek zysków lub strat i inne całkowite dochody za okres zakończony 31 grudnia 2013 roku

  NOTA Utworzenie Odwrócenie Razem
Grunty   (7) - (7)
Budynki i budowle   (40) 38 (2)
Urządzenia techniczne i maszyny   (27) 10 (17)
Środki transportu i pozostałe   (3) 1 (2)
Środki trwałe w budowie   (23) 2 (21)
Aktywa poszukiwawcze i wydobywcze   (86) - (86)
  Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych   (86) - (86)
Oprogramowanie   (1) - (1)
Patenty, znaki towarowe i licencje   (6) 2 (4)
Wartość firmy   (3) - (3)
Prawa majątkowe   (42) - (42)
  7.2, 9.3, 31.1, 31.2. (238) 53 (185)

W 2013 roku odpisy aktualizujące netto w kwocie (185) mln PLN dokonane były głównie w segmencie wydobycie i dotyczyły spółki Orlen International Exploration & Production Company BV w segmencie wydobycie Grupy ORLEN. W wyniku przeprowadzonych analiz w ramach projektu KAMBR stwierdzono brak nasycenia węglowodorami i w rezultacie dokonano odpisu aktywów w łącznej kwocie (89) mln PLN w tym o (3) mln PLN zmniejszono wartość firmy.

Dodatkowo, dokonano odpisu wartości rzeczowych aktywów trwałych w kwocie (54) mln PLN oraz odpisu wartości certyfikatów energetycznych w kwocie (42) mln PLN w związku ze zmianami regulacji prawnych i brakiem możliwości wykorzystania posiadanych certyfikatów w przyszłości.

Przesłankę do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów trwałych w roku 2012 stanowiło pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, spadek tempa wzrostu gospodarczego, słabsze perspektywy wzrostu wywołane kolejną falą światowego kryzysu, obniżenie dynamiki konsumpcji paliw, utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej i w konsekwencji produktów pochodnych (w tym paliw) oraz wciąż rosnąca presja na marże rafineryjne i petrochemiczne.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku przeprowadzono test na utratę wartości aktywów dla wszystkich zidentyfikowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne.

W 2012 roku odpisy aktualizujące netto w kwocie (766) mln PLN dotyczyły głównie spółki Ceska Rafinerska a.s. w segmencie rafineria Grupy Unipetrol.

Odpis aktywów segmentu rafineria Unipetrol był w szczególności efektem:

  • obniżenia wskaźnika EBITDA (niższa dynamika konsumpcji, presja na marże handlowe);
  • pogorszenia ekonomiki dostaw ropy naftowej (ceny, logistyka);
  • optymalizacji (ograniczenia) wydatków inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2012 dokonano odpisu wartości firmy w Grupie Unipetrol w kwocie (8) mln PLN.

Informacje o zwiększeniach i zmniejszeniach odpisów aktualizujących w odniesieniu do każdej grupy niefinansowych aktywów trwałych przedstawiono w notach 7, 9.
 

Schowek

Zwiń