PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

16. Zapasy

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Materiały   5 623 6 756
Półprodukty i produkty w toku   1 121 1 356
Produkty gotowe   5 641 5 353
Towary   1 021 1 016
Części zamienne   452 530
Zapasy netto   13 858 15 011
Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania 16.1 203 195
Zapasy brutto   14 061 15 206

16.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania

  2013 2012
Stan na początek okresu 195 239
Utworzenie 269 425
Odwrócenie (79) (120)
Wykorzystanie (175) (341)
Różnice kursowe (7) (8)
  203 195

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów prezentowane jest w koszcie własnym sprzedaży.

Dodatkowe informacje dotyczące zapasów, na których ustanowiony był zastaw jako zabezpieczenie zobowiązań Grupy przedstawiono w nocie ‎28.

16.2. Zapasy obowiązkowe

W okresie od stycznia 2013 roku do momentu publikacji niniejszego raportu rocznego zostały zawarte następujące umowy sprzedaży/odkupu zapasów obowiązkowych:

Lp. data transakcji strony transakcji wartość transakcji
sprzedający kupujący mln USD mln PLN*
1 28 marca 2013 Ashby PKN 404 1 318
  w tym rozliczenie transakcji zabezpieczającej
  38 124
2 27 czerwca 2013 PKN Neon 314 1 045
3 28 stycznia 2014 Whirlwind PKN 385 1 189
  w tym rozliczenie transakcji zabezpieczającej
  (11) (34)

* dane przeliczone kursem średnim Narodowego Banku Polskiego z dnia zawarcia transakcji
 

Schowek

Zwiń