PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w mln PLN)

17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
Dostawy i usługi   6 352 6 898
Należności dochodzone na drodze sądowej   72 75
Pozostałe   83 57
Aktywa finansowe 35.6.2 6 507 7 030
Podatek akcyzowy i opłata paliwowa   184 159
Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   455 535
Zaliczki na niefinansowe aktywa trwałe   290 118
Uprawnienia do emisji CO2 9.5.1 164 -
Zaliczki na dostawy   20 15
Rozliczenia międzyokresowe czynne   197 218
Aktywa niefinansowe   1 310 1 045
Należności netto   7 817 8 075
Odpis aktualizujący wartość należności 17.1 497 515
Należności brutto   8 314 8 590

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w walutach obcych na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły odpowiednio 3 719 mln PLN i 4 054 mln PLN. Podział należności od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 41.4.

Podział aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych został zaprezentowany w nocie 35.6.1.2.1.

17.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

  NOTA 2013 2012
Stan na początek okresu   515 543
Utworzenie 31.2, 32.2 71 108
Odwrócenie 31.1, 32.1 (40) (69)
Wykorzystanie   (40) (59)
Różnice kursowe   (9) (8)
    497 515

Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności prezentowane jest w pozostałej działalności operacyjnej w zakresie należności głównych oraz w działalności finansowej w zakresie odsetek za nieterminową płatność.

Dodatkowe informacje dotyczące należności objętych cesją przedstawiono w nocie ‎28.
 

Schowek

Zwiń