PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

1.2. Posiadane koncesje

Grupa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej mającej duże znaczenie ze względu na interes publiczny posiada koncesje wydane przez odpowiednie organy administracji publicznej na podstawie stosownych ustaw.

31/12/2013 Okresy pozostałe do wygaśnięcia koncesji (w latach)
Energia elektryczna: wytwarzanie, dystrybucja, obrót 4-12
Energia cieplna: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja, obrót 6-17
Paliwa ciekłe i gazowe: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja, obrót, magazynowanie 1-17
Bezzbiornikowe magazynowanie ropy naftowej i paliw płynnych 16
Złoża soli kamiennej: eksploatacja i rozpoznanie 2-20
Poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 1-3
Ochrona osób i mienia bezterminowo

Proces udzielania koncesji Grupie odbywa się okresowo i ma charakter administracyjny. W ocenie Zarządu prawdopodobieństwo nieuzyskania wymaganych koncesji jest znikome.

Grupa jako właściciel poszczególnych koncesji wnosi coroczne opłaty obciążające koszty okresu.

Na dzień 31 grudnia 2013 i 31 grudnia 2012 roku Grupa nie posiada zobowiązań umownych na usługi koncesjonowane w zakresie interpretacji KIMSF 12.

Schowek

Zwiń