PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN

3.2.1. Obowiązujące zmiany standardów i interpretacji MSSF

Zmiany standardów i interpretacji MSSF, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie miały istotnego wpływu na niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 3.2.4.

3.2.2. Standardy i Interpretacje MSSF opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, jeszcze nieobowiązujące

Grupa zamierza przyjąć wymienione poniżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego sprawozdania finansowego zgodnie z datą ich wejścia w życie.

Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie
nowy Standard MSSF 10 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Wpływ* 1 stycznia 2014
nowy Standard MSSF 12 - Ujawnienia inwestycji w inne jednostki Wpływ* 1 stycznia 2014
zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Przepisy przejściowe brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27: Jednostki inwestycyjne brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSR 27 - Jednostkowe sprawozdania finansowe brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSR 32 - Instrumenty finansowe: Prezentacja - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSR 36 - Utrata wartości aktywów: Ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych brak wpływu 1 stycznia 2014
zmiany do MSR 39 - Instrumenty Finansowe: Ujmowanie i Wycena: Nowacja instrumentów pochodnych a dalsze stosowanie rachunkowości zabezpieczeń brak wpływu 1 stycznia 2014
Nowy Standard MSSF 11 - Wspólne ustalenia umowne Wpływ** 1 stycznia 2014
Nowy standard wprowadza podział na dwa rodzaje wspólnych ustaleń umownych, dla których zdefiniowano następujące modele ujmowania:
- wspólna działalność to taka, w której współkontrolujące podmioty, zwane współzarządzającymi mają prawa do aktywów oraz obowiązki co do zobowiązań związanych z działalnością;
- wspólne przedsięwzięcie to takie, w którym współkontrolujące podmioty, zwane wspólnikami przedsięwzięcia mają prawo do aktywów netto wynikających z ustalenia umownego.

*Grupa przeprowadziła oceny kontroli nad podmiotami, w które zainwestowano - zgodnie ze standardem MSSF 10, przeprowadzone analizy nie zmieniły wniosków, co do kontroli Grupy nad tymi podmiotami.
Zastosowanie przez Grupę nowego standardu MSSF 12 spowoduje wzrost ilości wymaganych ujawnień dotyczących inwestycji w inne jednostki.

Zastosowanie powyższych nowych standardów nie będzie miało wpływu na przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe.

**Na dzień 31 grudnia 2013 roku Zastosowanie przez Grupę nowego standardu spowodowałoby, że wspólne ustalenia umowne dla Grup Kapitałowych Basell Orlen Polyolefines Sp. z o.o. (BOP) i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT) zostałyby ujęte metodą praw własności zamiast metodą konsolidacji proporcjonalnej. W wyniku zmiany metody konsolidacji wartości poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej i sprawozdania z całkowitych dochodów zostałyby zaprezentowane w pozycjach akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności oraz udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności.

Mając na względzie zapewnienie użyteczności informacji Grupa zamierza prezentować pozycję udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności w ramach pozostałej działalności operacyjnej, ponieważ działalność tych jednostek jest związana z podstawowym zakresem działalności Grupy ORLEN.

Gdyby na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zastosowała nowy standard MSSF11 wówczas skonsolidowane dane finansowe przedstawiałyby się następująco:

  31/12/2013 wpływ nowego standardu MSSF11 31/12/2013 dane po zastosowaniu MSSF 11
Aktywa trwałe 26 835 72 26 907
Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 12 603 615
Aktywa obrotowe 24 809 (364) 24 445
Aktywa razem 51 644 (292) 51 352
Zobowiązania długoterminowe 7 943 (98) 7 845
Zobowiązania krótkoterminowe 16 150 (194) 15 956
Zobowiązania razem 24 093 (292) 23 801

 

  2013 wpływ nowego standardu MSSF 11 2013 dane po zastosowaniu MSSF 11
Przychody ze sprzedaży 113 853 (256) 113 597
Koszt własny sprzedaży (107 980) 127 (107 853)
Zysk brutto na sprzedaży 5 873 (129) 5 744
Koszty sprzedaży (3 935) 52 (3 883)
Koszty ogólnego zarządu (1 465) 14 (1 451)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (140) (3) (143)
Udział w wyniku finansowym jednostek      
wycenianych metodą praw własności - 40 40
Zysk z działalności operacyjnej 333 (26) 307
Przychody i koszty finansowe netto (155) 5 (150)
Zysk przed opodatkowaniem 178 (21) 157
Podatek dochodowy (88) 21 (67)
Zysk netto 90 - 90
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 671 (124) 5 547
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 479) 11 (2 468)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 509) 71 (2 438)

3.2.3. Standardy i Interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące na zatwierdzenie przez UE

Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe
Nowy Standard i zmiany do MSSF 9 - Instrumenty finansowe oczekiwany brak wpływu
Zmiany do MSSF 9 - Instrumenty finansowe i MSSF 7 Instrumenty finansowe: Ujawnienia oczekiwany brak wpływu
MSSF 14 - Aktywa i Zobowiązania Regulacyjne oczekiwany brak wpływu
Interpretacja KIMSF 21 - Opłaty publiczne oczekiwany brak wpływu
Zmiana do MSR 19 - Świadczenia pracownicze - Programy określonych świadczeń: Składki pracowników oczekiwany brak wpływu
Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2010-2012; 2011-2013 oczekiwany brak wpływu

3.2.4. Zmiany zasad prezentacji danych finansowych

Grupa ORLEN od I kwartału 2013 roku wydzieliła segment operacyjny wydobycie, którego działalność była do tej pory prezentowana w ramach Funkcji Korporacyjnych. Przekształceniu uległy dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Począwszy od III kwartału 2013 roku na poziomie sprawozdania skonsolidowanego dodatnie i ujemne różnice kursowe są prezentowane netto w przychodach lub kosztach finansowych. Za 2012 roku Grupa dokonała kompensaty ujemnych różnic kursowych z dodatnimi różnicami kursowymi w kwocie (77) mln PLN. W opinii Zarządu zmiana ta zapewnia lepszą prezentację wyników.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zastosowała zmiany do MSR 19 – Świadczenia pracownicze. Ujawnienia wynikające z MSR 19 zostały zaprezentowane w nocie 23.2.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa zastosowała również nowy standard MSSF13 – Ustalanie wartości godziwej, co skutkowało zwiększeniem zakresu ujawnień bez wpływu na dane porównawcze i zostało zaprezentowany w nocie 36.
Począwszy od IV kwartału 2013 roku Grupa ORLEN zmieniła prezentację danych finansowych z tys. PLN na mln PLN.

3.2.5. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przeliczenia danych finansowych dla celów konsolidacji

3.2.5.1. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w zaokrągleniu do milionów PLN, chyba że w konkretnych sytuacjach podano inaczej.

3.2.5.2. Zasady przyjęte do przeliczania danych finansowych

Dane finansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską w następujący sposób:

  • pozycje aktywów i zobowiązań według kursu wymiany na koniec okresu sprawozdawczego,
  • odpowiednie pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu średniego wymiany w okresie sprawozdawczym (średnia arytmetyczna średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski („NBP”) w danym okresie).

Różnice kursowe powstałe w wyniku powyższych przeliczeń ujmowane są w kapitale własnym jako różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych.

WALUTA Kurs średni Kurs na koniec okresu
w okresie sprawozdawczym sprawozdawczego
2013 2012 31/12/2013 31/12/2012
EUR/PLN 4,1973 4,1859 4,1472 4,0882
USD/PLN 3,1611 3,2577 3,0120 3,0996
CZK/PLN 0,1616 0,1665 0,1513 0,1630
CAD/PLN 2,8655 - 2,8297 -

Kurs średni CAD przyjęty, w okresie sprawozdawczym za 2013 rok, do przeliczenia pozycji rachunku zysków lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych został ustalony w oparciu o średnie kursy dzienne z miesiąca grudnia 2013 roku. W 2012 roku kurs CAD nie był wykorzystywany do przeliczania danych finansowych spółek zależnych.

Zasady rachunkowości dla transakcji w walutach obcych zostały przedstawione w nocie 3.3.2.

Schowek

Zwiń