PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

4.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania profesjonalnych osądów oraz szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.

W istotnych kwestiach Zarząd dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia może opierać się na opiniach niezależnych ekspertów.

Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Ich zmiany są ujmowane w okresie, w którym zostały dokonane, jeżeli dotyczą wyłącznie tego okresu lub w okresie bieżącym i okresach przyszłych, jeżeli dotyczą zarówno okresu bieżącego jak i okresów przyszłych.

Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.

4.1. Profesjonalny osąd

Nakłady na aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

Stosowanie polityki rachunkowości Grupy w odniesieniu do nakładów poniesionych na aktywa z tytułu poszukiwania złóż i oceny zasobów mineralnych wymaga oceny, czy przyszłe korzyści ekonomiczne, będące wynikiem wydobycia lub sprzedaży są prawdopodobne bądź nie istnieją jeszcze przesłanki pozwalające na oszacowanie zasobów. Przy oszacowaniu zasobów Grupa dokonuje estymacji przyszłych zdarzeń i okoliczności, w tym określenia czy wydobycie będzie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

Rozpoznanie aktywa z tytułu działalności poszukiwawczej poprzedzone jest analizą Grupy odnośnie przewidywanych i prawdopodobnych ekonomicznych korzyści pochodzących z dalszego wykorzystania aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych.

Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 7.4.

Instrumenty finansowe

Zarząd dokonuje osądu w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych, oceny charakteru i zakresu ryzyk związanych z instrumentami finansowymi oraz zastosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Instrumenty finansowe klasyfikuje się do poszczególnych kategorii w zależności od celu ich nabycia oraz charakteru nabywanych walorów. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie ‎35.

Leasing

Zarząd dokonuje osądu kwalifikując umowy leasingowe jako leasing finansowy lub leasing operacyjny na podstawie analizy treści ekonomicznej transakcji. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie ‎37.

4.2. Niepewność szacunków

Utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny oraz zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych Testy na utratę wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych przeprowadza się, jeżeli zaistniała jedna lub więcej przesłanek wskazujących na to, iż wartość księgowa może nie być odzyskiwalna. Przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów wymaga oszacowania takich zmiennych jak: długoterminowe prognozy cen ropy naftowej (uwzględniając ceny historyczne, trendy cenowe i inne wydarzenia rynkowe), stopy dyskontowe, koszty operacyjne, rezerwy na likwidację, potencjał wydobywczy zasobów naturalnych oraz planowane wydobycie na podstawie oszacowanych zasobów.

Testy wykonuje się dla aktywów zgrupowanych na poziomie ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne. W przypadku aktywów z tytułu poszukiwania i oceny możliwe jest grupowanie ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne występujących na danym obszarze o zbliżonej charakterystyce ryzyka.

Dodatkowe informacje zostały przedstawione w nocie 15.

Rezerwy oraz zasoby złóż mineralnych

Grupa szacuje wielkość zasobów na podstawie interpretacji dostępnych danych geologicznych. Dane o wielkości zasobów podlegają bieżącej weryfikacji w oparciu o dalsze odwierty poszukiwawcze, rozpoznawcze, próbną eksploatację, rzeczywiste wydobycie (produkcję) oraz czynniki ekonomiczne jak: ceny węglowodorów, warunki umowne czy plany inwestycyjne. Grupa ocenia, weryfikuje i aktualizuje wielkości zasobów, klasyfikując je według stopnia prawdopodobieństwa na zasoby pewne oraz prawdopodobne. Przy wyborze odpowiednich szacunków i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem.

Przyszłe nakłady na zagospodarowanie i wydobycie zasobów mineralnych szacowane są w oparciu o założenia dotyczące ilości odwiertów i nakładów z nimi związanych, jak również nakładów na infrastrukturę i pozostałych.

Zmiany szacunków zasobów i ekonomicznych założeń mogą oddziaływać na dane finansowe Grupy w zakresie:

  • wartości bilansowej aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych oraz aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych poprzez ujęcie bądź odwrócenie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości,
  • amortyzacji składników aktywów z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych wynikającej z zastosowania metody naturalnej,
  • wysokości rezerwy na koszty likwidacji oraz
  • rozpoznania i wysokości składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego.

Rezerwa na koszty likwidacji

Na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego Grupa dokonuje analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji odwiertów produkcyjnych i infrastruktury związanej z nimi. Wysokość rezerwy na koszty likwidacji szacowana jest w oparciu o wymogi prawne, techniczne, ceny prac likwidacyjnych i konserwatorskich. Planowany zakres, termin i wysokość wydatków może ulegać zmianie na skutek zmian przepisów prawnych, ich interpretacji, technologii, cen i warunków rynkowych, jak również stopy dyskontowej. Wysokość rezerwy likwidacyjnej przedstawia najlepsze szacunki Zarządu co do wysokości oczekiwanych przyszłych kosztów.

Szacowane okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych

Jak opisano w nocie 3.3.6 oraz 3.3.8 Grupa weryfikuje przewidywane okresy użytkowania składników rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych co najmniej na koniec każdego roku. Dodatkowe informacje przedstawiono w notach ‎7 oraz 9.

Wycena nieruchomości inwestycyjnych

Jak opisano w nocie 3.3.7 Grupa, po początkowym ujęciu, wycenia wszystkie nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej. Szacunek wartości godziwej odzwierciedla warunki rynkowe na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 8‎.

Utrata wartości aktywów trwałych

Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pojedynczych składników aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej pojedynczych składników aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne poprzez ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży lub wartości użytkowej z zastosowaniem właściwej stopy dyskonta, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. Dodatkowe informacje, w tym analiza wrażliwości wartości użytkowej oraz opis przyjętych założeń, przedstawiono w notach 7.2, 9.3, 15.

Utrata wartości zapasów

Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości zapasów zgodnie z notą ‎3.3.12. Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania wartości netto możliwych do uzyskania dla zapasów, które utraciły swoje cechy użytkowe lub przydatność. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie ‎16.1. Utrata wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności uwzględniając przyjęte procedury wewnętrzne. Należności kontrahentów są regularnie monitorowane, a każdy kontrahent jest indywidualnie oceniany pod kątem ryzyka kredytowego. Dodatkowe informacje przedstawiono w notach 17 i 35.6.2.

Rezerwy

Jak opisano w nocie 3.3.18 tworzenie rezerw wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu korzyści ekonomicznych oraz określenia wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku obecnego na koniec okresu sprawozdawczego. Najistotniejsze wartości dotyczą:

  • rezerwy środowiskowej dotyczącej rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego w obrębie zakładów produkcyjnych, stacji paliw, terminali paliw oraz baz magazynowych;
  • rezerwy na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia;
  • rezerwy na emisje CO2.

Dodatkowe informacje, w tym opis przyjętych założeń oraz analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych dla rezerwy na nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia, przedstawiono w nocie ‎23.2.

Ujęcie przychodów - program lojalnościowy VITAY

Na niezrealizowaną i zapisaną na kontach klientów liczbę punktów VITAY rozpoznawane są przychody przyszłych okresów, które korygują przychody ze sprzedaży detalicznej. Przychody przyszłych okresów szacowane są na podstawie wskaźników udziału punktów, na które wydano nagrody paliwowe i pozapaliwowe, ilości punktów do realizacji w przyszłym okresie oraz bieżącego kosztu punktu w programie VITAY. Dodatkowe informacje o programie VITAY przedstawiono w nocie 26.

Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane zgodnie z notą 3.3.24.
Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 33.

Ustalanie wartości godziwej instrumentów finansowych

Oszacowanie wartości godziwej instrumentów finansowych polega na zastosowaniu powszechnie stosowanych przez praktyków rynkowych modeli wyceny instrumentów finansowych.
Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 35 i 36.

Schowek

Zwiń