PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające

5.1.Zmiany w strukturze Grupy ORLEN w 2013 roku

5.1.1. Nabycie akcji TriOil

W dniu 13 września 2013 utworzono spółkę ORLEN Upstream International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w której 100 % udziałów posiada ORLEN Upstream Sp. z o.o.

W dniu 15 września 2013 roku ORLEN Upstream Sp. z o.o. (ORLEN Upstream) podpisała umowę przejęcia („Umowa przejęcia”) z kanadyjską spółką TriOil Resources Ltd. z siedzibą w Calgary, Kanada (TriOil). Celem Umowy przejęcia było nabycie przez spółkę zależną ORLEN Upstream, ORLEN Upstream International B.V. akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego TriOil i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu TriOil. TriOil to spółka zaangażowana w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu w Kanadzie.

W dniu 12 listopada 2013 roku akcjonariusze TriOil przegłosowali kwalifikowaną większością głosów uchwałę zatwierdzającą Umowę przejęcia. W dniu 13 listopada 2013 roku właściwy sąd (Court of Queen’s Bench) wydał ostateczną decyzję potwierdzającą prawidłowość przeprowadzenia transakcji. Decyzja została złożona do rejestru przedsiębiorstw, który wydał certyfikat potwierdzający uprawnienia ORLEN Upstream International B.V. do wszystkich akcji TriOil.

W rezultacie, 14 listopada 2013 roku (czasu polskiego) Grupa ORLEN nabyła w wyniku wykonania postanowień Umowy przejęcia 100% akcji TriOil. Do momentu objęcia kontroli przez Grupę ORLEN akcje TriOil były notowane na TSX Venture Exchange w Toronto.

Zawarcie umowy jest zgodne ze strategią Grupy ORLEN, w której planowany jest rozwój segmentu wydobycie. W wyniku rozliczenia transakcji Grupa ORLEN wyceniła i ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów zysk na okazyjnym nabyciu (wynikający z nadwyżki aktywów netto w wartości godziwej nabytych przez Grupę ORLEN nad zapłaconą ceną) w kwocie 83 mln PLN. Ujęcie powyższej kwoty zostało poprzedzone ponowną oceną kompletności i prawidłowości zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań nabytych w ramach transakcji oraz weryfikacją procedur przyjętych do określania wartości godziwych ceny przejęcia oraz zidentyfikowanych aktywów i zobowiązań.

W okresie od daty przejęcia, udział wyniku TriOil w zysku netto Grupy ORLEN wyniósł 4,9 mln PLN a udział przychodów z kontynuowanej działalności wyniósł 14,6 mln PLN. Gdyby połączenie miało miejsce na początku roku udział wyniku TriOil w zysku netto Grupy ORLEN po uwzględnieniu zysku na okazyjnym nabyciu wyniósłby zero, a udział przychodów z kontynuowanej działalności wyniosłyby 185 mln PLN.

Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółki TriOil na dzień nabycia:

  Wartość księgowa na dzień nabycia Korekty do wartości godziwej Wartość godziwa
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych 132 33 165
Aktywa z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych 602 59 661
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 40 - 40
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 41 - 41
Aktywa (A) 815 92 907
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 88 - 88
Pozostałe zobowiązania finansowe 162 - 162
Rezerwa na koszty likwidacji odwiertów i infrastruktury wspierającej 39 - 39
Zobowiązania (B) 289 - 289
Możliwe do zidentyfikowania aktywa netto w wartości godziwej (A-B) 526 92 618
Wartość godziwa przekazanej zapłaty z tytułu nabycia (C) (535) - (535)
Środki pieniężne (zapłacone/wydatki) na nabycie akcji (535) - (535)
Zysk na okazyjnym nabyciu (A-B+C)     83

5.1.2. Pozostałe zmiany

W maju 2013 roku Anwil S.A. wykupił od udziałowców mniejszościowych 22,04 % udziałów w spółce Chemeko Sp. z .o.o. za kwotę około 1 mln PLN.

W sierpniu 2013 roku nastąpiła sprzedaż 100% udziałów w UAB Medikvita, spółce zależnej Grupy ORLEN Lietuva za kwotę około 0,5 mln PLN.

W dniu 7 listopada 2013 roku Unipetrol podpisał z Shell Overseas Investments BV (Shell) umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której nabędzie do końca marca 2014 roku od Shell 152 701 akcji Ceska Rafinerska stanowiące 16,335% kapitału zakładowego Ceska Rafinerska za cenę 81,9 mln PLN przeliczone po kursie z dnia 31 grudnia 2013 roku (co odpowiada 27,2 mln USD). W wyniku tej transakcji udział Unipetrol w kapitale Ceska Rafinerska wzrośnie do 67,555%. Transakcja została zrealizowana w styczniu 2014 roku w wyniku transakcji Grupa oczekuje wzrostu skonsolidowanych aktywów netto o około 151 mln PLN (co odpowiada około 1 mld CZK). Rzeczywisty wynik będzie oparty na danych z dnia transakcji i może się różnić od aktualnego oszacowania.

Schowek

Zwiń