PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

  NOTA 31/12/2013 31/12/2012
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 7 25 294 24 744
Nieruchomości inwestycyjne 8 120 117
Wartości niematerialne 9 961 1 447
Prawa wieczystego użytkowania gruntów 10 99 98
Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności 11 12 12
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 13 40 41
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 33.2 151 297
Pozostałe aktywa długoterminowe 14 158 55
  26 835 26 811
Aktywa obrotowe      
Zapasy 16 13 858 15 011
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 17 7 817 8 075
Pozostałe aktywa finansowe 18 165 368
Należności z tytułu podatku dochodowego   61 90
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 2 893 2 211
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 20 15 65
  24 809 25 820
Aktywa razem   51 644 52 631
PASYWA      
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał podstawowy 21.1 1 058 1 058
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 21.2 1 227 1 227
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 21.3, 35.5.2 148 (73)
Kapitał z aktualizacji wyceny 21.4 - 6
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 21.5 (201) 81
Zyski zatrzymane 21.6 23 716 24 180
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 948 26 479
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 21.7 1 603 1 828
Kapitał własny razem 27 551 28 307
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 22 6 603 7 678
Rezerwy 23 658 660
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 33.2 538 672
Przychody przyszłych okresów 26 10 16
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 24 134 171
  7 943 9 197
Zobowiązania krótkoterminowe      
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 25 14 143 12 656
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe 22 911 1 295
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   37 83
Rezerwy 23 823 803
Przychody przyszłych okresów 26 124 168
Pozostałe zobowiązania finansowe 27 111 122
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży   1 -
  16 150 15 127
Zobowiązania razem 24 093 24 324
Pasywa razem   51 644 52 631

Schowek

Zwiń