PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

ROK ZAKOŃCZONY NOTA 2013 2012
Rachunek zysków lub strat      
Przychody ze sprzedaży 29 113 853 120 102
Koszt własny sprzedaży 30.1,30.2 (107 980) (112 094)
Zysk brutto ze sprzedaży   5 873 8 008
Koszty sprzedaży   (3 935) (3 872)
Koszty ogólnego zarządu   (1 465) (1 524)
Pozostałe przychody operacyjne 31.1 575 726
Pozostałe koszty operacyjne 31.2 (715) (1 314)
Zysk z działalności operacyjnej   333 2 024
Przychody finansowe 32.1 473 1 505
Koszty finansowe 32.2 (628) (904)
Przychody i koszty finansowe netto 32 (155) 601
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności     (1)
Zysk przed opodatkowaniem   178 2 624
Podatek dochodowy 33 (88) (454)
Zysk netto   90 2 170
Składniki innych całkowitych dochodów      
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty   (7) 2
  Wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania   (13) 3
  Zyski i straty aktuarialne   4 -
  Podatek odroczony 33 2 (1)
które zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków   (193) (476)
  Instrumenty zabezpieczające 35.5.2 260 (55)
  Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych   (404) (432)
  Podatek odroczony 33,35.5.2 (49) 11
    (200) (474)
Całkowite dochody netto   (110) 1 696
Zysk netto przypadający na   90 2 170
  akcjonariuszy jednostki dominującej   176 2 345
  akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących   (86) (175)
Całkowite dochody netto przypadające na   (110) 1 696
  akcjonariuszy jednostki dominującej   112 1 963
  akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących   (222) (267)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) 0,41 5,48

Schowek

Zwiń