PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

ROK ZAKOŃCZONY NOTA 2013 2012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    
Zysk netto   90 2 170
Korekty o pozycje:      
  Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności     1
  Amortyzacja 30.2 2 170 2 260
  (Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 34.3 69 (516)
  Odsetki netto 34.4 279 342
  Dywidendy   (2) (2)
  Strata na działalności inwestycyjnej 34.5 93 829
  Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 33 88 454
  Zmiana stanu rezerw 34.1 392 421
  Zmiana stanu kapitału pracującego   2 822 (1 139)
    zapasy 34.1 973 1 019
    należności 34.1 435 (136)
    zobowiązania 34.1 1 414 (2 022)
  Pozostałe korekty 34.2 (215) (632)
Podatek dochodowy (zapłacony) 34.6 (115) (1 099)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   5 671 3 089
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów   (2 400) (2 446)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów   164 45
Nabycie akcji i udziałów 5.1 (536) (170)
Nabycie papierów wartościowych i depozytów   - (28)
Sprzedaż papierów wartościowych i depozytów   19 22
Odsetki otrzymane 34.4 - 7
Dywidendy otrzymane   2 2
Wpływy/(Wydatki) z tytułu udzielonych pożyczek   272 (268)
Pozostałe   - (39)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej   (2 479) (2 875)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek   3 589 4 557
Emisja dłużnych papierów wartościowych   700 1 000
Spłaty kredytów i pożyczek   (5 497) (7 799)
Wykup dłużnych papierów wartościowych   (304) (750)
Odsetki zapłacone 34.4 (317) (373)
Dywidendy wypłacone   (642) (15)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (28) (29)
Pozostałe   (10) (2)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej   (2 509) (3 411)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   683 (3 197)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych   (1) (1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   2 211 5 409
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 19 2 893 2 211

Schowek

Zwiń