PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2013 (w mln PLN)

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane Razem Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym Kapitał własny razem
1 stycznia 2013 2 285 (73) 6 81 24 180 26 479 1 828 28 307
Zysk/(Strata) netto - - - - 176 176 (86) 90
Składniki innych całkowitych dochodów   221 (6) (282) 3 (64) (136) (200)
Całkowite dochody netto - 221 (6) (282) 179 112 (222) (110)
Zmiana struktury udziału niekontrolującego - - - - (1) (1) (2) (3)
Dywidendy - - - - (642) (642) (1) (643)
31 grudnia 2013 2 285 148 - (201) 23 716 25 948 1 603 27 551
1 stycznia 2012 2 285 (24) 5 415 21 852 24 533 2 265 26 798
Zysk/(Strata) netto - - - - 2 345 2 345 (175) 2 170
Składniki innych całkowitych dochodów - (49) 1 (334) - (382) (92) (474)
Całkowite dochody netto - (49) 1 (334) 2 345 1 963 (267) 1 696
Zmiana struktury udziału niekontrolującego - - - - (17) (17) (155) (172)
Dywidendy - - - - - - (15) (15)
31 grudnia 2012 2 285 (73) 6 81 24 180 26 479 1 828 28 307

Schowek

Zwiń