Raport_2012_PL_energetyka
Teraz jesteś w: Strona główna › Energetyka
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Energetyka

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Inwestycje w energetykę są częścią strategii PKN ORLEN zakładającą wzbogacanie łańcucha wartości o gaz ziemny oraz energię elektryczną. Możliwość wykorzystania naszych lokalizacji do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji otwiera przed tym segmentem atrakcyjne perspektywy rozwoju.

W Polsce zużycie energii na jednego mieszkańca kształtuje się na poziomie 40% poniżej średniej w Unii Europejskiej. Oczekuje się, że zużycie energii będzie wzrastać w Polsce o ok. 2% w stosunku rocznym do roku 2030. Duża część aktywów produkcji energii (stano wiąca 44% obecnie wytwarzanej energii w Polsce) ma ponad 30 lat. Wobec tego Grupa ORLEN zamierza wykorzystać oczekiwaną restrukturyzację sektora energetycznego do wypełnienia luki pomiędzy popytem i podażą oraz rosnące w wyniku takiego scenariusza, ceny energii. Dodatkowo PKN ORLEN ma możliwość przeznaczenia istotnego udziału produkcji energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby, a wysoce efektywna produkcja oparta o kogenerację oraz wykorzystywanie do produkcji gazu ziemnego powinny zapewnić Spółce przewagę konkurencyjną i efektywność kosztową.

Już dziś Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii cieplnej i elektrycznej. Wykorzystywana jest ona jednak w znacznej mierze na potrzeby własnych zakładów produkcyjnych.

Elektrociepłownia PKN ORLEN w Płocku jest największą elektrociepłownią przemysłową w Polsce. Jej moc cieplna wynosi 2 150 MWt, a moc elektryczna 345 MWe. Moce cieplne zabezpieczają potrzeby kompleksu instalacji w Zakładzie Produkcyjnym oraz są wykorzystywane przez odbiorców zewnętrznych. Zakład osiąga wysokie współczynniki sprawności na poziomie ok. 86%.

Elektrociepłownia w zakładzie Unipetrol jest jedną z bardziej znaczących tego typu instalacji w Republice Czeskiej. Jej moc cieplna wynosi 1 000 MWt, a moc elektryczna 110 MWe.

Elektrociepłownia w Możejkach zabezpiecza potrzeby cieplne zakładu ORLEN Lietuva. Posiada moc cieplną na poziomie 1 400 MWt i moc elektryczną 160 MWe. Opalana jest ciężkim olejem oraz gazami rafineryjnymi.

Inwestycje w energetyce są częścią strategii multi-utility PKN ORLEN, czyli wzbogacania łańcucha wartości o gaz czy energię elektryczną. O skuteczności tej strategii świadczy fakt, że we wszystkich krajach „starej” Unii funkcjonują przedsiębiorstwa o tak sprofilowanej działalności.

Zdecydowaliśmy się na rozwój poprzez budowę elektrociepłowni gazowej, gdyż za tym kierunkiem przemawiają niższe koszty budowy oraz krótszy cykl inwestycyjny. W porównaniu z tradycyjnymi blokami węglowymi koszty budowy bloków gazowych są aż o 40% niższe i wynoszą ok. 0,65 mln EUR/MW mocy zainstalowanej dla układu kondensacyjnego. Znacznie krótszy jest też cykl inwestycyjny − blok klasy 450 MWe można wybudować w 3 lata. Okres budowy porównywalnego bloku węglowego to 5-6 lat.

Kluczowym projektem realizowanym w segmencie energetyki jest budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 470 MWe we Włocła wku. Planowane uruchomienie bloku nastąpi w grudniu 2015 roku. Elektrociepłownia we Włocławku będzie ściśle powiązana techno logicznie ze spółką ANWIL w celu pokrycia zapotrzebowania tej spółki na energię elektryczną oraz parę technologiczną. Dzięki temu projektowi, nowa i wysokosprawna elektrociepłownia zastąpi istniejącą i mniej efektywną jednostkę. Obecna elektrociepłownia będzie pełnić jedynie funkcję źródła rezerwowego. Nowa elektrociepłownia znacząco podniesie bezpieczeństwo zasilania spółki ANWIL. Dzięki towarzyszącym procesom wytwarzania energii i pary technologicznej, produkcja energii elektrycznej w nowym bloku będzie realizowana w wysokosprawnej kogeneracji, co ma istotny wpływ zarówno na zakładany efekt ekonomiczny projektu, jak i efekt środowiskowy. Kontrakt na budowę elektrowni przez konsorcjum General Electric i SNC Lavalin oraz długoletnia umowa serwisowa z GE zostały podpisane 4 grudnia 2012 roku.

W obszarze energetyki cele strategiczne Grupy ORLEN są następujące:

  • zwiększenie mocy wytwórczej energii poprzez realizację budowy elektrociepłowni gazowej we Włocławku,
  • modernizacja obecnej infrastruktury w celu dalszego rozwoju zdolności wytwarzania energii oraz dostosowanie obecnych aktywów do Dyrektywy w Sprawie Emisji Przemysłowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla Grupy ORLEN.

W celu osiągnięcia tych celów PKN ORLEN planuje:

  • uczestniczyć w nowych projektach w sektorze energii poprzez budowę nowych bloków energetycznych na bazie własnych lokalizacji,
  • dostosować istniejące aktywa poprzez program inwestycyjny do nowych norm środowiskowych,
  • polepszyć efektywność istniejących aktywów poprzez program inwestycyjny w elektrownię w Płocku.

Marki Grupy ORLEN