Raport_2008_PL_sprawozdanie
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Podstawowa działalność Grupy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

2. Oświadczenie Zarządu

Zobacz więcej»

3. Zasady prezentacji

Zobacz więcej»

4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych

Zobacz więcej»

5. Przyjęte zasady rachunkowości

Zobacz więcej»

6. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Zobacz więcej»

7.1. Wybrane noty objaśniające - Rzeczowe aktywa trwałe

Zobacz więcej»

7.2. Wybrane noty objaśniające - Inwestycje w nieruchomości

Zobacz więcej»

7.3. Wybrane noty objaśniające - Wartości niematerialne

Zobacz więcej»

7.4. Wybrane noty objaśniające - Wartość firmy

Zobacz więcej»

7.5. Wybrane noty objaśniające - Długoterminowe aktywa finansowe

Zobacz więcej»

7.6. Wybrane noty objaśniające - Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

Zobacz więcej»

7.7. Wybrane noty objaśniające - Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną

Zobacz więcej»

7.8. Wybrane noty objaśniające - Utrata wartości aktywów trwałych

Zobacz więcej»

7.9. Wybrane noty objaśniające - Długoterminowe pożyczki i należności własne

Zobacz więcej»


Marki Grupy ORLEN