PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

6. Segmenty operacyjne - 6.1. Przychody, wyniki finansowe, zwiększenia nakładów inwestycyjnych segmentów operacyjnych

Zobacz więcej»

6.2. Pozostałe informacje segmentowe

Zobacz więcej»

6.3. Przychody ze sprzedaży

Zobacz więcej»

6.4. Informacje o wiodących klientach

Zobacz więcej»

7. Rzeczowe aktywa trwałe

Zobacz więcej»

8. Nieruchomości inwestycyjne

Zobacz więcej»

9. Wartości niematerialne

Zobacz więcej»

10. Prawa wieczystego użytkowania gruntów

Zobacz więcej»

11. Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

Zobacz więcej»

12. Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną

Zobacz więcej»

13. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Zobacz więcej»

14. Pozostałe aktywa długoterminowe

Zobacz więcej»

15. Utrata wartości aktywów trwałych

Zobacz więcej»

16. Zapasy

Zobacz więcej»

17. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Zobacz więcej»

Schowek

Zwiń