PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

18. Pozostałe aktywa finansowe

Zobacz więcej»

19. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Zobacz więcej»

20. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

Zobacz więcej»

21. Kapitał własny

Zobacz więcej»

22. Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

Zobacz więcej»

23. Rezerwy

Zobacz więcej»

24. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

Zobacz więcej»

25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

Zobacz więcej»

26. Przychody przyszłych okresów

Zobacz więcej»

27. Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobacz więcej»

28. Informacje o ustanowionych zabezpieczeniach

Zobacz więcej»

29. Przychody ze sprzedaży

Zobacz więcej»

30. Koszty działalności operacyjnej

Zobacz więcej»

31. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Zobacz więcej»

32. Przychody i koszty finansowe netto

Zobacz więcej»

Schowek

Zwiń