PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

33. Podatek dochodowy

Zobacz więcej»

34. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Zobacz więcej»

35. Instrumenty finansowe

Zobacz więcej»

36. Ustalenie wartości godziwej

Zobacz więcej»

37. Leasing

Zobacz więcej»

38. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

Zobacz więcej»

39. Zobowiązania warunkowe

Zobacz więcej»

40. Inne ujawnienia

Zobacz więcej»

41. Informacje o podmiotach powiązanych

Zobacz więcej»

42. Świadczenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone i należne lub potencjalnie należne Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN zgodnie z MSR 24

Zobacz więcej»

43. Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zobacz więcej»

44. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji

Zobacz więcej»

45. Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Zobacz więcej»

46. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zobacz więcej»

Schowek

Zwiń