Raport_2007_PL_SG v2
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Podstawowa działalność Grupy, skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

Zobacz więcej»

2. Zasady prezentacji

Zobacz więcej»

3. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych

Zobacz więcej»

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Zobacz więcej»

5. Rzeczowe aktywa trwałe

Zobacz więcej»

6. Inwestycje w nieruchomości

Zobacz więcej»

7. Wartości niematerialne

Zobacz więcej»

8. Wartość firmy

Zobacz więcej»

9. Długoterminowe aktywa finansowe

Zobacz więcej»

10. Akcje i udziały w jednostkach wycenianych metodą praw własności

Zobacz więcej»

11. Spółki współkontrolowane konsolidowane metodą proporcjonalną

Zobacz więcej»

12. Pozostałe aktywa trwałe

Zobacz więcej»

13. Zapasy

Zobacz więcej»

14. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Zobacz więcej»

15. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zobacz więcej»


Marki Grupy ORLEN