Raport_2008_PL_sprawozdanie
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Wybrane dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2008
tys. PLN
2007
tys. PLN
2008
tys. EUR
2007
tys. EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 79 535 205 63 792 983 22 517 824 18 060 922
II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (1 603 322) 2 603 882 (453 929) 737 205
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 915 403) 3 011 065 (825 402) 852 486
IV. Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (2 505 242) 2 412 409 (709 278) 682 996
V. Zysk/(Strata) netto (2 526 626) 2 480 426 (715 333) 702 252
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 616 760 1 965 066 1 023 969 556 345
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 384 957) (2 845 108) (1 241 459) (805 500)
VIII. Środki pieniężne netto otrzymane/ (wykorzystane) w działalności finansowej 612 573 27 039 173 430 7 655
IX. (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (155 624) (853 003) (44 060) (241 500)
X. Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (5,86) 5,64 (1,66) 1,60
Stan na
31.12.2008
Stan na 31.12.2007 Stan na
31.12.2008
Stan na 31.12.2007
XI. Aktywa trwałe 29 280 856 26 736 337 7 017 749 6 407 904
XII. Aktywa obrotowe 17 694 894 19 366 488 4 240 939 4 641 570
XIII. Aktywa razem 46 975 750 46 102 825 11 258 688 11 049 474
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 634 178 11 091 402 1 1 10 674 2 658 279
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 809 925 12 438 663 5 227 189 2 981 177
XVI. Kapitał własny 20 531 647 22 572 760 4 920 824 5 410 018
XVII. Kapitał zakładowy 1 057 635 1 057 635 253 484 253 484
XVIII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 17 813 091 19 935 335 4 269 267 4 777 906
XIX. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
XX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonarjuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 41,65 46,61 9,98 11,17

Powyższe dane finansowe za rok 2008 i 2007 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2008 roku – 4,1724 PLN / EUR;
  • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku) – 3,5321 PLN / EUR.

Marki Grupy ORLEN