Raport_2009_PL_SG
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Wybrane dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wybrane dane finansowe

tys. PLN tys. EUR
rok zakończony 31.12.2009 rok zakończony 31.12.2008 rok zakończony 31.12.2009 rok zakończony 31.12.2008
I. Przychody ze sprzedaży 67 927 990 79 533 225 15 649 447 18 323 095
II. Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 097 076 (1 603 322) 252 748 (369 378)
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 440 652 (2 915 403) 331 902 (671 659)
IV. Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 308 521 (2 505 242) 301 461 (577 165)
V. Zysk/(Strata) netto 1 300167 (2 526 626) 299 536 (582 091)
VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 233 166 (1 419 748) 284 100 (327 086)
VII. Całkowite dochody ogółem 1 211 414 (1 137 168) 279 089 (261 984)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 161 793 3 616 760 1 189188 833 240
IX. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 539 997) (4 384 957) (585 172) (1 010 219)
X. Środki pieniężne netto (wykorzystane)/otrzymane w działalności fi nansowej (1 021 584) 612 573 (235 355) 141 126
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 1 600 212 (155 624) 368 661 (35 853)
XII. Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) 3,06 (5,86) 0,70 (1,35)
Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2008 Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2008
XIII. Aktywa trwałe 29 727 329 29 280 856 7 236 096 7 127 417
XIV. Aktywa obrotowe 19 433 046 17 694 894 4 730 307 4 307 213
XV. Aktywa razem 49 160 375 46 975 750 11 966 403 11 434 631
XVI. Zobowiązania długoterminowe 13 242 204 4 634 178 3 223 359 1 128 031
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 210 960 21 809 925 3 459 169 5 308 876
XVIII. Kapitał własny 21 707 211 20 531 647 5 283 874 4 997 723
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 037 903 17 813 091 4 634 123 4 335 984
XX. Kapitał zakładowy 1 057 635 1 057 635 257 445 257 445
XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/ euro na akcję) 44,51 41,65 10,83 10,14

Powyższe dane finansowe za rok 2009 i 2008 zostały przeliczone na EUR według nastepujących zasad: 

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzien 31 grudnia 2009 roku – 4,1082 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzien każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku – 4,3406 PLN/EUR.

Marki Grupy ORLEN