Raport_2010_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Wybrane dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wybrane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE tys. PLN tys. EUR
rok zakończony 31.12.2010 rok zakończony 31.12.2009 rok zakończony 31.12.2010 rok zakończony 31.12.2009
I. Przychody ze sprzedaży 83 547 432 67 927 990 20 863 908 16 963 338
II. Zysk z działalności operacyjnej 3 122 649 1 097 076 779 804 273 968
III. Zysk przed opodatkowaniem 3 070 167 1 440 652 766 698 359 767
IV Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2371 358 1 308 521 592 188 326 771
V Zysk netto 2 455 467 1 300 167 613 192 324685
VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 537 678 1 233 166 633 722 307 953
VII. Całkowite dochody ogółem 2 658 224 1 211 414 663 826 302 521
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 110 199 5 161 793 1 525 871 1 289 030
IX. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 920 060) (2 526 615) (729 213) (630 960)
X. Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (3 297 740) (1 034 966) (823 529) (258 457)
XI. (Zmniejszenie)/Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (107 601) 1 600 212 (26 871) 399 613
XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) 5,54 3,06 1,38 0,76
Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2009
XIII. Aktywa trwałe 30 430 874 29 655 024 7 683 982 7 488 075
XIV Aktywa obrotowe 20 718 918 19 433 046 5 231 654 4 906 963
XV Aktywa razem 51 149 792 49 088 070 12 915 636 12 395 038
XVI. Zobowiązania długoterminowe 10 684 821 13 223 343 2 697 983 3 338 975
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 16 225 018 14 157 516 4 096 916 3 574 859
XVIII. Kapitał własny 24 239 953 21 707 211 6 1 20 737 5 481 204
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 627 938 19 037 903 5 461 187 4 807 187
XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 267 059 267 059
XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
XXII.Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w złotych/euro na akcję) 50,57 44,51 12,77 11,24

Powyższe dane finansowe za rok 2010 i 2009 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3,9603 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku – 4,0044 PLN/EUR.

 


Marki Grupy ORLEN