Raport_2011_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Wybrane dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wybrane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE tys. PLN tys. EUR
  rok
zakończony
31.12.2011
rok
zakończony
31.12.2010
rok
zakończony
31.12.2011
rok
zakończony
31.12.2010
I. Przychody ze sprzedaży 106 973 074 83 547 432 25 838 283 20 180 052
II. Zysk z działalności operacyjnej 2 066 472 3 122 649 499 136 754 245
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 791 741 3 070 167 674 317 741 568
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 363 397 2 371 358 570 855 572 778
V. Zysk netto 2 015 003 2 455 467 486 704 593 094
VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 2 845 641 2 537 678 687 336 612 951
VII. Całkowite dochody ogółem 2 689 065 2 658 224 649 517 642 068
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 761 106 6 110 199 183 837 1 475 858
IX. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej 1 497 021 (2 920 060) 361 591 (705 312)
X. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej 332 376 (3 297 740) 80 282 (796 536)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 590 503 (107 601) 625 710 (25 990)
XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 5,53 5,54 1,33 1,34
 
  Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010
XIII. Aktywa trwałe 28 599 141 30 430 874 6 475 082 6 889 801
XIV. Aktywa obrotowe 30 132 337 20 718 918 6 822 210 4 690 934
XV. Aktywa razem 58 731 478 51 149 792 13 297 292 11 580 735
XVI. Zobowiązania długoterminowe 12 120 002 10 684 821 2 744 069 2 419 132
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 812 793 16 225 018 4 485 780 3 673 478
XVIII. Kapitał własny 26 798 683 24 239 953 6 067 443 5 488 126
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 533 773 21 627 938 5 554 649 4 896 744
XX. Kapitał podstawowy 1 057 635 1 057 635 239 457 239 457
XXI. Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 57,36 50,57 12,99 11,45

Powyższe dane finansowe za rok 2011 i 2010 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,4168 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku – 4,1401 PLN/EUR.

Marki Grupy ORLEN