Raport_2012_PL_finanse
Teraz jesteś w: Strona głównaFinanse › Wybrane dane finansowe
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Wybrane dane finansowe

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  tys. PLN  tys. EUR
  rok
zakończony
31.12.2012
rok
zakończony
31.12.2011
rok
zakończony
31.12.2012
rok
zakończony
31.12.2011
I. Przychody ze sprzedaży  120 101 550 106 973 074  28 776 488 25 630 888
II. Zysk z działalności operacyjnej  2 024 371 2 066 472  485 042 495 129
III. Zysk przed opodatkowaniem  2 624 443 2 791 741  628 820 668 905
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  2 344 594 2 363 397  561 768 566 273
V. Zysk netto  2 169 990 2 015 003  519 932 482 797
VI. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej  1 962 637 2 845 641  470 250 681 819
VII. Całkowite dochody ogółem  1 696 141 2 689 065  406 398 644 303
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  3 089 185 761 106  740 172 182 362
IX. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej  (2 874 856) 1 497 021  (688 819) 358 688
X. Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności finansowej  (3 411 473) 332 376  (817 393) 79 638
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  (3 197 144) 2 590 503  (766 040) 620 688
XII. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  5,48 5,53  1,31 1,32
 
  Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011
XIII. Aktywa trwałe  26 810 637 28 599 141  6 558 054 6 995 534
XIV. Aktywa obrotowe  25 820 143 30 132 337  6 315 773 7 370 563
XV. Aktywa razem  52 630 780 58 731 478  12 873 827 14 366 097
XVI. Zobowiązania długoterminowe  9 196 658 12 120 002  2 249 562 2 964 630
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe  15 127 289 19 812 793  3 700 232 4 846 337
XVIII. Kapitał własny  28 306 833 26 798 683  6 924 033 6 555 130
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  26 479 187 24 533 773  6 476 979 6 001 119 
XX. Kapitał podstawowy  1 057 635 1 057 635  258 704 258 704 
XXI. Liczba akcji  427 709 061 427 709 061  427 709 061 427 709 061 
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)  61,91 57,36  15,14 14,03 

 

Powyższe dane finansowe za 2012 rok i za 2011 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2012 roku – 4,0882 PLN/EUR;
  • pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku – 4,1736 PLN/EUR

Marki Grupy ORLEN