PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Wybrane dane finansowe

  mln PLN mln EUR
  2013* 2012* 2013* 2012*
Przychody ze sprzedaży 113 853 120 102 27 037 28 521
Zysk z działalności operacyjnej 333 2 024 79 481
Zysk przed opodatkowaniem 178 2 624 42 623
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 176 2 345 42 557
Zysk netto 90 2 170 21 515
Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 112 1 963 27 466
Całkowite dochody netto (110) 1 696 (26) 403
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 671 3 089 1 347 734
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (2 479) (2 875) (589) (683)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 509) (3 411) (596) (810)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 683 (3 197) 162 (759)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający        
akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 0,41 5,48 0,10 1,30

 

  31/12/2013* 31/12/2012* 31/12/2013* 31/12/2012*
Aktywa trwałe 26 835 26 811 6 471 6 465
Aktywa obrotowe 24 809 25 820 5 982 6 226
Aktywa razem 51 644 52 631 12 453 12 691
Zobowiązania długoterminowe 7 943 9 197 1 915 2 218
Zobowiązania krótkoterminowe 16 150 15 127 3 894 3 648
Kapitał własny 27 551 28 307 6 643 6 826
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 948 26 479 6 257 6 385
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 255 255
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 60,67 61,91 14,63 14,93

 

Powyższe dane finansowe za 2013 rok i za 2012 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

  • pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 EUR/PLN;
  • pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku – 4,2110 EUR/PLN.

*2013/2012 – dane za rok zakończony
*31/12/2013 / 31/12/2012 – stan na dzień

Schowek

Zwiń