PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Koncern corocznie publikuje raport CSR, sporządzany zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI), który kompleksowo prezentuje ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe informacje o Grupie ORLEN. Dodatkowo Spółka dobrowolnie zobowiązała się również do respektowania we wszystkich sferach działalności fundamentalnych zasad, takich jak przestrzeganie praw człowieka, ochrony środowiska, a także standardów pracy i przeciwdziałania korupcji.
Ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu jest jedną z kluczowych dróg efektywnego i skutecznego osiągania założonych celów, działalność Grupy ORLEN jest ukierunkowana na poprawę funkcjonowania obszaru ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i wychowania. Spektrum realizowanych działań jest bardzo szerokie i obejmuje między innymi wsparcie obecnych i byłych pracowników, rodzinnych domów dziecka, finansowanie stypendiów naukowych, programów edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.

Niezmienna troska o otoczenie znajduje wyraz w akcjach społecznych realizowanych przez Fundację ORLEN Dar Serca - programach kierowanych do szerokiej grupy beneficjentów w szczególności w projektach na rzecz społeczności lokalnych. Misją Fundacji, jednej z pierwszych na polskim rynku, jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej, służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawionych naturalnej opieki rodzicielskiej oraz aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami, realizowane poprzez stymulowanie i wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, zaangażowanie w projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ekologiczna odpowiedzialność biznesu to dla Grupy ORLEN nie tylko zgodność z prawodawstwem w zakresie norm ochrony środowiska naturalnego czy działalność edukacyjna. To także wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego i inwestowanie w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, które zapewniają korzyści i przewagę konkurencyjną na rynku. Ochrona środowiska jest widoczna na każdym etapie działalności Grupy ORLEN. Obecność od 1997 roku w programie Responsible Care przekłada się na dziesiątki zrealizowanych w tym czasie, dobrowolnie przyjętych zobowiązań na rzecz środowiska. Bardzo ważnym elementem działań środowiskowych jest również edukacja ekologiczna, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i klientów, dostawców oraz społeczności lokalnej. Zagadnienia ochrony środowiska zostały szerzej opisane w rozdziale piątym niniejszego Raportu (przejdź do rozdziału).

PKN ORLEN w pełni realizuje przejrzystą politykę respektowania praw człowieka i braku dyskryminacji. Procesy rekrutacyjne zapewniają równe szanse wszystkim uczestnikom, przebiegają zgodnie z obowiązującymi procedurami, zasadami ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracownicy bez względu na wiek, płeć, miejsce świadczenia pracy, doświadczenie mogą uczestniczyć w szkoleniach i programach rozwojowych oraz mają zapewniony równy dostęp do szerokiego zakresu świadczeń medycznych, wykraczających poza zakres medycyny pracy.

Opierając się na zasadach poszanowania godności osobistej osób niepełnosprawnych Koncern jako Pracodawca Godny Zaufania szczególną uwagę przywiązuje do zapewnienia równych szans w miejscu pracy dla osób niepełnosprawnych obejmujących m.in. stworzenie odpowiednich warunków wykonywania zadań służbowych, możliwość awansu zawodowego czy usuwanie barier społecznych w miejscu pracy. Kwestie polityki zatrudnienia i programów kadrowych zostały szerzej opisane w rozdziale szóstym niniejszego Raportu (przejdź do rozdziału).

PKN ORLEN, jako firma transparentna, aktywnie propaguje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem korupcji. Dokument „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN” kompleksowo reguluje wszelkie kwestie etyczne oraz dotyczące stosowanych procedur antykorupcyjnych. Istotną rolę w prowadzeniu otwartej polityki antykorupcyjnej posiada również Komitet i Rzecznik ds. Etyki oraz wypracowany kompleksowy system zgłaszania nadużyć.
W 2013 roku PKN ORLEN po raz drugi z rzędu otrzymał „Srebrny Listek CSR” za spełnienie wysokich standardów Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie. Spółka zajęła również 1 miejsce w kategorii „Paliwa, energetyka i wydobycie” w 7 edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm stanowiącego zestawienie największych firm w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Działalność PKN ORLEN w obszarze odpowiedzialnego biznesu

PKN ORLEN kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności bazując m.in. na „Wartościach i zasadach postępowania PKN ORLEN”. Dokument przyjęty przez Zarząd Spółki we wrześniu 2012 roku określił nową misję dla firmy i jej pracowników. Wartości odpowiadają obecnym wyzwaniom i wspierają realizację strategii Grupy ORLEN. Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność - wytyczają drogę do osiągania ambitnych celów nie tylko firmie ale i ludziom ją tworzącym. Zmianom towarzyszą elementy stałe. Jednym z nich jest udział PKN ORLEN już od ponad dekady w GLOBAL COMPACT, inicjatywie Sekretarza Generalnego ONZ. 10 zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego, przeciwdziałania korupcji od wielu lat stanowi priorytety funkcjonowania Spółki.

Spółka komunikuje swoje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu opracowując regularnie raporty społeczne. Dotychczas opublikowała ich 9 - od roku 2008 są one sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative). Dokumenty te szczegółowo informują m.in. o kwestiach dotyczących środowiska, zatrudnienia i godnej pracy, respektowania praw człowieka. 

Schowek

Zwiń