Raport_2008_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Hurt
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Hurt

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


W 2008 r. Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowych na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji oraz Litwy. Podmiotami wchodzącymi w skład segmentu hurtowego Grupy były jednostki sprzedaży hurtowej PKN ORLEN, 5 Regionalnych Operatorów Rynku, Petrolot Sp. z o.o., ORLEN Gaz Sp. z o.o. (Polska), Uniraf Slovakia (Słowacja), Unipetrol BUI (Czechy), Mažeikių Nafta (Litwa, Ukraina, Polska, sprzedaż morska) oraz Mažeikių Nafta Trading House (Łotwa, Estonia).

Grupa ORLEN - paliwa

Całkowity wolumen paliw sprzedanych przez Grupę ORLEN w 2008 r. był o blisko 23% (tj. 3,1 mln ton) większy niż rok wcześniej. Ponad połowę oferowanych przez nas paliw stanowiły oleje napędowe, których sprzedaż w porównaniu z 2007 r. wzrosła o ok. 24%. Największą dynamikę popytu odnotowaliśmy w segmencie paliw lotniczych, których sprzedaż w 2008 r. o blisko 54% przekroczyła wolumen z roku poprzedniego.

 

Wielkość sprzedaży paliw Grupy ORLEN na rynkach macierzystych w latach 2007–2008 (tys. ton)

          2007         2008  
  Polska Czechy Litwa pozostałe* razem Polska Czechy Litwa pozostałe* razem zmiana
Benzyny 1 550 646 1 768 209 4 173 1 624 545 2 801 195 5 165 24%
Oleje napędowe 3 441 1 175 1 977 320 6 914 3 943 1 088 3 160 370 8 561 24%
Olej opałowy lekki 943 19 9 207 1 177 921 25 8 286 1 240 5%
JET A-1 408 80 195 - 683 482 88 480 - 1 050 54%
LPG 240 86 141 - 467 263 98 187 - 547 17%
Razem 6 582 2 006 4 090 736 13 414 7 233 1 844 6 636 851 16 564 23%

* Sprzedaż hurtowa na Słowacji i w Niemczech.

 

Największy wpływ na wzrost wolumenu sprzedaży paliw miało przywrócenie pełnych mocy produkcyjnych w Mažeikių Nafta. W wyniku zakończenia remontu Instalacji Destylacji Próżniowej wolumen sprzedaży paliw pochodzących z Litewskiej Rafinerii wzrósł o blisko 2,5 mln ton w porównaniu do 2007 r.

Wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży produktów rafineryjnych w Polsce osiągnęliśmy głównie dzięki realizacji wyższej sprzedaży w grupie klientów sieciowych i podstawowych oraz wzrostowi sprzedaży do klientów kluczowych, czyli koncernów polskich oraz zagranicznych. Dynamika sprzedaży w 2008 r. była znacznie wyższa niż dynamika konsumpcji. Pozytywnie wpłynęły na sprzedaż okresowe promocje w bazach magazynowych, które polegały na obniżeniu ceny SPOT o wartość promocji dla wybranych produktów.

Około 16-procentowy spadek wolumenu sprzedaży paliw, jaki odnotowaliśmy na rynku czeskim, związany był ze stagnacją konsumpcji oleju napędowego w 2008 r. W omawianym okresie o 150 tys. ton udało się nam zwiększyć wolumen eksportu oleju napędowego do Polski za pośrednictwem PKN ORLEN.

Paliwa Grupy ORLEN, oprócz nabywców na rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, kraje bałtyckie), znajdowały także odbiorców w: USA, Kanadzie, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie.

Udziały Grupy ORLEN w krajowych rynkach sprzedaży paliw w latach 2007–2008

    2007 2008 Dynamika
Polska – PKN ORLEN* Polska 58,30% 61,60% 3,3 p.p.
Czechy – Unipetrol** Czechy 29,60% 30,90% 1,3 p.p.
Litwa – Maźeikią Nafta** Litwa 85,00% 89,10% 4,1 p.p.

* Udział w sprzedaży hurtowej i detalicznej benzyn, oleju napędowego oraz lekkiego oleju opałowego.

** Udział w sprzedaży hurtowej i detalicznej benzyn, oleju napędowego oraz JET A-1.

Grupa ORLEN – produkty pozapaliwowe

Całkowita sprzedaż hurtowa produktów pozapaliwowych zrealizowana przez Grupę ORLEN w 2008 r. wyniosła 6 186 tys. ton i była o 11% wyższa niż w 2007 r.

Wielkość sprzedaży produktów pozapaliwowych Grupy ORLEN w latach 2007–2008 (tys. ton)

        2007       2008  
  Polska Czechy Litwa razem Polska/ Czechy Litwa razem Zmiana
Olej opałowy III 969 165 1 126 2 260 961 146 1 798 2 905 29%
Frakcje P 300 - - 300 338 - - 338 13%
Siarka 120 31 40 191 130 34 76 240 26%
Pozostałe rafineryjne 240 226 142 608 60 232 178 470 -23%
Etylen 135 154 - 289 105 153 - 258 -11%
Propylen 14 33 - 47 6 27 - 33 -32%
Benzen 113 163 - 276 95 179 - 274 -1%
Glikole 102 - - 102 88 - - 88 -14%
Toluen 120 - - 120 103 - - 103 -14%
Paraksylen 32 - - 32 25 - - 25 -22%
Ortoksylen 26 - - 26 21 - - 21 -19%
Butadien 60 - - 60 55 - - 55 -7%
Frakcje C - 170 - 170 - 211 - 211 24%
Poliolefiny - 397 - 397 - 482 - 482 21%
Amoniak - 176 - 176 - 195 - 195 11%
Alkohole OXO - 54 - 54 - 56 - 56 4%
Oleje przemysłowe - 29 - 29 - 21 - 21 -27%
Pozostałe petrochemiczne 222 216 - 438 186 225 - 411 -6%
RAZEM 2 453 1 814 1 308 5 575 2 173 1 961 2 052 6 186 11%

 W przypadku produktów pozapaliwowych pierwsze trzy kwartały 2008 r. charakteryzowały się stosunkowo wysokim i stabilnym popytem na produkty petrochemiczne oraz bardzo wysokimi notowaniami ich cen na rynkach europejskich. Na wielkość sprzedaży produktów petrochemicznych w 2008 r. miał wpływ planowy postój wytwórni Olefin II oraz pozostałych instalacji powiązanych w łańcuchu produkcyjnym. Pod koniec III kwartału i w IV kwartale 2008 r. odnotowaliśmy wyraźne symptomy kryzysu. Nastąpiło znaczne pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie, co w konsekwencji spowodowało dramatyczne załamanie rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, PCW, polistyren, poliamidy, poliuretany). Notowania produktów petrochemicznych w krótkim okresie wykazywały rekordowe spadki cen – nawet do 60%, a ograniczenia w przetwórstwie petrochemikaliów (wskutek redukcji obciążeń instalacji lub ich czasowego wyłączania) nie pozostały bez wpływu na wielkość sprzedaży w IV kwartale, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

Największymi zagranicznymi odbiorcami naszych produktów pozapaliwowych byli kontrahenci z Danii, Niemiec i Czech.

Inwestycje

W wyniku konsolidacji zarządzania spółkami Regionalnych Operatorów Rynku (ROR) przez ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o. zwiększyliśmy kontrolę operacyjną oraz efektywność funkcjonowania ROR- ów. Dzięki realizowanym zadaniom zoptymalizowaliśmy kanały sprzedaży, a także dokończyliśmy restrukturyzację w ROR- ach, zmniejszając koszty ich funkcjonowania.

W 2008 r. w celu poprawy jakości obsługi klientów hurtowych, rozbudowaliśmy system contact- center usprawniający pracę i relacje z dotychczasowymi i nowymi klientami.

Strategia

W 2008 r. realizowaliśmy założenia strategiczne ukierunkowane na:

  • maksymalizację sprzedaży w Polsce, Czechach i krajach bałtyckich;
  • optymalizację marży hurtowej na poziomie grupy kapitałowej;
  • zwiększenie sprzedaży paliw lotniczych w regionie.

W obszarze produktów pozapaliwowych skupialiśmy się na premarketingu PTA oraz dezinwestycji w obszarze PCW i nawozów sztucznych.

Zgodnie z uaktualnioną strategią na lata 2008–2013 będziemy poszukiwali możliwości umocnienia pozycji handlowej na Ukrainie i Białorusi, jak również zwiększenia aktywności w segmencie sprzedaży morskiej.

Unipetrol zamierza zwiększyć wydajność etylenu i benzenu, utworzyć nowy wydział butadienu, zainwestuje również w takie produkty, jak C9 i DCPD. Ważnym wydarzeniem w 2009 r. będzie zamknięcie instalacji oxo alkoholi.


Marki Grupy ORLEN