Raport_2009_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Hurt
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Hurt

Zobacz wszystkie w raporcie


Porównaj 2007 - 2009


W 2009 roku w Grupie ORLEN prowadziliśmy hurtową sprzedaż paliw i produktów pozapaliwowych na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Słowacji oraz Litwy. Podmiotami wchodzącymi w skład segmentu hurtowego Grupy były jednostki sprzedaży hurtowej PKN ORLEN, 5 Regionalnych Operatorów Rynku, Petrolot, ORLEN Gaz (Polska), Uniraf Slovakia (Słowacja), Unipetrol BUI (Czechy), ORLEN Lietuva (Litwa, Ukraina, Polska, sprzedaż morska).

Grupa ORLEN – paliwa

Całkowity wolumen paliw sprzedanych przez Grupę ORLEN w 2009 roku był o blisko 6% (tj. 1,0 mln ton) mniejszy niż w poprzednim roku. Ponad połowę oferowanych przez nas paliw stanowiły oleje napędowe, których sprzedaż w porównaniu z 2008 roku spadła o około 5%.

Wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży benzyn w Polsce osiągnęliśmy głównie dzięki realizacji wyższej sprzedaży w grupie klientów kluczowych, czyli koncernów polskich oraz zagranicznych. Dodatkowym elementem wspierającym sprzedaż były okresowe promocje w bazach magazynowych polegające na obniżeniu ceny SPOT o wartość promocji dla wybranych produktów.

Największy wpływ na spadek wolumenu sprzedaży miała niższa konsumpcja paliw, której dynamika na Litwie wyniosła -16% zaś na rynku czeskim -4%. Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych spadek sprzedaży Grupy (-12% dla Litwy i -2% dla Czech) kształtował się powyżej średniego trendu rynkowego w każdym z państw.

Paliwa Grupy ORLEN, oprócz nabywców na rynkach macierzystych (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, kraje bałtyckie), znajdowały także odbiorców na Ukrainie, w Nigerii, Mołdawii oraz Wielkiej Brytanii.

Wielkość sprzedaży paliw Grupy ORLEN na rynkach macierzystych (tys. ton)

      2008         2009      
  spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie pozostałe* razem spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie pozostałe* razem zmiana
Benzyny 1 624 545 2 801 195 5 165 1 714 542 2 770 186 5 212 1%
Oleje napędowe 3 943 1 088 3 160 370 8 561 4 017 1 066 2 669 344 8 096 -5%
Lekki olej opałowy 921 25 8 286 1 240 807 22 7 268 1 103 -11%
JET A-1 482 88 480 1 050 293 75 227 595 -43%
LPG 263 98 187 548 209 94 131 434 -21%
Razem 6 970 1 746 6 448 851 16 015 6 830 1 705 5 673 798 15 005 -6%

* Sprzedaż hurtowa na Słowacji i w Niemczech.

Udziały Grupy ORLEN w krajowych rynkach sprzedaży paliw w latach 2008–2009

  2008 2009 Dynamika
Polska – PKN ORLEN* 61,60% 61,90% 0,30 p.p.
Czechy – Unipetrol** 30,90% 31,40% 0,50 p.p.
Litwa – ORLEN Lietuva** 89,10% 90,30% 1,20 p.p.

* Udział w sprzedaży hurtowej i detalicznej benzyn, oleju napędowego oraz lekkiego oleju opałowego.
** Udział w sprzedaży hurtowej i detalicznej benzyn, oleju napędowego oraz JET A-1.

Grupa ORLEN – produkty pozapaliwowe

Całkowita sprzedaż hurtowa produktów pozapaliwowych, którą zrealizowaliśmy w Grupie ORLEN w 2009 roku wyniosła 5 674 tys. ton i była o 7% niższa niż w 2008 roku.

Głównymi konsumentami surowców petrochemicznych będących w ofercie PKN ORLEN byli producenci: tworzyw sztucznych (PE, PP, PVC, PET), kauczuków syntetycznych, etoksylatów (wykorzystywanych do produkcji środków powierzchniowo czynnych) i polioli, TDI (wykorzystywanych do produkcji poliuretanów), kaprolaktamu, Bisfenolu A, żywic fenolowych, płynów chłodniczych, bezwodnika ftalowego oraz nawozów sztucznych. Największy udział w strukturze odbiorców mieli producenci tworzyw sztucznych.

Pierwszy kwartał 2009 roku nosił jeszcze znamiona kryzysu światowego odczuwalnego od IV kw. 2008 roku. Dalsze pogorszenie koniunktury w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie, spowodowało znaczące ograniczenie rynku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, PVC, polistyren, poliuretany). Notowania produktów petrochemicznych w krótkim okresie czasu wykazywały rekordowe spadki cen, nawet do 60%; a ograniczenia w przetwórstwie petrochemikaliów (wskutek redukcji obciążeń instalacji lub ich czasowego wyłączania) nie pozostały bez wpływu na wielkość sprzedaży w 2009 roku, zarówno w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Począwszy od II kwartału 2009 roku popyt na poszczególne produkty petrochemiczne zaczynał stopniowo wzrastać. Po znacznym spadku cen w I kwartale 2009 roku nastąpił wzrost notowań kontraktowych większości produktów petrochemicznych. Wciąż jednak widoczne było dążenie producentów do elastycznego dostosowywania swoich mocy produkcyjnych do zapotrzebowania na rynku. Szczególną uwagę zwracano również na minimalizowanie poziomu zapasów. Produkcja i sprzedaż petrochemikaliów zostały dostosowane do zmienionej sytuacji rynkowej, ale też utrzymaliśmy współpracę z najważniejszymi partnerami.

Wielkość sprzedaży produktów pozapaliwowych Grupy ORLEN w latach 2008–2009 (tys. ton)

      2008         2009    
  spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie razem wzrost/
spadek
spółki polskie spółki czeskie spółki litewskie razem wzrost/
spadek
Olej opałowy III 961 146 1 798 2 905 29% 930 85 1 466 2 482 -15%
Frakcje P 338 - 338 13% 315 - - 315 -7%
Siarka 130 34 76 241 26% 135 31 70 236 -2%
Rafineryjne 60 232 178 470 -23% 70 375 169 614 31%
Etylen - 153 - 153 -1% - 143 - 143 -6%
Propylen 6 27 - 33 -32%4 14 36 - 50 54%
Benzen 95 179 - 274 -1% 83 182 - 265 -3%
Glikole 88 - - 88 -14% 84 - - 84 -4%
Toluen 103 - - 103 -14% 91 - - 91 -11%
Paraksylen 25 - - 25 -22% 1 - - 1 -97%
Ortoksylen 21 - - 21 -19% 21 - - 21 -1%
Butadien 55 - - 55 -7% 57 - - 57 2%
Frakcje C - 211 - 211 24% - 168 - 168 -20%
Poliolefiny - 482 - 482 21% - 500 - 500 4%
Amoniak - 195 - 195 11% - 234 - 234 20%
Alkohole OXO - 56 - 56 4% - 18 - 18 -68%
Oleje przemysłowe - 21 - 21 -27% - 18 - 18 -12%
Petrochemiczne 186 225 - 411 -6% 186 192 - 378 -8%
Pozapaliwowe 2 069 1 960 2 052 6 080 12% 1 987 1 982 1 705 5 674 -7%

Kierunki eksportu produktów pozapaliwowych w 2009 roku (%)

Kierunki eksportu produktów pozapaliwowych w 2009 roku (%)

Alokacja sprzedaży głównych petrochemikaliów w 2009 roku (%)

  Etylen Propylen Benzen Oxo Amoniak Mocznik HDPE PP
Sprzedaż krajowa 84 60 97 51 96 49 25 57
Eksport 16 40 3 49 4 51 75 43


Marki Grupy ORLEN