Raport_2012_PL_hurt
Teraz jesteś w: Strona główna › Hurt
dopasuj rozmiar czcionki: A A A

Hurt

Zobacz w raporcie


Porównaj 2007 - 2012


Niekorzystne otoczenie rynkowe oraz silna konkurencja w sektorze hurtowej sprzedaży paliw wymagały dopasowania oferty rynkowej do potrzeb odbiorców. W obszarze hurtu dokonaliśmy więc szeregu zmian strukturalnych i organizacyjnych, nastawionych na dalszą poprawę jakości obsługi klientów.

W 2012 roku nastąpiło pogorszenie części wskaźników makroekonomicznych oraz sytuacji na rynku paliwowym w Polsce. Znacznie zmniejszył się import paliw w tradycyjnych, oficjalnych kanałach dystrybucji. Należy domniemywać, iż spadek konsumpcji oraz importu był również związany z przejęciem części wolumenów przez firmy działające w tzw. szarej strefie.

Nadwyżki produktów z rynku krajowego były lokowane przede wszystkim na Ukrainie, w Wielkiej Brytanii i Szwecji. W 2012 roku całkowita wielkość eksportu wyniosła 1 015 tys. ton i była o 61% większa niż w roku poprzednim.

Udział benzyn w strukturze polskiej sprzedaży zagranicznej stanowił 67%. Eksport tego paliwa wyniósł w 2012 roku 678 tys. ton i był o 31% wyższy niż w 2011 roku. Największymi odbiorcami benzyn z Polski były Ukraina (269 tys. ton), Szwecja (148 tys. ton) i Wielka Brytania (134 tys. ton).

W stosunku do lat ubiegłych, w 2012 roku wyeksportowano z Polski znaczne ilości oleju napędowego (337 tys. ton), co stanowiło wzrost sprzedaży zagranicznej tego paliwa o ponad 200%. Należy wspomnieć, że jeszcze w 2010 roku eksport oleju napędowego był marginalny i wyniósł zaledwie 23 tys. ton. Największe ilości sprzedano w 2012 roku do Wielkiej Brytanii (197 tys. ton) i Niemiec (57 tys. ton).

Oprócz podstawowych paliw silnikowych Polska sprzedawała za granicę duże ilości paliwa lotniczego JET A-1. W 2012 roku wolumen tego paliwa wyniósł w handlu zagranicznym 433 tys. ton i był o 11% wyższy w porównaniu z rokiem 2011. Największymi odbiorcami tego paliwa była Szwecja (140 tys. ton) oraz Litwa (105 tys. ton). Import paliwa lotniczego wyniósł w 2012 roku 33,7 tys. ton, co w porównaniu z 2,4 tys. ton, sprowadzonymi w 2011 roku, oznacza 14-krotny wzrost. Według prognoz ruchu lotniczego, sporządzonych przez Eurocontrol, polski rynek lotniczy powinien rozwijać się w tempie 4-6% rocznie, podczas gdy rynki europejskie mają rosnąć średnio o ok. 1-2% rocznie.

Rynek europejski cechuje malejące zapotrzebowanie na ciężkie oleje opałowe i nadpodaż tego produktu. Na lądzie olej opałowy jest zastę powany przez bardziej ekologiczny gaz ziemny oraz dużo tańszy węgiel kamienny i pył węglowy. Ponadto, od 2015 roku oczekuje się dużych spadków w wykorzystaniu tego paliwa w transporcie morskim, w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin. Wielkość sprzedaży ciężkiego oleju opałowego o zawartości siarki do 3,5% będzie się z roku na rok zmniejszać na rzecz paliw o zawartości siarki poniżej 0,1% (wymóg regulacji IMO od 1 stycznia 2015 roku).

Wielkość sprzedaży produktów rafineryjnych Grupy ORLEN na rynkach macierzystych w latach 2011-2012 (w tys. ton)

  2011 2012
  Polska Czechy Litwa Razem Polska Czechy Litwa Razem
Paliwa
Benzyny 1 323 659 2 770 4 752 1 289 656 2 553 4 498
ON 3 853 1 497 3 414 8 764 3 466 1 464 3 599 8 529
Lekki olej opałowy 648 46 9 703 555 39 11 605
Jet 441 79 311 831 453 89 281 823
LPG 349 79 117 545 428 82 116 626
Suma - paliwa 6 614 2 360 6 621 15 595 6 191 2 330 6 560 15 081
Pozostałe rafineryjne
Asfalty 794 236 129 1 159 789 196 124 1 109
Oleje 103 56 0 159 124 51 0 175
COO 1 442 114 1 613 3 169 1 607 61 1 603 3 271
Pozostałe 2 788 86 77 2 951 2 768 64 115 2 947
Suma - pozostałe 5 127 492 1 819 7 438 5 288 372 1 842 7 502
Razem 11 741 2 852 8 440 23 033 11 479 2 702 8 402 22 583

źródło: opracowanie własne na podstawie danych wewnętrznych

Paliwa

W skład obszaru hurtowego Grupy ORLEN wchodzą jednostki zajmujące się sprzedażą produktów rafineryjnych na terenie Polski, a także spółki zagraniczne: Unipetrol Slovensko s.r.o., Unipetrol RPA s.r.o. i Paramo a.s. (Czechy) oraz AB ORLEN Lietuva i Grupa Kapitałowa UAB „Mezeikiu naftos” prekybos namai (Litwa). W 2012 roku prowadziliśmy hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy oraz drogą morską na rynku amerykańskim, kanadyjskim, afrykańskim i do terminali przeładunkowych zachodniej Europy.

Segment rafineryjny zapewnił w 2012 roku 64% całkowitej sprzedaży Grupy ORLEN, udział detalu wyniósł 21%, a segment petrochemiczny odpowiadał za pozostałe 15% całkowitej sprzedaży.

W segmencie paliw jako Grupa odnotowaliśmy w 2012 roku sprzedaż w wysokości ok. 15,1 mln ton, co oznacza spadek o ok. 3% (ok. 514 tys. ton) w stosunku do 2011 roku. Na spadek całkowitej sprzedaży największy wpływ miało zmniejszenie sprzedaży benzyn o 5% i oleju napędowego o 3%. Za niższą sprzedaż oleju napędowego w znacznej mierze odpowiada rozwój szarej strefy, która najintensywniej działa na rynkach czeskim oraz polskim.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w roku 2012 odnotowaliśmy 15% wzrost sprzedaży LPG, będący rezultatem poszukiwania tańszych paliw przez kierowców. Zwiększyła się również sprzedaż w obszarze olejów oraz ciężkiego oleju opałowego, odpowiednio o 9% i 3% w porównaniu z rokiem 2011.

Inne produkty Rafineryjne

W 2012 roku całkowita sprzedaż hurtowa innych produktów rafineryjnych w Grupie ORLEN wzrosła o ok. 1% i wyniosła ponad 7,5 mln ton. Największe wzrosty zanotowaliśmy w segmencie olejów, których sprzedaż zwiększyła się o ponad 9%, oraz ciężkiego oleju opałowego, którego sprzedaliśmy o ponad 3% więcej niż w roku 2011.

Marki Grupy ORLEN