PL EN

Rozmiar tekstu:

A A A
Raport rocznyGrupy ORLEN
Raport odpowiedzialnegoBiznesu

Porównaj z tekstem

Grupa ORLEN na rynku kapitałowym

Zobacz w raporcie

Tabele Wykresy

Porównaj 2007 - 2013

Tabele Wykresy

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, a także indeksu branżowego WIG-PALIWA. Od 19 listopada 2009 roku akcje PKN ORLEN należą nieprzerwanie do indeksu spółek zaangażowanych w społeczną odpowiedzialność biznesu – RESPECT Index. Po jego aktualizacji w 2013 roku PKN ORLEN po raz siódmy znalazł się w elitarnym gronie. Od czerwca 2013 roku obligacje detaliczne PKN ORLEN są notowane na rynku instrumentów dłużnych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie od 2012 roku obecne są również obligacje korporacyjne spółki.

W 2013 roku indeks największych spółek WIG20 stracił na wartości (-) 7,0% (r/r), natomiast indeks WIG zyskał 8,1%. Średnia roczna cena akcji PKN ORLEN w 2013 roku wzrosła o 22,1% (r/r) natomiast cena akcji PKN ORLEN na koniec 2013 roku obniżyła się o (-) 17,2% (r/r). W 2013 roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 226 mln akcji czyli o (-) 21% mniej w porównaniu z obrotami w 2012 roku.

Kapitał akcyjny PKN ORLEN wynosi 534 636 326,25 zł i dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 zł każda akcja. Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.

Od 1999 roku akcje PKN ORLEN notowane były w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2001 roku obrót kwitami depozytowymi odbywał się również w USA na pozagiełdowym rynku Over The Counter (OTC). Jednostką transakcyjną w obrocie pozagiełdowym w USA był 1 Amerykański Kwit Depozytowy, czyli ADR (American Depositary Receipt). W 2012 roku PKN ORLEN podjął decyzję o zakończeniu obu programów kwitów depozytowych ze względu na zmniejszające się zainteresowanie inwestorów tymi papierami wartościowymi. Rozwiązanie umowy depozytowej ustanawiającej GDR-y nastąpiło z dniem 27 lutego 2013 roku. Rozwiązanie umowy ustanawiającej ADR-y nastąpiło 4 marca 2013 roku.

Na rynku kapitałowym reprezentuje nas także jedna ze spółek zależnych − Unipetrol a.s. Jej akcje notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze oraz na rynku OTC (RM-SYSTÉM, a.s.). Kapitał akcyjny spółki dzieli się na 181 334 764 akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 CZK, z czego w wolnym obrocie znajduje się 67,108,265 akcji, stanowiących 37,01% kapitału akcyjnego spółki.

Akcjonariat
Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2013 roku
 

 

Schowek

Zwiń